2023-03-13   Доставка на стоманени фасонни части (Представляващият БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД -изпълнителен директор)
Предметът на поръчката включва доставка на 14 вида стоманени фасонни части с общо количество 133 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Литва Лимитид ЕООД
2022-08-10   Доставка на стоманени тръби и фасонни части (Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор)
Предметът на поръчката включва доставка на стоманени тръби и фасонни части, по отделните обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - 5 вида стоманени тръби с общо количество 800 м. Количественият толеранс на общата дължина на тръбите от техническата спецификация следва да бъде +/- 0,5 % от общата дължина. Обособена позиция № 2 - 24 вида стоманени фасонни части с общо количество 210 броя. Подробна информация е представена в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Квант Инженеринг ООД Литва Лимитид ЕООД
2018-07-19   Доставка на стоманени тръби („Булгартрансгаз“ ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка на 3 вида стоманени тръби с общо количество 1350 метра. Толерансът на общата дължина на всяка от позициите тръби от техническата спецификация да е +/- 0,5 %. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Литва Лимитид ЕООД