Доставчик: СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД

6 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са „Емпириу“ АД и Емпириу АД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД

2023-08-30   „Абонаментно обслужване и функционално развитие на Информационната система на Регистър на банкови сметки и сейфове (РБСС)“ (Българска народна банка)
Обществената поръчка е за сключване на рамково споразумение и включва следните дейности: 1. Абонаментно обслужване на информационна система на Регистър на банкови сметки и сейфове (РБСС/Системата) съгласно обхват и изисквания, подробно описани в Техническата спецификаци и въз основа на отправено Искане за допълване на оферта. 2. Проектиране, разработка и внедряване на изменения и допълнения на Системата съгласно Техническата спецификация и въз основа на отправено Искане за допълване на оферта. Предвижда … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД
2023-03-02   Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационна система за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК) в БНБ (Българска народна банка)
Обществената поръчка е за сключване на рамково споразумение и включва следните дейности: 1. Абонаментно обслужване на информационна система за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК) в БНБ. Абонаментното обслужване се осъществява съгласно обхвата и изискванията, подробно описани в Тех. спецификация и въз основа на отправено Искане за допълване на оферта; 2. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (функционално развитие), на Системата съгласно основни носоки за развитие на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД
2021-06-17   Абонаментно обслужване и проектиране, разработка и внедряване на изменения и допълнения на Информационна система за... (Българска народна банка)
Настоящата обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение и включва следните дейности: 1. Абонаментно обслужване на информационната система за събиране и обработка на информация и отчети по Закона за платежните услуги и платежните системи в БНБ (СОПС). 2. Проектиране, разработка и внедряване на изменения и допълнения към Системата. Общият обем на дейностите по функционално развитие е в обем на 6 500 човекочаса, който обем е ориентировъчен. 3. Гаранционна поддръжка на съответните актуализации … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емпириу АД СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД
2020-10-15   Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на „Единно хранилище на данни — отчети за банков надзор“... (Българска народна банка)
Настоящата обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение и включва следните дейности: 1.1. Абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни — отчети за банков надзор“ (ЕХД — ОБН) в БНБ; 1.2. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения към ЕХД — ОБН. Общият обем на дейностите по функционално развитие е в обем на 10 000 човекочаса, който обем е ориентировъчен; 1.3. Гаранционна поддръжка на съответните актуализации на системата. След … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Емпириу“ АД Емпириу АД СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД
2020-07-31   Абонаментно обслужване и функционално развитие на Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с... (Българска народна банка)
Настоящата обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение и включва следните дейности: 1.1. Абонаментно обслужване на Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) и Регистъра на особените залози (РОЗ) в БНБ. 1.2. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (наричани по-нататък алтернативно „актуализации на системите“ или „функционално развитие“) към системите. Дейностите се осъществяват съгласно техническата спецификация — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Емпириу“ АД Емпириу АД СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД
2020-02-05   Развитие и абонаментно обслужване на интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР в БНБ (Българска народна банка)
Настоящата обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение и включва следните дейности: 1. Абонаментно обслужване на интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР в БНБ (наричана по-нататък „системата“). 2. Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (наричани по-нататък алтернативно „актуализации на системата“ или „функционално развитие“) към системата. 3. Гаранционна поддръжка на съответните актуализации на системата. След изтичане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Емпириу“ АД СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД