Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци за РЕ фланшови накрайници

Софийска вода АД

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци за РЕ фланшови накрайници. Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Първа обособена позиция - „Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка“ и Втора обособена позиция - „Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници“. Конкретните стоки, предмет на Договора са посочени в Ценови таблици в Раздел Б: Цени и Данни. На Доставчика не са гарантирани количества или продължителност на дейностите.

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Софийска вода ад
Национален регистрационен номер: 130175000
Пощенски адрес:
“р-н Красно село, Бизнес Център Интерпред Цар Борис, бул."Цар Борис III" № 159, ет. 2 и 3”
Пощенски град: гр. София
Пощенски код: 1618
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Николета Кирилова Тричкова
Телефон: +359 885898074 📞
Електронна поща: nikoleta.trichkova@veolia.com 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: www.sofiyskavoda.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16037 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/334051 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/334051 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци за РЕ фланшови накрайници ТТ002229”
Продукти/услуги: Фитинги 📦
Кратко описание:
“Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 1 530 000 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Фитинги 📦
Място на изпълнение: София (столица) 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“гр. София, Военна рампа, бул. „Илиянци“ №17, както и до други обекти на „Софийска вода“ АД, намиращи се на територията град София.”
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка чрез покупка, в съответствие с изискванията посочени в договора....”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 1 190 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12
Информация за опциите
Опции
Описание на опциите:
“Когато към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“490000.00 лв. от прогнозната стойност по т. II.2.6) се отнасят за посочените опции.”

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Фланци 📦
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници чрез покупка, в съответствие с изискванията посочени в договора. Конкретните стоки, предмет на...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 340 000 💰
Информация за опциите
Описание на опциите:
“Когато към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“140000.00 лв. от прогнозната стойност по т. II.2.6) се отнасят за посочените опции.”

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: Не се изисква
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Не се изисква
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1. Изисквания относно идентичен или сходен опит и тяхното доказване: Изискване: Участникът трябва да има опит в доставки, които са еднакви или сходни с...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участникът трябва да има опит в доставки, които са еднакви или сходни с предмета на процедурата за съответната обособена позиция, изпълнени през последните...”    Покажи повече
Списък и кратко описание на правилата и критериите:
“В настоящата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията и условията на...”    Покажи повече
Изисквани депозити и гаранции:
“Размерът на гаранцията за обезпечаване на изпълнението е 5% от прогнозната стойност на съответната обособена позиция от обществената поръчка без да се...”    Покажи повече
Основни условия за финансиране и условия за плащане и/или позоваване на съответните разпоредби, които ги уреждат:
“След доставката на поръчаните стоки, съгласно изискванията на Договора, Доставчикът и Възложителят подписват приемо-предавателен протокол Доставчикът издава...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 5
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Информация за повторение на заболяването
Това е повтаряща се обществена поръчка
Очаквани срокове за публикуване на допълнителни известия:
“Приблизително една година след настоящото обявление, без възложителят да се ангажира с този срок.”
Допълнителна информация
Източници на финансиране: Собствени средства на Възложителя.
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100,ал.3 от ЗОП срещу решение за откриване на процедура и/или решението за одобряване...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 222-697734 (2023-11-14)