Доставчик: ЕКС ЕЛ МЕДИЯ ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕКС ЕЛ МЕДИЯ ЕООД

2023-03-17   Медийно и рекламно обслужване на дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП)
Предмет на поръчката: дейности по медийно и рекламно обслужване на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", включващи планирането, подготовката, организацията, провеждането и отчитането на комуникационни медийни кампании, използвайки следните комуникационни канали: печатни медии и интернет пространство. Предвид текущите си нужди и динамиката на дейността си възложителят не може да определи точен и конкретен обем на дейностите по медийно обслужване. Пълната информация относно техническите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКС ЕЛ МЕДИЯ ЕООД