2023-12-20   Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици за битово отопление (Община Димитровград)
Изпълнение на дейности за доставка, монтаж и гаранционно поддържане на климатици за битово отопление в жилищни имоти в община Димитровград. Преглед на обществените поръчки »
2023-12-20   Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на отоплителни устройства на пелети и радиатори (Община Димитровград)
Изпълнение на дейности за доставка, монтаж и гаранционно поддържане на отоплителни устройства на пелети в жилищни имоти на лица на територията на община Димитровград. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-16   Техническа помощ за организация и изпълнение на дейности по проект „За по-чист въздух в община Димитровград” (Община Димитровград)
Обществената поръчка е за изпълнение на дейности във връзка с кандидатстване за подмяна на уреди на твърдо гориво с нови екологични алтернативи, оценка, оценка и класиране на кандидатите и сключване на договори с класираните лица за получаване на нови отоплителни устройства в рамките на проект „За по-чист въздух в община Димитровград“. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община... (Община Димитровград)
Предмет на обществената поръчка е „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2023/2024 г.” Поръчката включва извършване на дейностите снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа, общинска и републиканска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за зимен сезон 2023/2024 г. Уличната мрежа, общинската и републиканската пътна мрежа, включени в предмета на поръчката са със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Еко Традекс Груп АД
2023-11-15   Демонтаж, последващо третиране и предаване за рециклиране на отоплителни устройства на дърва и въглища (Община Димитровград)
Обществената поръчка е за изпълнение на дейности по демонтаж, събиране, транспортиране, последващо третиране на отоплителни устройства на дърва/въглища и предаване за рециклиране на получените отпадъци от метали. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Външна експертна помощ за управление на проект „За по-чист въздух в община Димитровград” (Община Димитровград)
Обществената поръчка е за изпълнение на дейности по управление на проект „За по-чист въздух в община Димитровград“. Обхватът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: - Преглед и актуализация на документи за изпълнение на проекта - Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта - Техническо и финансово администриране и отчитане на проекта - Подпомагане на възложителя при подготовка и провеждане на обществени поръчки за изпълнение на дейности по проекта - … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Провеждане на комуникационна кампания по проект „За по-чист въздух в община Димитровград” (Община Димитровград)
Обществената поръчка е за изпълнение на дейности по провеждане на комуникационна кампания за населението в община Димитровград по проект „За по-чист въздух в община Димитровград“. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-14   „Доставка на метачни машини за нуждите на Община Димитровград” с 2 обособени позиции (Община Димитровград)
Предмет на поръчката е доставка на метачни машини за нуждите на Община Димитровград” с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка чрез покупка на нов неупотребяван специализиран многофункционален автомобил с метачно устройство.” Обособена позиция № 2 „Доставка на употребявана многофункционална метачна машина.“. Кратко описание на предмета на поръчката Предметът на поръчката по Обособена позиция № 1 включва доставката на 1 бр. нов, неупотребяван специализиран многофункционален … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД Екосол България АД
2023-06-13   „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на климатици за битово отопление" (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчка е доставка на 780 броя инверторни климатици за битово отопление в жилищни имоти на територията на община Димитровград. Освен доставката предметът включва: Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените климатици; Инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и поддържа; Предаване на крайните получатели на цялата документация, придружаваща монтираните климатици; Гаранционно обслужване на климатиците и доставка на необходимите части и материали в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Темпекс ЕООД
2023-05-29   Доставка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори" (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчка е доставка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори. Освен доставката, предметът на възлагане включва: Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените отоплителни устройства; Инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и поддръжка; Предаване на крайните получатели на цялата документация, придружаваща монтираните устройства; Гаранционно обслужване на отоплителните устройства и доставка на необходимите части и материали … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-09   „Доставка на ВиК материали за нуждите на Община Димитровград” (Община Димитровград)
