Поръчки: Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)

Една активна обществена поръчка

Неотдавнашни обществени поръчки от Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)

2023-11-15   Deadline 2023-12-20   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСП-Я НА ТЪНКОСЛОЙНА ХРОМАТОГРАФСКА С-МА С МАС-ДЕТЕКТОР И ИЗТ-К ЗА ДИРЕКТНА... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Тънкослойна хроматографска система с мас-детектор и източник за директна йонизация при атмосферно налягане на твърди и течни проби без необходимост от пробоподготовка Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 1 година.Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-18   Доставка, монтаж /инсталиране/ и гаранционно обслужване на рентгено - енергиен дисперсивен спектрометър за нуждите на ХТМУ (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 1 (една) година. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-21   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна система в ХТМУ за нуждите на договор № КП-06ПН57/16от2021г (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предметът на поръчката включва дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна система на абсорбционна хладилна инсталация, позволяваща заснемане на хладилния цикъл и моделиране на процесите в топлообменниците. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-07   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0002-C01,... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия за нуждите на проект BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)“. Услугите ще бъдат свързани с организиране и провеждане на всички видове събития, необходими в процеса на изпълнение на проекта: научни и др. конференции, заседания, срещи, семинари, школи, обмяна на добри практики, информационни дни, събития на открито, … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-04   ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция №1: Доставка на химикали чза с общо предназначение и за синтез Обособена позиция №2: Доставка на лабораторна стъклария и специфични консумативи Обособена позиция №3: Доставка на реактиви за синтез на пептиди Обособена позиция №4: Доставка на разтворители за спектрални измервания Обособена позиция №5: Доставка на разтворители за ЯМР спектроскопия Обособена позиция №6: Доставка на лични предпазни средства (ръкавици, очила, … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-04   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВ-НЕ В ЕКСП-ЦИЯ НА ТЪНКОСЛОЙНА ХРОМАТОГРАФСКА СИСТЕМА С МАС-ДЕТ-ТОР И ИЗТ-К ЗА ДИРЕКТНА... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 1 (една) година. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-28   „Доставка на ел.енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на В-я от търговец... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електрическа енергия ниско (сграда Д на ХТМУ – гр. София, студентски общежития на ХТМУ блокове № 20, 37, 42А и 60Б в ж.к. „Студентски град” – гр. София, почивна база гр. Несебър и почивна база с. Рибарица, общ. Тетевен на ХТМУ) и средно (за обекти сгради А, Б, В и Г на ХТМУ – гр. София) напрежение за обектите на ХТМУ Възложителят няма обекти със стандартизирани товарови профили. Прогнозното количество ел. енергия, което ще се … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-17   Избор на изпълнител за организиране на кариерни борси и презентационни събития в ХТМУ, по Проект... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Обособена позиция № 1: „Организиране на Кариерна борса за кариерно консултиране и ориентиране на студенти от ХТМУ“; Oбособена позиция № 2: „Организиране на презентационно събитие „Форум наука и бизнес“ за студенти от ХТМУ“ С изпълнението на услугите по обособените позиции ще се постигнат следните резултати: Едно проведено събитие – кариерна борса; Едно проведено презентационно събитие „Форум наука и бизнес“ Получена подкрепа на кариерния център на ХТМУ при подпомагане професионалната ориентация и … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-07   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Поръчката е разделена на 11 обособени позиции за закупуване на оборудване за лабораторни измервания: №1 Доставка и въвеждане в експлоатация на апарат за определяне наТт+D15B16B6:D16B6:D17B6:D18B6:D17B6:D16 №2 Доставка и въвеждане в експлоатация на лиофилизатор с включена система за вакуум №3 Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторен инкубатор №4 Доставка на апаратура за синтетична работа в това число магнитни бъркалки с нагряване и без нагряване общо 4 броя, Колбогрейка и ултразвукова вана №5 … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-11   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОПТИЧЕН ПОЛЯРИЗАЦИОНЕН МИКРОСКОП (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 2 (две) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-11   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРЕН ХОМОГЕНИЗАТОР (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 3 (три) година. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-11   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЦИЗНА МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ И ШЛАЙФАНЕ (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 2 (две) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-11   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ - ГАЛВАНОСТАТ И ТЕРМОСТАТ (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции №1 и 2 е минимум 1 (една) година. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-11   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОМБИНИРАН УРЕД ЗА МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 1 (една) година. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-11   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕМПЕРНА ПЕЩ ДО 1600 С (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 1 (една) година. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-07   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИМПЕДАНС-МЕТЪР (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 1 (една) година. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-23   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТ ЗА ИНДИРЕКТНО, НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО И ПУЛС НА... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТ ЗА ИНДИРЕКТНО, НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО И ПУЛС НА ПЛЪХОВЕ И МИШКИ И АПАРАТ, ПРЕДИЗВИКВАЩ ЛЕЗИИ НА МАЛКИ ЖИВОТНИ Поръчката е разделена на 2 обособени позиции за закупуване на оборудване за лабораторни измервания за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София: Обособена позиция №1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на апарат за индиректно, неинвазивно измерване на кръвно и пулс на плъхове и мишки“ Обособена позиция №2 … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-23   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ ЗА... