Поръчки: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД

5 архивирани обществени поръчки

В миналото доставчиците на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД са били Кумер ООД и Кюбико ООД.

Неотдавнашни обществени поръчки от ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД

2023-11-15   „Доставка на коагулант-флокулант-сорбент (CFS), представляващ готов разтвор на реагент на алуминиева основа... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД)
Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на химически продукти за обработка на непречистени води с мътност, а именно коагулант-флокулант-сорбент готов разтвор на реагент на алуминиев хидроксихлоросулфат. Доставките ще се извършват периодично до склада на възложителя в ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ (ПСПВ) гр. Шумен, кв. Дивдядово;9700, след предварителна писмена заявка на Възложителя, в съответствие с експлоатационните му нужди. Алуминиевият хидроксихлоросулфат е за използване в … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-22   "Изграждане на SCADA и обособяване на точки за постоянен мониторинг по водопроводната мрежа на град Шумен и Нови Пазар" (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД)
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, на който „ВиК – Шумен” ООД да възложи изпълнението на договор с предмет: „Изграждане на SCADA и обособяване на точки за постоянен мониторинг по водопроводната мрежа на град Шумен и Нови Пазар.“ Предвижда се внедряването на SCADA да покрие следните обекти на ВиК Шумен: Помпена станция (ПС) 1300; ПС "ІІІ-ти подем"; ПС „V-ти подем"; ПС „Б. Българанов"; ПС „Еверест"; ПС „Мадарски конник"; ПС „Летище"; ПС „Средна зона"; ПС „Парка"; Дълбок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кюбико ООД
2022-08-03   Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение - Продължава Раздел VI Допълн информация (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД)
Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обекти на „В и К - Шумен“ ООД“ и неговите обекти, изброени в Приложение № 1 към Техническата спецификация към настоящата поръчка за срок от 12 месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка. Прогнозното количество електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е приблизително … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кумер ООД
2021-11-08   Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение - Продължава Раздел VI Допълн информация (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД)
Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обекти на „В и К - Шумен“ ООД“ и неговите обекти, изброени в Приложение № 1 към Техническата спецификация към настоящата поръчка за срок от 12 месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка. Прогнозното количество електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е приблизително … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кумер ООД
2021-07-20   Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение - Продължава Раздел VI Допълн информация (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД)
Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обекти на „В и К - Шумен“ ООД“ и неговите обекти, изброени в Приложение № 1 към Техническата спецификация към настоящата поръчка за срок от 24 месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка. Прогнозното количество електрическа енергия за 24 (двадесет и четири) месеца е … Преглед на обществените поръчки »