Доставка на тръби и фитинги и спирателна арматура за изпълнение на водопроводи в с. Радиево, с. Голямо Асеново, с. Малко Асеново и с. Злато поле, общ. Димитровград, конкретизирани по вид, количество и качество в Техническата спецификация и в документацията за участие в процедурата. Видовете ВиК материали и техните прогнозни количества и технически характеристики са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-03-17   „Доставка на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори" (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчка е доставка на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори. Освен доставката, предметът включва: Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените отоплителни устройства; Инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и поддръжка; Предаване на крайните получатели на цялата документация, придружаваща монтираните устройства; Гаранционно обслужване на отоплителните устройства и доставка на необходимите части и материали в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТЕХНОТЕРМ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
2023-01-12   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ТЕСТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КЛИМАТИЦИ ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ“ (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчка е доставка на 1 561 броя инверторни климатици за битово отопление в жилищни имоти на територията на община Димитровград. Освен доставката предметът включва: Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените климатици; Инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и поддържа; Предаване на крайните получатели на цялата документация, придружаваща монтираните климатици; Гаранционно обслужване на климатиците и доставка на необходимите части и материали … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Темпекс ЕООД
2022-10-18   „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Димитровград” с 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1... (Община Димитровград)
Периодични доставки на строителни материали по заявки в зависимост от потребностите на възложителя, разделени на следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Цимент; 2. Обособена позиция № 2 - Асфалтобетон. Видовете строителни материали и техните прогнозни количества и технически характеристики са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД Щрабаг ЕАД
2022-06-20   „Доставка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, природен газ и радиатори в 2 обособени позиции" (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчка е доставка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, на природен газ и радиатори в две обособени позиции: ОП1: Доставка на отоплителни устройства на пелети и радиатори ОП2: Доставка на отоплителни устройства на природен газ и радиатори Освен доставката за всяка обособена позиция предметът включва: -Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените отоплителни устройства; -Инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и … Преглед на обществените поръчки »
2022-05-19   „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград” с 4 обособени позиции (Община Димитровград)
Периодични доставки на строителни материали и готови бетонови изделия по заявки в зависимост от потребностите на възложителя, разделени на следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Цимент; 2. Обособена позиция № 2 - Асфалтобетон; 3. Обособена позиция № 3 - Готови бетонови изделия - павета; 4. Обособена позиция № 4 - Готови бетонови изделия - плочки и бордюри. Видовете строителни материали и техните прогнозни количества и технически характеристики са описани в Техническата спецификация, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ООД
2021-12-21   „Доставка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, природен газ и радиатори в 2 обособени позиции. " (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчка е доставка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, на природен газ и радиатори в две обособени позиции: ОП1: Доставка на отоплителни устройства на пелети и радиатори ОП2: Доставка на отоплителни устройства на природен газ и радиатори Освен доставката за всяка обособена позиция предметът включва: -Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените отоплителни устройства; -Инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и … Преглед на обществените поръчки »
2021-10-11   Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на климатици за битово отопление (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчка е доставка на 2815 броя инвенторни климатици за битово отопление в жилищни имоти на територията на община Димитровград. Освен доставката предметът включва: Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените климатици; Инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и поддържа; Предаване на крайните получатели на цялата документация, придружаваща монтираните климатици; Гаранционно обслужване на климатиците и доставка на необходимите части и материали в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Темпекс ЕООД
2021-09-09   Доставка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, природен газ и радиатори в 2 обособени позиции (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчка е доставка на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, на природен газ и радиатори в две обособени позиции: ОП1: Доставка на отоплителни устройства на пелети и радиатори ОП2: Доставка на отоплителни устройства на природен газ и радиатори Освен доставката за всяка обособена позиция предметът включва: -Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените отоплителни устройства; -Инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и … Преглед на обществените поръчки »
2021-07-20   Доставка и монтаж на специализирано и друго оборудване по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“,... (Община Димитровград)