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Поръчката е разделена на 6 обособени позиции за закупуване на оборудване за лабораторни измервания за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София: Обособена позиция №1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуумна ротационна помпа“ Обособена позиция №2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на пиезо-метър“ Обособена позиция №3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на темперна пещ до 1200 С – два броя“ Обособена позиция №4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на ултразвукова вана - … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-23   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ - СПЕКТРОМЕТЪР ЗА КРЪГОВ ДИХРОИЗЪМ И РОТАЦИОННИ ВАКУУМ... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Поръчката е разделена на 2 обособени позиции за закупуване на оборудване за лабораторни измервания за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София: Обособена позиция №1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на спектрометър за кръгов дихроизъм“ Обособена позиция №2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на ротационен вакуум изпарител, окомплектован с вакуум помпа - 2 броя“ Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-21   „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на проект BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“. Включва закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-21   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНА ПОТЕНЦИОМЕТРИЧНА СИСТЕМА (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 2 (две) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-21   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЛЯРОГРАФСКА/ВОЛТАМПЕРОМЕТРИЧНА СИСТЕМА (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 2 (две) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-09   ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ХТМУ (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на ХТМУ“. Включва закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Основна цел на процедурата е осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-06   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Модулен изследователски спектрофлуориметър“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването. Обучение на служители на Възложителя, по списък, изготвен от Възложителя. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 2 (две) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-26   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на оборудване за контрол и изпитване за нуждите на ХМТУ Поръчката е разделена на 10 обособени позиции ОП №1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на преносим оптичен спектрофотометър“ ОП №2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на аналитична везна -три броя“ ОП №3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуум сушилня - два броя“ ОП №4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на PH метър“ ОП №5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на магнитна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ЛабТрейд В и А ООД МВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД Тест Солюшънс ООД
2023-05-12   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКАНИРАЩ ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОСКОП с ДЕТЕКТОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНО- ДИСПЕРСИВНА... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се ДОСТАВКА монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването. Обучение на служители на Възложителя, по списък, изготвен от Възложителя. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 1 (една) година. Гаранционната поддръжка включва гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване, отстраняване на всички технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-05-12   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РАМАНОВ СПЕКТРОМЕТЪР С МИКРОСКОП“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №:... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД
2023-05-12   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА оптичен емисионен спектрометър с тлеещ разряд (анализатор с тлеещ... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването. Обучение на служители на Възложителя, по списък, изготвен от Възложителя. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 2 (две) години. Гаранционната поддръжка включва труд, резервни части, транспорт на специалистите, профилактика, контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя и всички разходи по гаранционната поддръжка по време на гаранционния срок, … Преглед на обществените поръчки »
2023-04-06   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА спектрофотометър за изследователски цели, Флаш хроматограф и... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА спектрофотометър за изследователски цели, Флаш хроматограф и Ротационен вакуум изпарител“. Обществената поръчка е разделена на три обособени позици, както следва: Обособена позиция 1 - „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА спектрофотометър за изследователски цели“; Обособена позиция №2 - „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Флаш хроматограф“ Обособена позиция №3 - „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА два броя ротационен вакуум … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабприм ЕООД
2023-04-06   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Инфрачервен спектрофотометър (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Инфрачервен спектрофотометър“. Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) Предвижда се доставка монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването. Обучение на служители на Възложителя, по списък, изготвен от Възложителя. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 2 (две) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2023-03-28   Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексна експериментална машина на опън/ натиск с... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексна експериментална машина на опън/ натиск с прилагане на устройства за изпитване при различни условия на натоварване. В поръчката са включени дейности по доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на оборудването. Техническите характеристики на необходимото оборудване по позиции е описано подробно в приложените към Документацията Технически спецификации за съответната позиция. Гаранционен срок и … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-28   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Поръчката е разделена на 13 обособени позиции за закупуване на оборудване за контрол и изпитване за нуждите на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София. В поръчката са включени дейности по доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на оборудването описано в съответните обособени позиции. Техническите характеристики на необходимото оборудване по позиции е описано подробно в приложените към Документацията Технически спецификации за съответната позиция. … Преглед на обществените поръчки »
2022-03-14   „Доставка на ел. енергия по свободно договор. цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за срок от една година. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Номад енерджи къмпани ЕООД