Обществени поръчки в България

OpenProcurements.com

Неотдавнашни обществени поръчки в България
2023-11-28    Deadline 2024-01-02    Доставка/изработка и монтаж на оборудване и обзавеждане по обособени позиции (Община Габрово)
2023-11-28    Deadline 2023-12-28    Изработване на проектна схема, доставка и монтаж на система за производство на водород, с включен компресор и буфер... (Община Хасково)
2023-11-28    Deadline 2024-01-02    „Поддръжка на лиценз за софтуер, необходим за идентифициране на лица, извършващи търговска дейност в Интернет за... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
2023-11-28    Deadline 2024-01-02    „Закупуване и доставка на един брой нова, неупотребявана товарачна техника (Багер) с прикачен инвентар за нуждите на... (Община Тутракан)
2023-11-28    Deadline 2024-01-02    Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на община Велико Търново (Община Велико Търново)
2023-11-28    Deadline 2024-01-08    „Доставка на компютърно оборудване“ (ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ)
2023-11-28    Deadline 2024-01-02    Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия за нуждите на проекти П41 (С11.I3) и П40... (Министерство на труда и социалната политика)
2023-11-28    Deadline 2024-01-04    Периодична доставка с вкл. монтаж на мед. оборудване, системи за съхранение на стерилни и нестер. изделия, моб.... (Военномедицинска академия)
2023-11-28    Deadline 2023-12-28    Осигуряване на софтуерна поддръжка на налични лицензи за системата за архивиране на данни IBM Spectrum Protect Suite (Българска народна банка)
2023-11-28    Deadline 2023-12-28    „Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства и по-конкретно доставка чрез закупуване на... (Териториално Поделение "Държавно ловно стопанство Борово")
2023-11-28    Deadline 2024-01-02    Доставка и монтаж на климатична и друга техника (бяла и черна) за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“, включваща 2... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
2023-11-28    Deadline 2024-01-02    Доставка на горива и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за... (Община Велико Търново)
2023-11-28    Deadline 2024-01-02    СМР1- ДСП Серд.,П. Търновска 9,2- ДСП ИРМ Н.Искър, гр.Н.Искър Иск. Деф. 121,3- ДСП Връбница, Хан Кубрат 328А ет2 4-... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЯ-ГРАД)
2023-11-28    Deadline 2023-12-28    „Осигуряване на лицензи SAP S/4 HANA с включено право на ползване на база данни HANA, както и поддръжка тип... (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
2023-11-28    Deadline 2023-12-13    "Следгаранционна поддръжка на МПС, командировани и предоставени на РДГП Елхово от структури на МВР и други ведомства... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
2023-11-28    Deadline 2023-12-28    Доставка на нетна ел.енергия от изпълнител, координатор на стандартна баланс. група, с пълно администриране на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
2023-11-28    Deadline 2024-01-03    Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД)
2023-11-28    Deadline 2024-01-04    Изработване и внедряване на „Единна електронна платформа за подаване и обработване на сигнали, свързани с установен... (Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата")
2023-11-28    Deadline 2023-12-28    „Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР в БНБ“ (Българска народна банка)
2023-11-28    Deadline 2024-01-03    Доставка и монтаж на нов роудблокер на КПП-1. Демонтаж на съществуващия амортизиран роудблокер (Министерство на външните работи)
2023-11-28    Deadline 2024-01-08    Дост.и гаранц.(сервизно)обсл.на 5бр.нови комбин.багери-товар.на автом.ход с допълн.Оборуд.с допълн.хидравлична линия... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
2023-11-28    Deadline 2023-12-28    Технически надзор на повдигателни съоръжения на ЕСО ЕАД, собственост на УМЕР София област (Управление МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ОБЛАСТ)
2023-11-28    Deadline 2024-01-08    „Доставка на секционни изолатори, по обособени позиции“ (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
2023-11-28    Deadline 2023-12-28    Приготвяне и доставка на болнична храна през 2024г. - 2025г (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
2023-11-27    Deadline 2024-01-02    Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на дигитален графично-скопичен рентгенов апарат (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
2023-11-27    Deadline 2023-12-03    „Осъществяване на одит във връзка с реализацията на проект №BGLD-3.002-0015 „Интегрирани мерки за приобщаване и... (Община Благоевград)
2023-11-27    Deadline 2023-12-29    „СТРОИТЕЛСТВО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И... ("СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД ЕАД)
2023-11-27    Deadline 2024-01-03    „Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на проект №BGLD-3.002-0015 „Интегрирани мерки за приобщаване и... (Община Благоевград)
2023-11-27    Deadline 2023-12-28    „Доставка на болнични легла и други елементи на болничния инвентар за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
2023-11-27    Deadline 2023-12-28    „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: ...продълж. в т. II.1.4) (Агенция "Пътна инфраструктура")
2023-11-27    Deadline 2024-01-04    ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ” ЕАД” (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ "ПРОФ. ИВАН КИРОВ" ЕАД)
2023-11-27    Deadline 2023-12-28    Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (допълваща поръчка) (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
2023-11-27    Deadline 2023-12-28    Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ЯМБОЛ)
2023-11-27    Deadline 2024-01-04    „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, модели SW160 F6, SW... (Столичен Автотранспорт ЕАД)
2023-11-27    Deadline 2023-12-14    „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция - текущи ремонти“, в териториалните структури на РДСП –... (Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Хасково)
2023-11-27    Deadline 2024-01-03    Доставка на консерви и напитки за нуждите (Община Елена)
2023-11-27    Deadline 2024-01-03    „Доставка и монтаж на оборудване - мебели на здравните кабинети на детски градини и училища разположени на... (Община Благоевград)
2023-11-27    Deadline 2024-01-08    „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“, находящa се в УПИ I-444, кв. 32 по плана на кв.... (Община Бургас)
2023-11-27    Deadline 2023-12-28    Доставка на превързочни и други неспецифични медицински консумативи (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
2023-11-27    Deadline 2023-12-28    "Доставка и гаранционно обслужване на превозни средства с повишена проходимост за нуждите на ГДГП-МВР" по 3 (три)... (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
2023-11-27    Deadline 2024-01-02    «Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община Джебел» (Община Джебел)
2023-11-27    Deadline 2024-01-25    „Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
2023-11-27    Deadline 2024-01-03    Техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА")
2023-11-27    Deadline 2024-01-05    Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и на хотелско настаняване при служебни... (Медицински университет)
2023-11-27    Deadline 2023-12-28    Доставка на 1 брой високопроходим, лек бензинов автомобил втора употреба за нуждите на полицейски участък гр.Ракитово (Община Ракитово)
2023-11-27    Deadline 2023-12-28    „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на... (Община Ихтиман)
2023-11-24    Deadline 2023-12-28    Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от областна и... (Община Долни Чифлик)
2023-11-24    Deadline 2024-01-12    "Доставка на 6 бр. специализирани,радиоуправляеми,хидравлични,стрелови крана заедно с оборудването към тях.Изготвяне... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
2023-11-24    Deadline 2023-12-27    „Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС „Кормисош” – гр.... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "КОРМИСОШ" - гр. ЛЪКИ")
2023-11-24    Deadline 2024-01-08    Доставка на оборудвани междинни комплектни разпределителни уредби (МКРУ) за нуждите на Електроразпределение Север АД (Електроразпределение Север АД)
Свързани търсения 🔍