Доставчик: ИЙТ УЕЛ ЕАД

5 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ИЙТ УЕЛ ЕАД

2023-03-22   „Доставка на храна и/или добавки към нея, по обособени позиции“ (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Настоящата обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение за срок от 4 (четири) години с предмет: „Доставка на храна и/или добавки към нея, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Кафе“ Обособена позиция № 2: „Чай - билков“ Обособена позиция № 3: „Рафинирана бяла захар“ Обособена позиция № 4: „Бульон зеленчуков“ Обособена позиция № 5: „Нектар от плодове“ Обособена позиция № 6: „Вода“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИЙТ УЕЛ ЕАД Панда-И.П. ЕООД
2022-05-12   Периодична доставка на хранителни продукти на едро за детски и социални заведения на територията на Община Мездра (Община Мездра)
Периодични доставки на различни видове хранителни продукти, месо и местни продукти, плодове и зеленчуци, консерви, риба, хляб и тестени изделия и т.н. за срок от 36 м., за нуждите на детски и социални заведения на територията на община Мездра Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИЙТ УЕЛ ЕАД
2022-03-25   Доставка на хранителни продукти за срок от 48 м., за нуждите на ДСП, ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания... (Община Вършец)
Периодични доставки на различни видове хранителни продукти, месо и местни продукти, плодове и зеленчуци, консерви, риба, хляб и тестени изделия и т.н. за срок от 48 м., за нуждите на Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания и по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Вършец“ по ДДПБФП № BG05FMOP001-3.002-0099-C04 на община Вършец" Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИЙТ УЕЛ ЕАД
2021-03-15   Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил, по обособени позиции (Община Кюстендил)
Обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Кюстендил — детски градини, общинско предприятие „Ученическо хранене“, ДЗСДЖПППП, начално училище „Св.св. Кирил и Методий“, с. Раждавица, както и за проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ и целева програма „Обществена трапезария“. Количества по видове хранителни продукти и за всяка обособена позиция са посочени в техническата спецификация, неразделна част от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ийт Уел“ ЕАД ИЙТ УЕЛ ЕАД
2020-04-03   Периодична доставка на хранителни продукти за детски на едро и социални заведения на територията на община Мездра (Община Мездра)
Периодична доставка на хранителни продукти за детски на едро и социални заведения на територията на община Мездра по обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти, месо, риба, яйца и месни продукти“, — обособена позиция № 2 „ Зърнени храни и храни на зърнена основа“, — обособена позиция № 3 „ Плодове и зеленчуци и готови за консумация храни в консервиран, замразен концентриран или изсушен вид“, — обособена позиция № 4 „ Варива, масла и мазнини, подправки и други храни“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ийт Уел“ ЕАД ИЙТ УЕЛ ЕАД