2023-11-15   Deadline 2023-12-20   Доставка и монтаж на оборудване за обект: Обновяване на сградата на Дворец на културата гр. Перник“ (Община Перник)
Предмет на настоящата процедура е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аудио, визуално, сценично и конферентно оборудване в конферентна зала, която да се използва за камерни концерти, постановки, презентации, конференции, видеоконференции, семинари, обучения и други събития в сградата на Общински комплекс Дворец на културата - Перник. Дейностите, които трябва да се изпълнят са доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на аудио, визуално, сценично и конферентно оборудване. Оборудването е в … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-19   Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на... (Община Перник)
онсултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;Контрол на качеството на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Община Перник)
Община Перник ще изпълнява проект „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 „За по чист въздух!“ (2) по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Перник чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   Deadline 2023-12-04   Видимост, прозрачност и комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните... (Община Перник)
Поръчката предвижда изпълнение на дейности за видимост, прозрачност и комуникация по проекта, които са задължителни и планирани с цел да се осигури подобряване на информираността на обществеността по отношение на проекта и предвидените в него дейности и резултати; популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие; съблюдаване на изискванията на ЕС по отношение на визуализация на подкрепата от Европейския фонд за регионално развитие и изграждане на позитивен … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-09   „Ремонтни и аварийни работи по В и К мрежи и съоръжения, експлоатирани и поддържани от Община Перник“ (Община Перник)
Предметът на настоящата поръчка е "Ремонтни и аварийни работи по В и К мрежи и съоръжения, експлоатирани и поддържани от Община Перник". Община Перник в изпълнение на своите задължения да поддържа водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения в добро техническо състояние, се нуждае от извършване на съответните строителни дейности касаещи текущ ремонт, както и ремонтни дейности при аварийни ситуации на водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК.“ (Община Перник)
Настоящата обществена поръчка има за цел извършването на доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Перник и всички проекти, по които Община Перник е бенефициент. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   „Доставка на автомобил от тип миниван, 5+2 места, за нуждите на проект:„ Интегрирани мерки за подобрено включване на... (Община Перник)
Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за „Доставка на автомобил от тип миниван, 5+2 места, за нуждите на проект:„ Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021г. изпълняванa от Община Перник“. При изпълнение на поръчката следва да се извърши … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   „Изготвяне на информационни материали (брошури) по проект BG05SFOP001-2.025-0024-C02 „За по-добро управление“, прод... (Община Перник)
Предмет на настоящата обществена поръка е изготвяне на информационни материали (брошури) по проект BG05SFOP001-2.025-0024-C02 „За по-добро управление“, по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, в изпълнение на Дейност 2, Подготовка и създаване на бюро за информиране и съвети на гражданите (БИСГ) в община Перник. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   Предоставяне под наем на специализирани автомобили за нуждите на Община Перник за зимно поддържане (Община Перник)
Предмет на настоящата поръчка е: „Предоставяне под наем на специализирани автомобили за нуждите на Община Перник за зимното поддържане” По две обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне под наем на пет броя снегопочистващи машини с оператори. Обособена позиция 2: Предоставяне под наем на челен товарач с оператор. Община Перник в изпълнение на своите задължения да поддържа проходимостта на уличната градска мрежа в гр. Перник при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   Доставка на нови ел. автобуси с нулеви емисии и специализирано допълнително оборудване към тях финансирано от ЕС –... (Община Перник)
Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за ”Доставка на нови електрически автобуси за обществения транспорт (градски и междуселищен) с нулеви емисии и специализирано допълнително оборудване към тях, в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно-ефективни пътни превозни средства, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU по проект BG-RRP-8.013 … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Перник и включване в стандартна балансираща група за... (Община Перник)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на община Перник и включване в стандартна балансираща група за срок от 24 месеца с ориентировъчно годишно потребление – 13 818 030 кВтч. Обектите за доставка са общински администрации, музей, училища, туристически обекти, улично осветление и други общински обекти.Доставките ще се извършват в съответствие със Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   Мерки за информация и публичност, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ по Проект BGLD-3.002.-0010 ,... (Община Перник)
