Поръчки: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

Една активна обществена поръчка

Неотдавнашни обществени поръчки от ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД

2023-11-15   Deadline 2023-12-18   Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка e периодични доставки на ферихлорид, необходим като коагулант за химично доотстраняване на фосфора в биологичното стъпало на ПСОВ. Изискуемите технически характеристики и изисквания към изпълнението на доставките са подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-25   Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за нуждите... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за 185 обекта на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на ниво ниско напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-25   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за 28 обекта на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на ниво средно напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-24   Зареждане на автомобилите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД с природен газ (компресиран газ метан) за... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка e зареждане на автомобилите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД с природен газ (компресиран газ метан) за автомобилни двигатели. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-13   Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/LTE/5G за прогнозно количество от 1670 броя SIM карти, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други специализирани услуги и доставки, позволяващи реализацията на мобилни комуникации в мрежата на оператора, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България за абонатите на „Водснабдяване и канализация - Варна“ ООД, организирани в една корпоративна група. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виваком България ЕАД
2023-06-13   Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за инфраструктурни водопроводни и канализационни системи (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предметът на поръчката обхваща доставка на тръби, фитинги и фасонни части необходими на Възложителя за изграждане на нови В и К системи и за извършване на аварийно - възстановителни работи на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа, разделен на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за инфраструктурни водопроводни системи. Обособена позиция № 2: Доставка на тръби и фасонни части за инфраструктурни канализационни системи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВОДОКАНАЛ КОМЕРС ЕООД
2023-06-13   Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на различни по вид водомери, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал. За заинтересованите лица към техническата спецификация се предоставя справка, представяща прогнозни количества за срока на договора, които са изцяло с ориентировъчен характер и не са обвързващи нито за възложителя, нито за участниците. Обемът на доставките може да бъде … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-09   Доставка на спирателни кранове и окомплектовка за тях, обратни и възвратни клапи, филтри и смукателни цедки (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на спирателни кранове и окомплектовка за тях, обратни и възвратни клапи, филтри и смукателни цедки. Доставките ще се извършват според конкретните нужди на Възложителя. Посочените в Техническата спецификация количества са изцяло ориентировъчни и не могат да бъдат точно определени, тъй като необходимостта от доставка на изделията се определя изключително от възникване на аварийни ситуации, поради което Възложителят не гарантира заявки за доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Индустриал Партс ООД
2023-04-26   „Предоставяне на консултантски услуги за подпомагане на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД" (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е сключване на рамково споразумение за предоставянето на експертни услуги и консултации на Водоснабдяване и канализация ООД - Варна по отношение на всички приложими изисквания в областта на обществените поръчки, консултантска подкрепа при подготовката на становища срещу финансови корекции по сигнали за нередности; подготовката на проектни предложения, съфинансирани от ЕСИФ, Норвежкия финансов механизъм, Програмите за териториално сътрудничество, Националния план … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИМ Консултинг ООД
2023-04-07   Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
При изпълнение на обществената поръчка следва да се извършва отпечатване и периодична доставка на ваучери за храна с номинал 10 /десет/ лева, по предварителни заявки от Възложителя до Изпълнителя, в които се посочват броя, вида и номиналната стойност на заявените ваучери. Предоставянето на храни и хранителни продукти срещу представените от ползвателите ваучери ще става в търговските обекти, посочени от изпълнителя, с които той има сключени договори, съгласно изискванията на чл. 15 от Наредба № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-02-10   Транспортиране и приемане на отпадъци с кодове 17 05 04, 19 08 05 и 19 12 09, получени от дейността на... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Правно основание: Обществената поръчка е обявена по реда на чл. 20, ал. 1, т. 3 б) от Закона за обществени поръчки чрез открита процедура. Предмет на обществената поръчка: Предмет на настоящата обществена поръчка e извършването на услуги по транспортиране и приемане на отпадъци с кодове 17 05 04, 19 08 05 и 19 12 09, получени от дейността на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД. Цитираните кодове, предмет на поръчката, са определени съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Н ТРАШ ООД
2022-12-06   Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка e периодични доставки на ферихлорид, необходим като коагулант за химично доотстраняване на фосфора в биологичното стъпало на ПСОВ. Изискуемите технически характеристики и изисквания към изпълнението на доставките са подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Хим Комерс 2009 ЕООД
2022-12-05   Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на спирателна и присъединителна арматура и е разделен на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове и окомплектовка за тях, обратни и възвратни клапи, филтри и смукателни цедки“ Обособена позиция № 2 „Доставка на тротоарни спирателни кранове и окомплектовка за тях, фланшови адаптори, адаптори тип жиба, водовземни скоби и демонтажни връзки“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Индустриал Партс ООД
2022-09-23   Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка e периодични доставка по заявка на нови, неизползвани водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал, устройства за измерване на потока тип сонда и регистратори на данни, подробно описани в Техническата спецификация. При необходимост, възникнала в срока на договора, изпълнителят следва да доставя и мобилни отчитащи устройства за … Преглед на обществените поръчки »
2022-07-11   Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване и за сгъстяване на утайки от ПСОВ – Варна по обособени позиции (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка e доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ – Варна чрез високоскоростни центрофуги „Alfa Laval” и за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS 2 и е разделен на две обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОФЛОК ЕООД