Предметът на поръчката е доставка и монтаж на специализирано и друго оборудване по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, гр. Димитровград“. Настоящата обществена поръчка се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“, процедура: BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИП Електроникс ЕООД
2021-07-15   Доставка и монтаж на специализирано оборудване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград (Община Димитровград)
Предметът на поръчката е доставка и монтаж на специализирано оборудване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград. Настоящата обществена поръчка се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград", Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № РД-02-37-23/12.05.2020 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИП Електроникс ЕООД
2021-07-12   Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на климатици за битово отопление (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчка е доставка на 2 815 броя инвенторни климатици за битово отопление в жилищни имоти на територията на община Димитровград. Освен доставката предметът включва: — монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените климатици, — инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и поддържа, — предаване на крайните получатели на цялата документация, придружаваща монтираните климатици, — гаранционно обслужване на климатиците и доставка на необходимите части и … Преглед на обществените поръчки »
2021-04-12   Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за... (Община Димитровград)
Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Димитровград, съгласно обособените позиции, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за обособените позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обектите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД ПАУЪР СИСТ ЕООД
2020-11-13   Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано и друго оборудване и електрооборудване по проект „Основно... (Община Димитровград)
Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано и друго оборудване и електро оборудване по проект „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград“ с 3 обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград“, обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на специализирано и друго оборудване по проект „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВАХС ЕООД ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД
2020-11-04   Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано и др. оборудване и електро оборудване по проект: реставрация и... (Община Димитровград)
„Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано и друго оборудване и електро оборудване по проект: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, гр. Димитровград с 3 обособени позиции“. № 1 — Доставка и монтаж на обзавеждане по проект: реставрация и ремонт на културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, гр. Димитровград. № 2 — Доставка и монтаж на специализирано и друго оборудване по проект:Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВАХС ЕООД ПИП Електроникс ЕООД
2020-03-20   Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград (Община Димитровград)
Периодични доставки на строителни материали и готови бетонови изделия по заявки в зависимост от потребностите на възложителя, разделени на следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 — инертни материали; 2. Обособена позиция № 2 — цимент; 3. Обособена позиция № 3 — асфалтобетон; 4. Обособена позиция № 4 — готови бетонови изделия — павета; 5. Обособена позиция № 5 — готови бетонови изделия — плочки и бордюри. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Беттран“ АД „Вулкан Цимент“ АД „геотон Бетонови Изделия“ ООД „Европът 2005“ ООД
2019-12-02   Външна експертна помощ за управление на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград... (Община Димитровград)
Предмет на поръчката е външна експертна помощ за управление на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми за отопление“. Обхватът на работа включва изпълнение на следните дейности: — дейност 1 „Преглед и актуализация на документи за изпълнение на проект“, — дейност 2 „Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта“, — дейност 3 „Общо управление и отчитане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „БТ инженеринг“ ЕООД „ГМ Консултации“ ЕООД Обединение „ТП Димитровград 2020“
2019-02-28   „Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград“ (Община Димитровград)
Предмет на обществената поръчката e поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград“. Основните дейности и обеми, включени в обхвата на поръчката са: — Текущото поддържане на парковете и зелените площи на територията на община Димитровград (косене на тревне площи, поливане, грапене, почистване, торене, метене и тесане на алеи, събиране на шума, оборка, почистване на градински кошчета) с приблизителна площ, както следва: 802,5 дка тревни площи и 195,5 дка алеи и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Нео-Титан“ ООД
2019-01-31   Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и... (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчката е сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване на територията на гр. Димитровград — юг. Дейностите, включени в обхвата на поръчката, са: 1. Сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци, формирани в регулационните граници и урбанизираната територия на град Димитровград на юг от жп линиите, пресичащи града — битови отпадъци в количество около 6 000 тона. 2. Поддържане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Нео-Титан“ ООД
2018-10-31   „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в град Меричлери, 25... (Община Димитровград)
