Доставчик: ДЪНАК ЕООД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДЪНАК ЕООД

2023-03-02   „ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ ЧРЕЗ ПРЕСТЪРГВАНЕ ДО МИНЕРАЛЕН ПОЧВЕН СЛОЙ С ОТСТРАНЯВАНЕ НА... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС")
​Минерализовани ивици са незалесени ивици, където растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. Минерализованите ивици се залагат по периферията на горските територии откъм страната на пожарния риск и около постоянни нелинейни обекти в горските територии. Минималната ширина на минерализованите ивици е 3 метра, като общата дължина предмет на настоящата процедура е 30200 л.м. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЪНАК ЕООД
2022-11-17   "Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на "ЮИДП", гр.... (Югоизточно държавно предприятие ДП)
Предмет на обществената поръчка е: „Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост, предоставени за стопанисване на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен, разположени в района на дейност на териториалните му поделения (ДГС/ДЛС), финансирани със средства по процедура BG16M1OP002-3.035: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" ДЪНАК ЕООД ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ ПРОИЛ ЕООД
2022-04-19   МЕХАНИЗИРАНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ И НАПРАВА НА НОВИ... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАЛКО ТЪРНОВО")
МЕХАНИЗИРАНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ И НАПРАВА НА НОВИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МАЛКО ТЪРНОВО“, Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЪНАК ЕООД
2022-04-14   Извършване на противопожарни мероприятия в горски територии - държавна собственост с обща дължина 15 300 л.м. за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ")
Извършване на противопожарни мероприятия в горски територии - държавна собственост с обща дължина 15 300 л.м. за срок от 12 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЪНАК ЕООД
2022-04-07   „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици чрез престъргване до минерален почвен слой с отстраняване на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС")
Обект на поръчката: УСЛУГА по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител, на който да се възложи Поддържане на съществуващи минерализовани ивици чрез престъргване до минерален почвен слой с отстраняване на растителна покривка с дължина 20600 л. м., ширина 3м и на дълбочина 0,10 м., подробно описани в техническата спецификация, като изискванията за изпълнение на услугата са уточнени в настоящата документация. Обем: Обемът на поръчката следва да е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЪНАК ЕООД