2022-06-29   Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за нуждите... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за 185 обекта на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на ниво ниско напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2022-06-29   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за 28 обекта на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на ниво средно напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2022-06-14   Доставка на метални изделия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по приложена спецификация (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
При изпълнението на поръчката следва да се доставят метални изделия - ламарина – черна, желязо калибровано плътно Ст.45, желязо шестограм Ст.45, ъглова стомана /винкел/, профил П-образен, профил двойно Т-образен, поцинкована ламарина, алуминиева ламарина, рифелова ламарина, неръждаема ламарина, арматурно желязо, шина, желязо плътно – обло Ст.3, гофрирана ламарина, плътно неръждаемо 1-4301 или 1-4541, тръби стоманени безшевни, тръби стоманени шевни, тръби черни, бронз, месинг, месинг – шестостен, … Преглед на обществените поръчки »
2022-02-28   Покупка и доставка на флокуланти за обезводняване и за сгъстяване на утайки от ПСОВ – Варна по обособени позиции (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка e доставка на флокуланти за обезводняване на утайки от ПСОВ – Варна чрез високоскоростни центрофуги „Alfa Laval” и за сгъстяване на излишна активна утайка чрез шнекови сгъстители ROTAMAT RoS 2 и е разделен на две обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
2022-02-01   Доставка на ремонтни и съединителни връзки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Доставка на ремонтни и съединителни връзки, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, подробно описани в Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Водовземни скоби ООД
2022-01-27   Доставка на работно облекло за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Изпълнението на поръчката включва дейности по изработка и доставка на работно облекло, отговарящо на изискванията на Възложителя, подробно описано в Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящата документация. Настоящата обществена поръчка е запазена по смисъла на чл.12 от ЗОП и е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД
2021-12-29   Доставка на работно облекло за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Изпълнението на поръчката включва дейности по изработка и доставка на работно облекло, отговарящо на изискванията на Възложителя, подробно описано в Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящата документация. Настоящата обществена поръчка е запазена по смисъла на чл.12 от ЗОП и е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в … Преглед на обществените поръчки »
2021-12-10   Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка e периодични доставки на ферихлорид, необходим като коагулант за химично доотстраняване на фосфора в биологичното стъпало на ПСОВ. Изискуемите технически характеристики и изисквания към изпълнението на доставките са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Хим Комерс 2009 ЕООД
2021-12-07   Поддръжка, гаранционен и следгаранционен ремонт на автопарка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на откритата процедура е избор на Поддръжка, гаранционен и следгаранционен ремонт на автопарка на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. При изпълнение на поръчката следва да се избере Изпълнител, който да извърши Поддръжка, гаранционен и следгаранционен ремонт на автопарка на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, съгласно Техническа спецификация (Приложение 1). Преглед на обществените поръчки »
2021-12-03   Възстановяване на елементи на техническата инфраструктура,разрушени в следствие на... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предметът на поръчката включва възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура чрез отстраняване на отделни повреди по пътното платно; възстановяване на разрушени тротоари, бордюри, отводнителни съоръжения в отделни участъци; ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др; ремонт и запълване на фуги и други на пътни съоръжения. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ Станка Василева
2021-11-15   Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, за нуждите на „Водоснабдяване и... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, подробно описани в Техническа спецификация, разделен на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 “Доставка на ремонтни и отклонителни скоби” , обособена позиция № 2 “Доставка на ремонтни и съединителни връзки” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МАТ ООД
2021-10-26   Предоставяне на застрахователни услуги-застраховки „Имущество”, Каско”,„Гражданска отговрност на... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Възложителя, а именно: 1. Застраховка „Имущество“ на всички дълготрайни материални активи /сгради, оборудване, инвентар и др./, разходите за придобиването им,стоково–материални запаси,други имущества,чужди имущества,предоставени за ползване на Възложителя. 2. Застраховка „Каско“ на автомобили, багери и шасита. 3. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за отговорността на възложителя за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-10-11   Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, за нуждите на „Водоснабдяване и... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, подробно описани в Техническа спецификация, разделен на две обособени позиции, както следва: Кратко описание: Обособена позиция № 1 “Доставка на ремонтни и отклонителни скоби”. Обособена позиция № 2 “Доставка на ремонтни и съединителни връзки” Преглед на обществените поръчки »
2021-10-06   Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или по скала. Изпълнителите събират сумите за ВиК услуги от името на възложителя, след което превеждат събраните суми по негова банкова сметка. Поръчката е разделена на шест обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Ипей АД Транскарт Файненшъл Сървисис АД Фаст Пей ХД АД
2021-09-01   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за 28 обекта на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на ниво средно напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кумер ООД
2021-09-01   Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за нуждите... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за 186 обекта на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на ниво ниско напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кумер ООД
2021-08-16   Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
При изпълнение на обществената поръчка следва да се извършва отпечатване и периодична доставка на ваучери за храна с номинал 5 лева, по предварителни заявки от Възложителя до Изпълнителя, в които се посочват броя, вида и номиналната стойност на заявените ваучери. Предоставянето на храни и хранителни продукти срещу представените от ползвателите ваучери ще става в търговските обекти, посочени от изпълнителя, с които той има сключени договори,съгласно изискванията на чл.15 от Наредба № 7/09.07.2003г. на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Томбоу-България ООД
2021-08-02   Приемане на отпадъци с кодове 17 05 04, 19 08 05 и 19 12 09, получени от дейността на «Водоснабдяване и канализация... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
1. Предмет на настоящата обществена поръчка e «Приемане на отпадъци с кодове 17 05 04, 19 08 05 и 19 12 09, получени от дейността на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД». Цитираните кодове, предмет на поръчката, са определени съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, които са предназначени за обработване на земната повърхност, водещо до подобрения на земеделието или околната среда – код R 10. 2.Количество и обем: I.Отпадъци с код 17 05 04-през 2020г. по този код са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Н ТРАШ ООД