Доставчик: КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД

2023-06-16   „Периодични ремонти по заявки за нуждите на лечебните заведения за болнична помощ на МИ – МВР в гр.София, гр.Банкя,... (Медицински институт на МВР)
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП е строителство Предмет на обществената поръчка: „Периодични ремонти по заявки за нуждите на лечебните заведения за болнична помощ на МИ – МВР в гр.София, гр.Банкя, гр.Хисаря и гр.Варна“. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в техническите спецификации, неразделна част от настоящата процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД
2023-03-24   „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО- РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ СЕКТОР „Б, ИЗГРАЖДАНЕ НА КИСЛОРОДНА... (Община Самоков)
Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително- ремонтни дейности в отделение по вътрешни болести сектор „Б, изграждане на кислородна инсталация и асансьорна уредба на „МБАЛ-САМОКОВ" ЕООД, община Самоков, съгласно техническа спрецификация и Количествена сметка, / Приложения 1 и 2 / определени от Възложителя и неразделна част от настоящата документация. Общият обем на СМР, предмет на поръчката, е съгласно одобрената Количествена сметка и техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД
2021-10-26   „Периодични текущи ремонти по конкретни заявки в сградите на лечебните заведения за болнична помощ на МИ – МВР в гр.... (Медицински институт на МВР)
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП е строителство Предмет на обществената поръчка: „Периодични текущи ремонти по конкретни заявки в сградите на лечебните заведения за болнична помощ на МИ – МВР в гр. София, гр. Банкя, гр. Хисаря и гр. Варна“. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в техническите спецификации, неразделна част от настоящата процедура Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД
Свързани търсения 🔍
Организации за възлагане на поръчки: Медицински институт на МВР Община Самоков