Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Предметът на настоящата обществена поръчка e периодични доставки на ферихлорид, необходим като коагулант за химично доотстраняване на фосфора в биологичното стъпало на ПСОВ.
Изискуемите технически характеристики и изисквания към изпълнението на доставките са подробно описани в Техническата спецификация.

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Водоснабдяване и канализация - варна оод
Национален регистрационен номер: 103002253
Пощенски адрес: ул. ПРИЛЕП №.33
Пощенски град: гр. Варна
Пощенски код: 9010
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Лилия Георгиева
Телефон: +359 52974270 📞
Електронна поща: opvik@vikvarna.com 📧
Факс: +359 52500991 📠
Регион: Варна 🏙️
URL: http://www.vikvarna.com/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2361 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/334726 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/334726 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД”
Продукти/услуги: Ферихлорид 📦
Кратко описание:
“Предметът на настоящата обществена поръчка e периодични доставки на ферихлорид, необходим като коагулант за химично доотстраняване на фосфора в биологичното...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 1 200 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: Варна 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“на територията на област Варна – ПСОВ – Варна, ПСОВ – Белослав, ПСОВ – Провадия и ПСОВ-Златни пясъци.”
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на настоящата обществена поръчка e периодични доставки на ферихлорид, необходим като коагулант за химично доотстраняване на фосфора в биологичното...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 1 200 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12
Допълнителна информация:
“Във връзка с избрания критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта - "Най-ниска цена", на първо място ще бъде класиран участникът, предложил...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1. Участникът да има изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка за последните три години от датата на подаване...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“1.общ обем на изпълнените дейности с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка – не по-малко от 1500 т. 2.прилагане на система за...”    Покажи повече
Списък и кратко описание на правилата и критериите:
“1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице,техни обединения,както и...”    Покажи повече
Изисквани депозити и гаранции:
“Размерът на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора се определя на 1 % /един процент/ от стойността на договора без ДДС. Съгласно разпоредбата на...”    Покажи повече
Основни условия за финансиране и условия за плащане и/или позоваване на съответните разпоредби, които ги уреждат:
“(1) Финансирането на настоящата поръчка се осъществява със средства на дружеството. (2) Плащанията ще се извършват в лева, по банков път, отложено до 30 дни...”    Покажи повече
Правна форма, която трябва да бъде приета от групата икономически оператори, на които ще бъде възложена поръчката:
“Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора: Срок за извършване на доставка след получаване на заявка – до 2 работни дни.

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Информация за повторение на заболяването
Това е повтаряща се обществена поръчка
Очаквани срокове за публикуване на допълнителни известия: м. 10.2024 г.
Допълнителна информация

“1. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3-5 от ЗОП, възникнали преди...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП”
Източник: OJS 2023/S 223-701804 (2023-11-15)