Доставка и монтаж на оборудване за обект: Обновяване на сградата на Дворец на културата гр. Перник“

Община Перник

Предмет на настоящата процедура е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аудио, визуално, сценично и конферентно оборудване в конферентна зала, която да се използва за камерни концерти, постановки, презентации, конференции, видеоконференции, семинари, обучения и други събития в сградата на Общински комплекс Дворец на културата - Перник. Дейностите, които трябва да се изпълнят са доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на аудио, визуално, сценично и конферентно оборудване. Оборудването е в следните категории:
Част „Мултимедия“
Част „Електроакустика и озвучаване“
Част „Система микрофони“
Част „Оборудване апаратна“
Част „Кабелна мрежа“
Част „Художествено осветление“
Част „Сценична конструкция“
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

Краен срок
Срокът за получаване на офертите беше 2023-12-20. Обществената поръчка беше публикувана на 2023-11-15.

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Община перник
Национален регистрационен номер: 000386751
Пощенски адрес: пл. СВ.ИВАН РИЛСКИ 1 А
Пощенски град: гр.Перник
Пощенски код: 2300
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Александрина Александрова-Антова
Телефон: +359 76684220 📞
Електронна поща: poop@pernik.bg 📧
Факс: +359 076603890 📠
Регион: Перник 🏙️
URL: https://pernik.bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1270 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/343114 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/343114 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Доставка и монтаж на оборудване за обект: Обновяване на сградата на Дворец на културата гр. Перник“”
Продукти/услуги: Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление 📦
Кратко описание:
“Предмет на настоящата процедура е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аудио, визуално, сценично и конферентно оборудване в конферентна зала,...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 271817.45 💰

1️⃣
Допълнителни продукти/услуги: Различни видове мебелировка и оборудване 📦
Допълнителни продукти/услуги: Оборудване за озвучаване 📦
Допълнителни продукти/услуги: Екрани 📦
Допълнителни продукти/услуги: Усилватели 📦
Допълнителни продукти/услуги: Микрофони и високоговорители 📦
Място на изпълнение: Перник 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Мястото за изпълнение на поръчката – доставката е за сградата на „Двореца на културата“, с административен адрес гр. Перник, пл. „Кракра”, Централен градски...”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за: „Доставка и монтаж на оборудване за обект: Обновяване на сградата на Дворец на...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 271817.45 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Описание
Продължителност: 20
Допълнителна информация:
“Доставката, включена в цялостния предметен обхват, ще се финансира със средства от Фонд за устойчиви градове - изпълнител на финансов инструмент съгласно...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.”
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“В настоящата обществена поръчка не са предвидени изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, чрез попълване на Част IV,...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил доставка идентична или сходна с предмета на...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Договорът за обществена поръчка се сключва при условие, че при подписването му определеният изпълнител представи определената гаранция за изпълнение на...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-20 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-21 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Продължение от II 1.1) Доставка и монтаж на оборудване за обект: Обновяване на сградата на Дворец на културата гр. Перник“ в изпълнение на проект...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Жалби се подават след изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП. Жалбите се подават в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1 ,т. 1, предложение първо от ЗОП...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 223-703066 (2023-11-15)