Доставчик: ЕТ ЕДИ-ДИМИТЪР БАНЧЕВ

7 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са ГИТ - В ООД и МИО ООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕТ ЕДИ-ДИМИТЪР БАНЧЕВ

2023-07-14   Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Рехабилитационна база на Медицински университет-Пловдив, в... (Медицински университет - Пловдив)
Обществената поръчка е с предмет доставка на хранителни продукти за нуждите на Медицински университет-Пловдив, разпределена на три обособени позиции (ОП), както следва: ОП 1 – Мляко и млечни продукти, яйца ОП 2 – Месни продукти ОП 3 – Пиле и пилешки продукти Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ЕДИ-ДИМИТЪР БАНЧЕВ
2023-05-04   „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Рехабилитационна база на Медицински университет-Пловдив, в... (Медицински университет - Пловдив)
Общ. поръчка е с предмет доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Рехабилитационна база на Медицински университет-Пловдив, в местност Цигов чарк, общ. Батак разпределена на 10 обособени позиции (ОП), както следва: ОП 1 – Пиво. Алкохолни напитки и вина;ОП 2 – Безалкохолни напитки; ОП 3 – Мляко и млечни продукти, яйца;ОП 4 – Месни продукти;ОП 5 – Пиле и пилешки продукти;ОП 6 – Плодове и зеленчуци преработени. Бакалия;ОП 7 – Захар. Захарни изделия. Ядки. Кафе;ОП 8 – Месо;ОП 9 – Риба и рибни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГИТ - В ООД ЕТ ЕДИ-ДИМИТЪР БАНЧЕВ
2023-04-04   Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързаните с него продукти за срок от 24 месеца за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ")
Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързаните с него продукти за срок от 24 месеца по обособени позиции за нуждите на ТП ДГС Родопи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ЕДИ-ДИМИТЪР БАНЧЕВ
2023-03-06   „Доставка на напитки за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна“ за срок от 24 месеца (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
Предметът на обществената поръчка включва: Доставка на безалкохолни напитки, напитки със съдържание на алкохол, кафе и др. след предварителна заявка от Възложителя. Посочените видове артикули в Техническата спецификация - Приложение № 1 от настоящата документация са прогнозни по количество и Възложителят няма задължение за цялостното им усвояване, както и може да заявява други извън посочените в рамките на максималната стойност по сключения договор, като цената на същите, ще се формира на основата на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ЕДИ-ДИМИТЪР БАНЧЕВ
2023-03-02   Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС "Борово" за срок от... (Териториално Поделение "Държавно ловно стопанство Борово")
Предметът на обществената поръчка включва: „Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ за срок от 24 месеца“ по обособени позиции, а именно: - Обособена позиция №1 : „Доставка на хранителни продукти“ - Обособена позиция № 2 : „Доставка на напитки, тютюн и свързани с него продукти“, след предварителна заявка на Възложителя. Посочените видове храни и напитки в Техническата спецификация- Приложение №1 са прогнозни по количество и Възложителят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ЕДИ-ДИМИТЪР БАНЧЕВ
2022-11-03   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна“ за срок от 24 месеца (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
Предметът на обществената поръчка включва: Доставка на хранителни продукти, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни продукти, мляко и млечни произведения, плодове и зеленчуци, подправки и други хранителни продукти, след предварителна заявка от Възложителя. Посочените видове храни в Техническата спецификация - Приложение № 1 от документациятa са прогнозни по количество и Възложителят няма задължение за цялостното им усвояване. Доставените хранителни продукти задължително да бъдат с означен срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ЕДИ-ДИМИТЪР БАНЧЕВ
2022-06-14   Доставка на хранителни продукти за нуждите на обществена трапезария, специализираните институции и социалните услуги... (Община Батак)
Осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на потребителите на обществена трапезария, Домашен социален патронаж /ДСП/ - гр. Батак, с.Нова махала, с.Фотиново, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/ - гр. Батак, 2 бр. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЦНСТПЛУИ/ - гр.Батак, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства /ЦНСТПЛПР/ - гр. Батак, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост /ЗЖЛУИ/ - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ЕДИ-ДИМИТЪР БАНЧЕВ МИО ООД