Доставчик: РАС Инженеринг 1

Една архивирана обществена поръчка

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът РАС Инженеринг 1

2023-03-13   Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I. Конкретните характеристики са посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Поръчката е с продължителност 60 (шестдесет) месеца, като дейностите ще се извършват въз основа на предварителна заявка на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РАС Инженеринг 1