Дейностите, включени в обхвата на поръчката, са: 1. сметосъбиране и сметоизвозване в град в Меричлери, 25 села в община Димитровград, кварталите „Марийно“, „Вулкан“, „Черноконево“, „Изток“, „Габера“, търговски и индустриални зони по общинската и републиканска пътна мрежа на територията на община Димитровград — битови отпадъци в количество около 6 000 тона; 2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в град Меричлери, 25 села в община Димитровград, кварталите „Марийно“, „Вулкан“, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Нео — Титан“ ООД
2018-09-12   Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и... (Община Димитровград)
Предметът на обществената поръчката е: сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване на територията на гр. Димитровград — север. Дейностите, включени в обхвата на поръчката, са: 1. Сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци, формирани в регулационните граници и урбанизираната територия на град Димитровград на север от жп линиите, пресичащи града — битови отпадъци в количество около 6000 тона. 2. Поддържане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Нео-Титан“ ООД
2018-08-17   Доставка на мобилна система за медицинска помощ по Проект „Интелигентна медицина” (SMART_MED) (Община Димитровград)
Доставка на мобилна система за медицинска помощ с оборудване за образна диагностика. Под „мобилна система за медицинска помощ“ се приема оборудване на специализиран автомобил за спец. първична здравна грижа: Специализиран автомобил за специализирана първична здравна грижа; медицинско оборудване, инсталирано в специализирания автомобил; осветителна система, инсталирана в специализирания автомобил; телемедицински светоскоп, инсталиран в специализирания автомобил; монитор за витални показатели, инсталиран в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Контракс“ АД „Соломед“ ЕООД Обединение „Контракс—Соломед“ ДЗЗД
2017-08-30   Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград (Община Димитровград)
Услугата, предмет на обществената поръчка, включва изпълнението на следната дейност: Разработване на общинска програма за КАВ, в съответствие с изискванията на Раздел I от Приложение № 15 на Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и изискванията на Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Обединение Димитровград — програма КАВ 2017“ Кооперация „София Консултинг Груп“ Сдружение „Клуб Икономика — 2000“
2017-07-20   Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на Зеленчуков пазар Димитровград“ (Община Димитровград)
Настоящата обществена поръчка се реализира в изпълнение на дейност инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на Зеленчуковия пазар в Димитровград“ и включва: 1. Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание.2. СМР на Зеленчуков пазар, ситуиран в границите на имоти: 21052.1015.2334 и Имот с идентификатор 21052.1015.2335 с обща площ 4 436 м. Предвижда се да се изградят около 90 бр. щандове за продажба на различни видове … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Еко Традекс Груп“ АД „РЕКО—ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД „СТ КЛИНЪР“ ЕООД ДЗЗД „ПАЗАРИСТРОЙ“
2017-01-23   Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано оборудване и инвентар по проект: Основно обновяване на сграден фонд... (Община Димитровград)
Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано оборудване и инвентар по проект: Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград, с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано оборудване и инвентар за обекти — ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, гр. Димитровград; Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано оборудване и инвентар за обекти — ЕГ „Д-р Иван … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кооперация „Панда“
2016-12-06   Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за... (Община Димитровград)
Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обекти, находящи се на територията на Община Димитровград и всички дейности свързани с участието на свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД „Мост енерджи“ АД
2016-08-15   Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград (Община Димитровград)
Периодични доставки на строителни материали и готови бетонови изделия по заявки в зависимост от потребностите на възложителя, разделени на следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 — Инертни материали; 2. Обособена позиция № 2 — Цимент; 3. Обособена позиция № 3 — Асфалтобетон; 4. Обособена позиция № 4 — Готови бетонови изделия — павета; 5. Обособена позиция № 5 — Готови бетонови изделия — плочки и бордюри. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Европът 2005 ООД ЛЕО — Бетонови изделия ЕООД ЛЕО-Бетонови изделия ЕООД Персенк Инвест ООД
2016-04-07   Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за... (Община Димитровград)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Димитровград с 12 обособени позиции (втора част): Обособена позиция № 1 — сграда с административен адрес: гр. Димитровград, община Димитровград, ул. "Гео Милев", бл. № 18. Обособена позиция № 2 — сграда с административен адрес: гр. Димитровград, ул. "Простор", бл. № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „БГ Ленд Ко“ ООД, ЕИК 148082047 „БКС — Горна Оряховица“ АД, ЕИК 104637700 „Интерхолд“ ЕООД, ЕИК 202357469 „Монолит“ АД, ЕИК 836148005 „Монолитстрой“ ООД, ЕИК 160060800 „Новел — М“ ЕООД, ЕИК 121757982 „Само Строй“ ЕООД, ЕИК 201608153 „Стреза“ ЕООД, ЕИК 131223059 „Токрия“ ЕООД, ЕИК 202521491 ДЗЗД „ЕЕ Инженеринг“, ЕИК 177022252 Консорциум „Марица 2016“ ДЗЗД, ЕИК 177069106 Обединение „Арете Енергоплан...