Дейността цели да се информира широката общественост и всички страни, заинтересовани от проекта относно целите, дейностите, резултатите и ползите от проекта, да се оповести получена финансова подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Общата цел на проект Проект BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ е да създаде предпоставки за подобрено социално включване и овластяване на представителите на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-27   Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BGLD-3.002.-0010 ”финансирана от Финансовия механизъм на... (Община Перник)
”Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудванепо две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане“ по Проект BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от ФМЕИП2014-2021 г.“Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на оборудване“ по Проект BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-21   „Изготвяне на информационни материали (брошури), включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените... (Община Перник)
Настоящата обществена поръчка: „Изготвяне на информационни материали (брошури), включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки по проект BG05SFPR002- 2.002-0085 „Укрепване на общинския капацитет в Община Перник, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027“, се провежда в изпълнение на Дейност 1 от проект “Укрепване на общинския капацитет в Община Перник”по договор за предоставяне на БФП BG05SFPR002- 2.002-0085 … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-21   „ИЗГОТВЯНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА... (Община Перник)
Настоящата обществен поръчка е свързана с изпълнението на инженеринг –проектиране и строителството на обекта и представлява Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-15   „Организиране и провеждане на обучения, обмяна на опит и споделяне на добри практики и супервизия по проект... (Община Перник)
Предметът е„Организиране и провеждане на обучения, обмяна на опит и споделяне на добри практики и супервизия по проект BG05SFPR002-2.002-0085 „Укрепване на общинския капацитет в Община Перник”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027”, с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0085-C01 от 03.02.2023г. който се осъществява с финансовата помощ на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 -2027, съфинансирана от Европейския … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-15   Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти за изграждане на 3 бр. кръгови кръстовища“, по три... (Община Перник)
Обществената поръчка е с предмет: ”Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти за изграждане на 3 бр. кръгови кръстовища“, по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Проект за кръстовище с кръгово движение и свързваща улица с улица Св.Св.Кирил и Методий, гр.Перник. Обособена позиция №2: Проект за кръстовище с кръгово движение при VI ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Перник Обособена позиция №3: Проект за кръстовище с кръгово движение при ул.“Юрий Гагарин и ул.Република, … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-30   Изготвяне ОС на ИП и упражняване на СНпри изпълнение на „Инженеринг- за обект: ремонт на басейн в Х ОУ "Алеко... (Община Перник)
Консултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;Контрол на качеството на … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-30   „Организиране и провеждане на две тридневни изнесени обучения в България в рамките на Проект №... (Община Перник)
В изпълнение на предмета на обществената поръчка са предвидени две тридневни изнесени обучения в България. В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши следните дейности за всяко едно от обученията:разработване на учебни програми, планове и графици; осигуряване логистичното обезпечаване за предвидените работни срещи и обучения, в това число, транспорт, изхранване/хотелско настаняване за участниците; осигуряване на наем на зали и оборудване; осигуряване кетъринг и кафе … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-08-29   Доставка на компютърно оборудване и техника по Проект BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на... (Община Перник)
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2,“ от ЗОП е „доставка на стоки“. Предмета на настоящата обществена поръчка включва доставка на компютърно оборудване и техника, в това число неговите драйвери, както и техническата и експлоатационна документация, описани подробно в техническата спецификация: I.1 Мултимедиен проектор с екран - 1 бр. I.2 Система за озвучаване - 1 бр. I.3 Мултифункционално устройство- 1 бр. I.4 Лаптоп - 1 бр. II.1 Лаптоп - 2 бр. II.2 Лаптоп - 3 бр. II.3 … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-25   „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти за изграждане на 3 бр. паркинги в кв.Тева, по три... (Община Перник)
Обществената поръчка е с предмет: ”Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти за изграждане на 3 бр. паркинги в кв. Тева“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Проект за паркинг пред бл.65,бл.66,бл.67 и бл.68 в кв.Тева, гр.Перник; Обособена позиция №2: Проект за паркинг пред бл.79,бл.80 и бл.81 в кв.Тева, гр.Перник; Обособена позиция №3: Проект за паркинг пред бл.43 и бл.44 в кв.Тева, гр.Перник” Настоящата обществена поръчка е свързана с Оценяване на съответствието на … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-25   Организиране на логистика, транспорт, покупка на самолетни билети и настаняване във връзка с осъществяване на... (Община Перник)
