„Доставка на коагулант-флокулант-сорбент (CFS), представляващ готов разтвор на реагент на алуминиева основа (алуминиев хидроксихлоросулфат) за нуждите на ВиК-Шумен ООД, гр. Шумен"

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД

Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на химически продукти за обработка на непречистени води с мътност, а именно коагулант-флокулант-сорбент готов разтвор на реагент на алуминиев хидроксихлоросулфат. Доставките ще се извършват периодично до склада на възложителя в ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ (ПСПВ) гр. Шумен, кв. Дивдядово;9700, след предварителна писмена заявка на Възложителя, в съответствие с експлоатационните му нужди. Алуминиевият хидроксихлоросулфат е за използване в технологичния процес за обработка на непречистени води с мътност в ПСПВ. Прогнозно количество - 750 т. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация, приложена към документацията за обществената поръчка!!!

Краен срок
Deadline 2023-12-20

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Водоснабдяване и канализация-шумен оод
Национален регистрационен номер: 837068284
Пощенски адрес: ПЛ. ВОЙН №.1
Пощенски град: гр. Шумен
Пощенски код: 9700
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Левент Зекериев
Електронна поща: leventzekeriev@vik-shumen.net 📧
Регион: Шумен 🏙️
URL: https://www.vik-shumen.net/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27941 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/335505 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/335505 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставка на коагулант-флокулант-сорбент (CFS), представляващ готов разтвор на реагент на алуминиева основа (алуминиев хидроксихлоросулфат) за нуждите на...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Сулфати 📦
Кратко описание:
“Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на химически продукти за обработка на непречистени води с мътност, а именно...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 1 200 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: Шумен 🏙️
Описание на обществената поръчка:
“Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на химически продукти за обработка на непречистени води с мътност, а именно...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 1 200 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1. Участниците, следва да разполагат с автомобилен транспорт за превоз на коагулант-флокулант-сорбент готов разтвор на реагент на алуминиева основа...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“1. Участниците, следва да разполагат с автомобилен транспорт по АДР за превоз на коагулант-флокулант-сорбент и АДР сертификати за превозните...”    Покажи повече
Изисквани депозити и гаранции:
“Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 2% от договора без ДДС. Гаранцията, може да се представи под формата на: Банкова...”    Покажи повече
Основни условия за финансиране и условия за плащане и/или позоваване на съответните разпоредби, които ги уреждат:
“Плащанията по договора се извършват по банков път (банкова сметка, посочена от изпълнителя) в български лева, при спазване на реда и условията на Проекта на...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, осъден с влязла в сила присъда, за: а) престъпление по...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-20 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-21 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“/Продължение от III.1.6/ то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице гарант. Когато гаранцията е под формата на...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Източник: OJS 2023/S 223-702339 (2023-11-15)