2016-03-08   „Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за... (Община Димитровград)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Димитровград с 12 обособени позиции: Обособена позиция № 1 — сграда с административен адрес: гр. Димитровград, ул. Простор“, бл. № 8. Обособена позиция № 2 — сграда с административен адрес: гр. Димитровград, бул. „Стефан Стамболов“, бл. № 8. Обособена позиция № 3 — сграда … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аква-3“ ООД, ЕИК 836147896 „Билд инвест“ ООД, ЕИК 126038436 „Еко Традекс Груп“ АД, Булстат/ЕИК 126729838 „Екодин“ ЕООД, ЕИК 202027635 „Кит Строй“ ООД, ЕИК 126735244 „Меаца“ ЕООД, ЕИК 108568283 „Парсек груп“ ЕООД, ЕИК 203215490 „Растер — Юг“ ООД „Термикс ЕС“ ООД, ЕИК 112524570 „Ти Ви Би“ ООД, ЕИК 040154547 ЕТ „Инженер Тодоров — Тодор Тодоров —... Сдружение Стратиеви, Булстат/ЕИК 177044601
2015-12-23   Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на сгради на... (Община Димитровград)
Предметът на настоящата обществена поръчка за сключване на договор обхваща следните дейности: Дейност №1: Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите на фаза работен проект; Дейност №2: Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България; Целта, която следва да бъде постигната с възлагането на настоящата обществена поръчка е сключване на Рамково споразумение, в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гарант — 2000“ ЕООД, ЕИК: 126182689 „Гарант 2000“ ЕООД „Инвест — Консулт“ ЕООД, ЕИК 126647070 „Ким Консулт Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 126659329 „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 121915340 ДЗЗД „МТТ — СТиКО 2016“, ЕИК: 177002844 ДЗЗД „Обединение Трансеко“, Булстат/ЕИК 175462089
2015-10-21   „Доставка на горива (бензин А95 Н, Дизелово гориво и Газ пропан бутан) за нуждите на община Димитровград чрез карти... (Община Димитровград)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на горива — бензин А95 Н, Дизелово гориво и Газ пропан бутан за нуждите на община Димитровград чрез карти за безналично плащане. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Олимпик-ойл“ ЕООД, EИК 201664141
2015-09-17   Доставки на хранителни продукти за организациите и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка при Община Димитровград (Община Димитровград)
Периодични доставки на хранителни продукти за организациите и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка при Община Димитровград. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Уикенд“ ООД, EИК 126145986
2015-06-26   „Доставка на горива (бензин А95 Н, Дизелово гориво и Газ пропан бутан) за нуждите на община Димитровград чрез карти... (Община Димитровград)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на горива — бензин А95 Н, Дизелово гориво и Газ пропан бутан за нуждите на община Димитровград чрез карти за безналично плащане. Преглед на обществените поръчки »
2015-06-09   „Доставки на хранителни продукти за организациите и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка при Община Димитровград“ (Община Димитровград)
Периодични доставки на хранителни продукти за организациите и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка при Община Димитровград. Преглед на обществените поръчки »
2015-05-07   Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с... (Община Димитровград)
Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ВМЛ — Консулт“ ЕООД, Булстат/ЕИК 131395468 „ВМЛ-Консулт“ ЕООД, Булстат/ЕИК 131395468 „ВМЛ-Консулт“ ЕООД, с ЕИК 131395468 „ВМЛ-Консулт” ЕООД, с ЕИК 131395468 „Енерджи инвест“ ДЗЗД, Булстат/ЕИК 176794219 „Енерджи инвест“ ДЗЗД, с код по Булстат: 176794219 „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, Булстат/ЕИК... „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с ЕИК 121915340 „Некст Контрол“ ДЗЗД, Булстат/ЕИК 176850739 „Некст Контрол“ ДЗЗД, с ЕИК 176850739 „Некст Контрол” ДЗЗД, с ЕИК 176850739 ДЗЗД „Обединение Трансеко“, Булстат/ЕИК 175462089 ДЗЗД „Обединение Трансеко“, с ЕИК 175462089 ДЗЗД „Пролет Димитровград 2015“ с ЕИК 176922003 ДЗЗД „Пролет Димитровград 2015“, EИК 176922003
