Доставчик: БАЕНА ЕООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БАЕНА ЕООД

2023-08-01   „Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост, предоставени за стопанисване на... (Югоизточно държавно предприятие ДП)
...финансирани със средства по процедура BG16M1OP002-3.035: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, а именно: „Механизирана почвоподготовка, находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Маджарово“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАЕНА ЕООД
2023-03-31   „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи и изграждане на нови минерализовани ивици и лесокултурни... (Териториално поделение "Държавно горско стопанство Маджарово")
Предмет на възлагане на настоящата поръчка e: „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи и изграждане на нови минерализовани ивици и лесокултурни прегради в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Маджарово за срок от 12 месеца“. Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии – държавна собственост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАЕНА ЕООД
2023-03-27   “Поддържане на съществуващи минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП „ДГС Свиленград” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД")
Минерализовани ивици са незалесени ивици, където растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. Минерализованите ивици се залагат по периферията на горските територии откъм страната на пожарния риск и около постоянни нелинейни обекти в горските територии. Минималната ширина на минерализованите ивици е 3 метра. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАЕНА ЕООД
2023-03-16   „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи и изграждане на нови минерализовани ивици и лесокултурни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД")
Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии – държавна собственост с предмет на услугата: „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи и изграждане на нови минерализовани ивици и лесокултурни прегради с обща дължина 20000 л.м., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тополовград“, за срок от 12 месеца“, съгласно техническото задание. Срокът за изпълнение на дейностите на поръчката е 30.06.2023 г. или до изчерпване на финансовия ресурс … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАЕНА ЕООД
2023-01-17   Възлагане на лесокултурни дейности (ЛКД) по ОПОС 2014-2020 г., по 9 обособени позиции - пълно описание на предмета... (Югоизточно държавно предприятие ДП)
„Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост, предоставени за стопанисване на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен, разположени в района на дейност на териториалните му поделения (ДГС/ДЛС), финансирани със средства по процедура BG16M1OP002-3.035: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по приоритетна ос 3 „Натура … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАЕНА ЕООД БИ ЛЕС ЕООД ЕТ КРАСИ - КРАСИМИР КРЪСТЕВ КАНУС ООД