2023-03-06   Доставка на тръби и фасонни части (Водоснабдяване и канализация ЕООД)
Доставка на тръби и фасонни части, описани в техническата спецификация, по Позиции, както следва: Позиция № 1 - Тръби от ПВЦ-O тръби за питейна вода.; Позиция № 2 - Тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода; Позиция № 3 - ПЕВП тръби и фасонни части за питейна вода; Позиция № 4 - ПВЦ канализационни тръби и фасонни части. Правно основание за провеждане на обществената поръчката - чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20,ал.1, т.3, б. “б“ от ЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ви Ен Ви Тех ЕООД Ейч Ти Ай България ЕООД ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ ЕООД
2023-02-27   „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на тръби за питейно-битово водоснабдяване и за канализация и частите за... (Водоснабдяване и канализация ЕООД)
Обект на поръчка е „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на тръби за питейно-битово водоснабдяване и за канализация и частите за тях, по обособени позиции”. Подробно описание на стоките, включени във всяка от обособените позиции се съдържа в Приложение към Техническата спецификация. Възложителят ще закупува стоките, предмет на настоящата поръчка, в зависимост от своите нужди и потребности. Посочените в приложенията за съответната позиция на Техническата спецификация номенклатурни позиции са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ви Ен Ви Тех ЕООД ДЗЗД ВМС ПЛОВДИВ Ейч Ти Ай България ЕООД МУЛТИКОМ ООД Сканинженеринг ЕООД