2015-02-13   „Изготвяне работни инвестиционни проекти, технически паспорти и енергийно обследване в изпълнение на проект... (Община Димитровград)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Изготвяне работни инвестиционни проекти, технически паспорти и енергийно обследване в изпълнение на проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период“ с 9 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне работен инвестиционен проект на обект: Преустройство и реконструкция на сграда общинска собственост (бивша болница — АТЗ), включително прилежащи площи в „Център за настаняване от семеен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Авангард дизайн“ ЕООД, EИК 126501585 „ВИТРАЖ“ ООД, EИК 126652270 „ЕН ЕЙ БИ” ООД, ЕИК 126126627 „Енерджи консулт ДЗЗД“, ЕИК 176868300 „Инвест-Консулт“ ЕООД,126647070 „Сити план 2020 ДЗЗД“, 176779402 „Сити план 2020 ДЗЗД“, ЕИК 176779402 ПМ „Енерджи проект ДЗЗД“, ЕИК 176868324
2015-01-26   „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Димитровград“ (Община Димитровград)
Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит за изграждане на обекти в полза на местната общност — „Управление на публичната техническа инфраструктура на град Димитровград“. Настоящата открита процедура се провежда съгласно условията на Решение № 1533 от 27.11.2014 г. на Общински съвет Димитровград. Целта на процедурата е да бъде избран изпълнител, който да предостави банков кредит в размер до 3 500 000 BGN, който ще бъде погасен в срок до 5 години … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Райфайзенбанк“ (България) ЕАД, EИК 831558413
2014-03-12   "Обособена позиция № 1 - Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,... (Община Димитровград)
Обществената поръчка e с предмет: Обособена позиция № 1 - Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград и зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград и Обособена позиция № 2 - Поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград и включва следните дейности по обособени позиции: за Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Нео-Титан“ ООД, EИК 126629777 „Нео-Титан“ ООД, EИК 836145646
2014-02-27   „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград", с 6 обособени... (Община Димитровград)
Периодични доставки на строителни материали и готови бетонови изделия по заявки в зависимост от потребностите на възложителя, разделени на следните обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 - Инертни материали; 2.Обособена позиция № 2 - Цимент; 3. Обособена позиция № 3 - Бои; 4. Обособена позиция № 4 - Асфалтобетон; 5. Обособена позиция № 5 - Готови бетонови изделия - павета; 6. Обособена позиция № 6 - Готови бетонови изделия - плочки, бордюри и паркинг ограничители. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Беттран“ АД, EИК 836144149 „Вулкан цимент“ АД, EИК 836145646 „Геотон Бетонови изделия“ ООД, EИК 102893989 „Европът 2005“ ООД, EИК 126658138 „ЖПСВ“ ЕООД, EИК 104561156 „СЕЛТ“ ООД, EИК 825327640
2013-12-06   „Доставка на канцеларски материали и консумативи." с обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на... (Община Димитровград)
Настоящата процедура е с предмет доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG051PO001-5.1.04-0117-C0001 “Звено за услуги в домашна среда Димитровград”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Елтех" ЕООД, ЕИК 040470310 Кооперация "Панда", ЕИК 000885099