Доставчик: Евелин Комерс ООД

14 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са БЕТИ-М ЕООД и В ФРУКТ КЪМПАНИ ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Евелин Комерс ООД

2023-08-24   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища на територията на Община Долна... (Община Долна Митрополия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища на територията на Община Долна Митрополия по обособени позиции с цел осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата в детските градини и учебните заведения на територията на община Долна Митрополия. Видът и количеството на хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Посочените в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2023-07-27   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии на територията на Община Долна... (Община Долна Митрополия)
ПРЕДМЕТЪТ на обществената поръчка е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии на територията на Община Долна Митрополия” . Видът и количеството на хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни. Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество хранителни продукти по вид и/или брой, без от това да произтичат каквито и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2023-03-08   „Доставка на хр. продукти за нуждите на КСУ „Свети Мина” – гр. Пордим, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Пордим, соц.... (Община Пордим)
Предметът на обществената е доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги „Свети Мина” – гр. Пордим, СУ «Св. св. Кирил и Методий» гр. Пордим, социални патронажи, обществени трапезарии и детски градини на територията на Община Пордим Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2022-12-22   „Доставка на хранителни продукти за изпълнение на проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна... (Община Кнежа)
продължава от II.1.1)...по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, BG05SFPR003-1.001- по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс”, с три обособени позиции Обособена позиция № 1: Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция № 2: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 3: Консервирани плодове и зеленчуци. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2022-10-21   „Доставка на хранителни продукти за изпълнение на проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна... (Община Кнежа)
продължава от II.1.1)...по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс”, с шест обособени позиции: Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти; Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и захарни изделия; Обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2022-09-26   „Доставка на хранителни продукти за функционирането на общ. трапезарии в общ. Долна Митрополия във връзка с... (Община Долна Митрополия)
Община Долна Митрополия ще кандидатства за финансиране по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 (ПХОМП) с проект „Топъл обяд“. Предмет на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за приготвяне на топъл обяд на нуждаещите се лица, които ще бъдат включени в проекта. В тази връзка и съгласно изискванията на програмата е необходимо да бъде избран изпълнител за доставка на хранителни продукти, за периода на изпълнение на проекта. Доставяните хранителни продукти, трябва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2022-07-27   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални услуги, предоставяни от Община Кнежа по шест обособени позиции" (Община Кнежа)
Предметът на настоящата процедура е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални услуги, предоставяни от Община Кнежа по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти; Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и захарни изделия; Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия.“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2022-03-24   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Мизия“ по 6 (шест) обособени позиции (Община Мизия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Мизия" по 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Консервирани и преработени плодове и зеленчуци“; Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Месо, риба и месни продукти“; Обособена позиция 4 (ОП 4) – „Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция 5 (ОП 5) – „Плодове и зеленчуци“; Обособена позиция 6 (ОП 6) – „Други хранителни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЕТИ-М ЕООД В ФРУКТ КЪМПАНИ ЕООД Евелин Комерс ООД
2022-01-27   „Дост. на хран. продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги „Свети Мина” –гр. Пордим, СУ „Св. Св. Кирил и... (Община Пордим)
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги „Свети Мина” – гр. Пордим, СУ «Св. св. Кирил и Методий» гр. Пордим, социални патронажи, обществени трапезарии и детски градини на територията на Община Пордим. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2021-12-17   „Доставка на хранителни продукти за изпълнение на проект „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в... (Община Кнежа)
продължава от II.1.1)процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001, финансирана чрез Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г.“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо, риба и месни продукти; Обособена позиция №2: Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция №3: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция №4: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2021-08-30   Доставка на хранителни продукти за учебни заведения, детски ясли, както и за заведения за социални услуги в община... (Община Козлодуй)
Настоящата обществена поръчка е разделена на 8 обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на Мляко и млечни продукти” ОП № 2 – „Доставка на Месо, месни продукти, риба и рибни продукти” ОП № 3 – „Доставка на Яйца и яйчни продукти” ОП № 4 – „Доставка на Масла и мазнини” ОП № 5 – „Доставка на Зърнени храни и храни на зърнена основа” ОП № 6 – „Доставка на Плодове, Зеленчуци, продукти от тях, Картофи и кореноплодни” ОП № 7 – „Доставка на Захар и захарни изделия, Подправки – пресни и изсушени и Варива” ОП № 8 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2021-08-12   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии на територията на Община Долна... (Община Долна Митрополия)
Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за всяка обособена позиция, включваща доставка на съответната група хранителни продукти с цел осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на потребителите на ДСП - гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, ДСП - с. Подем, общ. Долна Митрополия и ДСП - с.Крушовене, общ. Долна Митрополия. Видът и количеството на хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2021-08-11   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища на територията на Община Долна... (Община Долна Митрополия)
Осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата в детските градини и учебните заведения на територията на община Долна Митрополия - ДГ „Божур“ с. Божурица; База на ДГ „Божур“ с. Биволаре; База на ДГ „Божур“ с. Рибен; ДГ „Незабравка“ с. Горна Митрополия; ДГ „Здравец“ гр. Долна Митрополия; ДГ „Бреза“ с. Комарево; База на ДГ „Бреза“ с. Подем ; ДГ „Кокиче“ с. Крушовене; База на ДГ "Кокиче" с. Брегаре; ДГ "Слънце" с. Ореховица; ДГ „Вълчо Иванов“ с. Ставерци; ДГ „Щастливо детство“ гр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД
2018-05-03   „Избор на изпълнител за доставка на мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на детските и социални заведения на... (Община Борован)
„Обект“ на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. „Предмет“ на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за доставка на мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Борован“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евелин Комерс ООД