Демонтаж, последващо третиране и предаване за рециклиране на отоплителни устройства на дърва и въглища

Община Димитровград

Обществената поръчка е за изпълнение на дейности по демонтаж, събиране, транспортиране, последващо третиране на отоплителни устройства на дърва/въглища и предаване за рециклиране на получените отпадъци от метали.

Краен срок
Deadline 2023-12-19

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Община димитровград
Национален регистрационен номер: 000903533
Пощенски адрес: бул. Г.С.РАКОВСКИ № 15
Пощенски град: гр.Димитровград
Пощенски код: 6400
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Стефка Римпопова
Телефон: +359 39168237 📞
Електронна поща: zop@dimitrovgrad.bg 📧
Факс: +359 39168235 📠
Регион: Хасково 🏙️
URL: www.dimitrovgrad.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2364 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/336795 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/336795 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Демонтаж, последващо третиране и предаване за рециклиране на отоплителни устройства на дърва и въглища”
Продукти/услуги: Услуги по преработване на битови отпадъци 📦
Кратко описание:
“Обществената поръчка е за изпълнение на дейности по демонтаж, събиране, транспортиране, последващо третиране на отоплителни устройства на дърва/въглища и...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 300 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: Хасково 🏙️
Основен обект или място на изпълнение: Община Димитровград
Описание на обществената поръчка:
“Обхватът на поръчката включва: - Демонтаж и събиране на отоплителни устройства на дърва/въглища и прилежащи елементи към тях в жилищни имоти на лица,...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 300 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 42
Обхват на обществената поръчка
Информация за фондовете на Европейския съюз:
“Проект, финансиран по Процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 Въздух на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”
Описание
Допълнителна информация:
“Офертата задължително трябва да съдържа и Предложение за изпълнение на дейностите със следните елементи: Организация на работата по изпълнение на поръчката;...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“1. Участникът трябва да притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци, издаден по реда на Глава 5, Раздел II от ЗУО във връзка с чл. 35 , ал. 3 и...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: няма изисквания
Условия за участие
няма изисквания
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор: няма изисквания
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности): няма изисквания

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-19 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-20 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“1. За участниците в процедурата не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-т. 7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
Източник: OJS 2023/S 223-701919 (2023-11-15)