За обособена позиция № 1 са предвидени следните дейности: Работно посещение в Кралство Норвегия – град Осло и до седалището на партньорската организация Intermezzo ungdom (до гр. Драмен, Кралство Норвегия); Дейности за обмен на добри практики с организации и други общини в България. За обособена позиция № 2 са предвидени следните дейности: Работно посещение в Кралство Норвегия – град Осло (4 експерти -членове на екипа за управление на проекта); Работно посещение в Кралство Норвегия – град Осло (3 … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-18   „Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор - Изграждане на улици в кв. Каменина, гр. Перник( ул. Горски... (Община Перник)
Обществената поръчка е с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор - Изграждане на улици в кв. Каменина, гр. Перник( ул. Горски извор, ул. Черковна, ул. Самодивска и ул. Градище)“ Настоящият обществена поръчка има за цел изработване на проект за изграждане на улици в кв. Каменина, гр. Перник( ул. Горски извор, ул. Черковна, ул. Самодивска и ул. Градище). Обхват на поръчката: Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните видове дейности: Дейност 1: … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-17   Закупуване на офис техника и консумативи за нуждите на проект № BG16RFOP001- 8.006-0013 „Подкрепа за ефективно и... (Община Перник)
Предмета на настоящата обществена поръчка включва доставка на нова, неупотребявана офис техника, както и гаранционно обслужване и сервиз на доставените устройства, описани подробно в техническата спецификация: 1. Компютърна конфигурация с лицензиран софтуер (монитор, компютър, мишка и клавиатура) - 7 броя 2. Преносим компютър /Лаптоп/ с лицензиран софтуер - 20 броя 3. Сканиращи устройства - 7 броя 4. Цветен принтер – 5 броя 5. Лазерно многофункционално у-во (Copy, Print, Scan) -1 брой 6. Външна памет – … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-17   Доставка и монтаж на оборудване по две обособени позиции (Община Перник)
Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за ”Доставка и монтаж на оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на проект №BG05M9OP001-2.061-0008 „Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания; Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на проект №BG05M9OP001-2.062-0006 «Изграждане и … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-09   „Дейности по публичност и визуализация“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.018-0008-C03 " Енергийна ефективност на... (Община Перник)
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:Организиране и провеждане на пресконференции за минимум 30 участника -2 бр.Организиране и провеждане на официални церемонии за минимум 30 човека – „първа копка“ и „официално откриване на обекта“ -2 бр.Интернет публикации преди и след провеждане на всяко събитие - пресконференции и официални церемонии общо 4 броя. - 4 бр.Публикации - подготовка и публикуване в местни/регионални медии с информация за напредъка на дейностите по проекта. - 3 бр.Изработване … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-24   „Дейности по публичност и визуализация“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.018-0009-C03" Енергийна ефективност на... (Община Перник)
В обхвата на поръчката се включват следните дейности: 1. Организиране и провеждане на пресконференции за минимум 30 участника - 2 бр. 2. Организиране и провеждане на официални церемонии за минимум 30 човека – „първа копка“ и „официално откриване на обекта“ - 2 бр. 3. Интернет публикации преди и след провеждане на всяко събитие - пресконференции и официални церемонии общо 8 броя. 4. Публикации - подготовка и публикуване в местни/регионални медии с информация за напредъка на дейностите по проекта - 2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-07-21   “Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор за обект: Реконструкция на ул. „Рашо Димитров“ от ул. „Бучински... (Община Перник)
Обществената поръчка е с предмет: “Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор за обект: Реконструкция на ул. „Рашо Димитров“ от ул. „Бучински път“ до ул. „Младен Стоянов“ и на ул. „Бучински път“ от кръгово кръстовище при ул. „Юрий Гагарин“ до ул. „Рашо Димитров“, кв. Изток, гр. Перник“.В обхвата на проекта е необходимо да се заложи цялостна реконструкция на пътната настилка и тротоарите в посочения обхват с дължина 2,5км, ремонт на уличното осветление, осигуряване на надлежно отводняване, както … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-18   Доставка на два автомобила по две обособени позиции (Община Перник)
”Доставка на три автомобила по три обособени позиции“ При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка чрез покупка на три броя автомобили с параметри, посочени в Техническите спецификации по съответните позиции – приложение към документацията за участие. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Омникар ауто ООД
2023-06-30   Извършване на СМР по изпълнение на мерки по внедряване на енергийна ефективност в три сгради по проект... (Община Перник)
Предмет на настоящата открита процедура е: „Извършване на СМР по изпълнение на мерки по внедряване на енергийна ефективност в три сгради по проект BGENERGY-2.002-0052-C01 „Енергийна ефективност в сгради на територията на община Перник“, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на СМР по изпълнение на мерки по внедряване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПИ ИНВЕСТ ООД Среги ООД
