ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСП-Я НА ТЪНКОСЛОЙНА ХРОМАТОГРАФСКА С-МА С МАС-ДЕТЕКТОР И ИЗТ-К ЗА ДИРЕКТНА ЙОНИЗАЦИЯ ПРИ АТМОСФЕРНО НАЛ-НЕ НА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ ПРОБИ БЕЗ НЕОБХ-СТ ОТ ПРОБОПОДГОТОВКА

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Тънкослойна хроматографска система с мас-детектор и източник за директна йонизация при атмосферно налягане на твърди и течни проби без необходимост от пробоподготовка
Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 1 година.Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване, отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Краен срок
Deadline 2023-12-20

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Химикотехнологичен и металургичен университет (хтму)
Национален регистрационен номер: 000670673
Пощенски адрес: бул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Пощенски град: гр.София
Пощенски код: 1756
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Ваня Маринова Толева
Телефон: +359 888626253 📞
Електронна поща: toleva9@abv.bg 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: https://uctm.edu/bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/29614 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342090 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342090 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСП-Я НА ТЪНКОСЛОЙНА ХРОМАТОГРАФСКА С-МА С МАС-ДЕТЕКТОР И ИЗТ-К ЗА ДИРЕКТНА ЙОНИЗАЦИЯ ПРИ АТМОСФЕРНО НАЛ-НЕ НА ТВЪРДИ И...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) 📦
Кратко описание:
“ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Тънкослойна хроматографска система с мас-детектор и източник за директна йонизация при атмосферно налягане на...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 280 500 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Място на изпълнение: София (столица) 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.”
Описание на обществената поръчка:
“ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪНКОСЛОЙНА ХРОМАТОГРАФСКА СИСТЕМА С МАС-ДЕТЕКТОР И ИЗТОЧНИК ЗА ДИРЕКТНА ЙОНИЗАЦИЯ ПРИ АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ НА...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Критерий за качество (наименование): Технически преимущества – П2
Критерий за качество (тежест): 50
Цена (тежест): 50
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 280 500 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Описание
Продължителност: 150
Обхват на обществената поръчка
Информация за фондовете на Европейския съюз:
“Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участниците в процедурата следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три)...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участниците в процедурата следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три)...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“1. Авансово плащане –40 % от стойността/прогнозна стойност на поръчката- 280500,00лв./ - Авансовото плащане по договора за изпълнение се обезпечава преди...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-20 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-21 13:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Абсолютни основания за задължително отстраняване Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 223-702114 (2023-11-15)