“Доставка на рекламни материали и принадлежности за нуждите на ТП ДГС „Ракитово” за срок от 36 месеца”

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО"

Обектът на обществената поръчка е „доставка” съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обектът на доставката не се дели на обособени позиции. Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на рекламни материали и принадлежности за нуждите на ТП ДГС „Ракитово” за срок от 36 месеца”включва доставка на рекламни материали и принадлежности, които по вид са описани в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Възложителят не се ангажира с конкретен вид и количества артикули, посочени в Техническата спецификация. Заявените по вид и количество артикули ще са в зависимост от потребностите на Възложителя. Възложителят може да поръчва рекламни материали извън посочените в Техническата спецификация - по единични цени и процент отстъпка, предложен от кандидата, съгласно условията за участие и ценовото му предложение. Общата прогнозна стойност на поръчката е 15 000,00 (петнадесет хиляди лева), без включен ДДС за целия срок на договора, като Възложителят не се задължава да я до

Краен срок
Deadline 2023-12-14

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Териториално поделение "държавно горско стопанство ракитово"
Национален регистрационен номер: 2016195800420
Пощенски адрес: ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №2
Пощенски град: гр. Ракитово
Пощенски код: 4640
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Кристина Овчарова
Телефон: +359 884395758 📞
Електронна поща: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com 📧
Регион: Пазарджик 🏙️
URL: https://ucdp-smolian.com/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18577 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342715 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342715 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
““Доставка на рекламни материали и принадлежности за нуждите на ТП ДГС „Ракитово” за срок от 36 месеца””
Продукти/услуги: Печатни материали и свързани с тях продукти 📦
Кратко описание:
“Обектът на обществената поръчка е „доставка” съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обектът на доставката не се дели на обособени позиции. Предметът на настоящата...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 15 000 💰

1️⃣
Допълнителни продукти/услуги: Печатни материали и свързани с тях продукти 📦
Място на изпълнение: Пазарджик 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Основното място на изпълнение на обществената поръчка е административната сграда на ТП ДГС "Ракитово", на адрес: ул."Ал. Стамболийски" 2, град. Ракитово,...”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Обектът на обществената поръчка е „доставка” съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обектът на доставката не се дели на обособени позиции. Предметът на настоящата...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 15 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 36
Информация за опциите
Опции
Описание на опциите:
“Предвидени възможности за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, са следните: - При липса на нов договор със същия предмет и ако...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“В настоящата обществена поръчка няма поставени изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.”
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“- Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът трябва да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, най - малко 1 (една)...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-14 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 3
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-15 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата.

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: Обжалването се извършва по условията и реда на чл. 197 ал. 1 от ЗОП.
Източник: OJS 2023/S 222-697504 (2023-11-14)