2023-06-21   Изготвяне ОС ИП и упражняване на СН при “Инженеринг на довеждащ водопровод от пречиствателната станция за питейни... (Община Перник)
Консултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;Контрол на качеството на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2023-06-01   „Изготвяне на инвестиционен проект, авторски надзор и геоложко проучване – Изграждане на подпорна стена, дренаж,... (Община Перник)
„Изготвяне на ИП, авторски надзор и геоложко проучване – Изграждане на подпорна стена, дренаж, отводнителни канавки, водопровод и възстановяване на улица „Лале“ (до кръстовището с ул. „Трети март“) над имот УПИ I – 180, кв. 8 по плана на с. Кралев дол“, община Перник. Теренът на PER 32.393887-02 представлява планински склон с югозападно западане с наклон около 10 градуса.Изградената пътна инфраструктура по ул. „Лале“ е събрала и канализирала дъждовни води, които от своя страна са предизвикали разрушаване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНФРАКОНСТРУКТ ООД
2023-05-17   Изработка на информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект... (Община Перник)
Дейностите по изработка на информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП заложени по проекта се финансират от ФУ съгласно Договор на проект №21F-000496/20.05.2021г. Изработка на информационни материали, вкл в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП –плакати формат А3, дипляни, информационни стикери за предвиденото за закупуване оборудване и обзаеждане, промоционални материали от допустимите съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-05-16   Изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР по изпълнение на мерки по внедряване на енергийна ефективност... (Община Перник)
Настоящата обществен поръчка е свързана с изпълнението на строителството на обекта и представлява Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове= Упражняването на строителен надзор се налага с оглед осигуряване изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. Целта на тази дейност е да се гарантира качеството на предвидените строителни, строително-ремонтни и строително-монтажни работи, безопасността на строежа и спазването на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2023-05-11   Доставка и монтаж на обзавеждане по две обособени позиции (Община Перник)
”Доставка и монтаж на обзавеждане по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на проект №BG05M9OP001-2.061-0008 „Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания; Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на проект №BG05M9OP001-2.062-0006 «Изграждане и функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД
2023-05-09   „Закупуване на офис техника и консумативи за нуждите на проект № BG05SFPR002-2.002-0085-C01 „Укрепване на общинския... (Община Перник)
Предмета на настоящата обществена поръчка включва доставка на нова, неупотребявана офис техника, както и гаранционно обслужване и сервиз на доставените устройства, описани подробно в техническата спецификация: Компютърна конфигурация с лицензиран софтуер (монитор, компютър, мишка и клавиатура)- 1 бр. Принтер - 1 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-04-10   Извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на обекти на територията на Община Перник (Община Перник)
Настоящата обществен поръчка е свързана с извършването на дейности по дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на обекти на територията на Община Перник. Основната задача е спазване на законовите разпоредби за условията и реда за извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на: а) общински обекти с обществено … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Д.Д.Д.-1 ООД
2023-04-05   Мерки за информация и публичност“ по ПроектBGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората,... (Община Перник)
Изпълнението на услугата по настоящата обществена поръчка за осигуряване на мерки за информация и публичност е за реализацията на Проект BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от ФМЕИП2014-2021 г. Дейността цели да се информира широката общественост и всички страни, заинтересовани от проекта относно целите, дейностите, резултатите … Преглед на обществените поръчки »
2023-04-04   Доставка на три автомобила по три обособени позиции (Община Перник)
”Доставка на три автомобила по три обособени позиции“ При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка чрез покупка на три броя автомобили с параметри, посочени в Техническите спецификации по съответните позиции – приложение към документацията за участие. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Омникар ауто ООД
2023-04-03   Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР по проект на проект BG16RFOP001-1.018-0010-C01... (Община Перник)
Упражняването на строителен надзор се налага с оглед осигуряване изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. Целта на тази дейност е да се гарантира качеството на предвидените строителни, строително-ремонтни и строително-монтажни работи, безопасността на строежа и спазването на техническите проекти, чрез извършване на безпристрастна и обективна оценка за качеството на изпълнение на определените строителни, СМР и СРР, спазването на графиците, качеството на доставените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОСА ЕООД
2023-03-31   Мерки за информация и публичност, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ по Проект BGLD-3.002.-0010 (Община Перник)
Изпълнението на услугата по настоящата обществена поръчка за осигуряване на мерки за информация и публичност е за реализацията на Проект BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Дейността цели да се информира широката общественост и всички страни, … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-30   „Изготвяне на анализ на ефективността и приоритизиране на мерки, водещи до значително намаляване на емисиите на... (Община Перник)
Целта на дейността е (1) изготвяне на анализ на ефективността и приоритизиране на мерки, водещи до значително намаляване на емисиите на парникови газове в общински сгради от обществено значение; (2) повишаване капацитета на община Перник за разработването и прилагането на активни политики на местно ниво за намаляване емисиите на парникови газове и адаптация и смекчаване на климатичните промени. Очакваните резултати от изпълнението на тази дейност ще бъде анализирана ефективност и приоритизирани мерки, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ФРИБУЛ ООД
2023-03-28   Изготвяне ОС на ИП и упражняване наСН при изпълнение на „Инженеринг – за "Обновяване и облагородяване на централен... (Община Перник)
Консултантска услуга по чл.166, ал. 1 отЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ;Контрол на качеството на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2023-03-10   „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при... (Община Перник)
Обществената поръчка е свързана с изпълнението на инженеринг –проектиране и строителството на обекта и представлява Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1ЗУТ и свързаните с него подз.нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. , а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168ЗУТ;Контрол на качеството на доставените и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ведипема ЕООД
2023-03-08   „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на... (Община Перник)
Настоящата ОП свързана с изпълнението на инженеринг –проектиране и строителството на обекта и представлява Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1ЗУТ и свързаните с него подзаконови норм.актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване наСМР, а именно:Оценяване на съответствието на изготвения ИП, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
2023-03-06   „Мерки за информация и публичност“, по проект № BGENVIRONM ENT-4.004-0004 прод в II.2.14) (Община Перник)
Изпълнението на услугите по настоящата обществена поръчка за осигуряване на мерки за информация и публичност се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: Обособена позиция №1: Разработване на двуезична интернет-страница на проекта (на български и английски език) с интеграция с Фейсбук страница. Обособена позиция №2: Мерки за информация и публичност. 1. Провеждане на информационни събития – 2 броя 2. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД Издателска къща АБ ЕООД
2023-03-06   Изработка на информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки по... (Община Перник)
Изпълнението на услугата по настоящата обществена поръчка за осигуряване на мерки за информация и публичност се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: Изработване на 210 рекламни комлекта (брандирани): тефтер, химикал, флаш-памет и рекламна чаша за участниците в публичните събития (3 обучения по 30 чов., 4 прес-конференции по 30 чов.); Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА
2023-02-22   "Изготвяне на инвестиционни проекти „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителни отпадъци“ за... (Община Перник)
Предмет на поръчката е изготвяне на ПБЗ и ПУСО преди откриване на строителна площадка и/или преди започване на дейности по изграждане или премахване на строежи или при основен и текущ ремонт. Изпълнителя следва да разграничи и специализира следните видовете ПБЗ и ПУСО: - новостроящи се сгради на територията на Община Перник; - основен и текущ ремонт на територията на Община Перник; - премахване на незаконно изградени и/или опасни сгради или части от тях на територията на Община Перник. Проектът следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИСАРСКИ ДИЗАЙН ЕООД
2023-02-22   Обновяване на сградата на Дворец на културата гр. Перник“ в изп. BG16RFOP001-1.018-0010-C01, фин чрез от... (Община Перник)
Предвиждат се пакет от различни енергоспестяващи мерки състоящи се от топлинно изолиране на външни стени и покрив, подмяна на прозрачни ограждащи елементи като врати и прозорци. Към дейностите се предвиждат и монтиране на ефективна вентилационна система в редици помещения. Възстановяване на агрегати за осигуряване на топлина в залата, обновяване на отоплителната инсталация. В техническата са посочени и още подмяна на дограмата в различни помещения, ремонт и обновяване на санитарни помещения, боядисване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕЙ ЕС ДИ КОНСУЛТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
2023-02-22   Доставка на автовишка (Община Перник)
Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за „Доставка на автовишка“. При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка чрез покупка на употребявана автовишка, с параметри посочени подробно в Техническата спецификация– приложение към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛАКСЕС ООД