Поръчки: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО"

Една активна обществена поръчка

Неотдавнашни обществени поръчки от ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО"

2023-11-14   Deadline 2023-12-14   “Доставка на рекламни материали и принадлежности за нуждите на ТП ДГС „Ракитово” за срок от 36 месеца” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Обектът на обществената поръчка е „доставка” съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обектът на доставката не се дели на обособени позиции. Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на рекламни материали и принадлежности за нуждите на ТП ДГС „Ракитово” за срок от 36 месеца”включва доставка на рекламни материали и принадлежности, които по вид са описани в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Възложителят не се ангажира с конкретен вид и количества артикули, посочени в … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-21   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС „Ракитово” за срок от 36 месеца” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности”; Обособена позиция №2: „Доставка на рекламни материали и принадлежности”. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-21   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности на артикулите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Обект на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП., доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, които са заявени съгласно потребностите на Възложителя и посочени в Техническата спецификация по вид и количество, същите са прогнозни, като Възложителят може да заявява и канцеларски матириали извън посочените в Техническата спецификация. Възложителят няма … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-13   "Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДГС „ Ракитово“ за срок... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Обект на настоящата обществена поръчка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е „доставка”. Обществената поръчка има за предмет: „Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДГС „Ракитово” за срок от 24 месеца, по обособени позиции : Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти” ; Обособена позиция № 2: „Доставка на напитки, тютюн и свързани с него продукти”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИСОН 67 ЕООД
2023-08-16   Доставка на зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове за нуждите на ТП ДГС "Ракитово" за срок... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Предмета на поръчката включва: Доставката на - концентриран фураж – царевица на зърна – 61 тона, която следва да се достави до Възложителя, като същата следва да бъде в насипно състояние, пакетирана в чували по 40 кг. и да бъде със страна на произход Република България или Европейски съюз; - сочен фураж – ябълки – 3 тона; - груб фураж – люцерна – 9,5 тона. - каменна сол – 700 кг. Възложителят има право да заявява допълнителни количества до достигане на максимална стойност от 60 000,00 лева /шестдесет … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНИКО ТРЕЙД ЕООД
2023-03-16   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване,профилактика,диагностика и ремонт на моторни превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Поддръжката и ремонтът на превозните средства включва: а) диагностика и ремонт на двигатели, горивни уредби /дизел, бензин, газ/, запалителни системи, електрически инсталации, съединители, предавателни и раздатъчни кутии, ходови чести /преден мост, заден мост, окачване/, кормилно управление спирачна уредба, вентилационно- отоплителна и климатична инсталация, хидравлична система, мазилна и охладителна уредба и др.; б) регулиране на преден и заден мост; г) сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕГЕ-АВТО ЕООД
2022-12-02   Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка селскостопански машини (трактори и др.), вкл. резервни части,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Предметът на обществената поръчка включва доставка на нова навесна , дискова, роторна косачка с карданен вал, технически особености, посочени в техническата спецификация към документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НС МАКС ТРЕЙД ЕООД
2022-11-28   ДОСТАВКА на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Процедурата включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на ТП ДГС Ракитово, които са на свободния пазар, присъединени към мрежата на ниско напрежение с обща консумация за период от 01.10.2021 г. до 31.10.2022 г. в размер на 92 424, 35 кВтч. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да поеме отговорността за балансиране, да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, като участник (непряк член) в стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД
2022-11-11   Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за оборудване на сгради, собственост на ТП ДГС... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
С настоящата процедура цели да се Възложи на Изпълнитела да бъде изработено (ако е приложимо), доставено и монтирано описаното обзавеждане, оборудване. Възложителят предвижда обзавеждане на ловен дом „Цигов чарк”, яз. Батак. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ГЕОРГИ КАРАГЬОЗОВ-ПЕТЪР КАРАГЬОЗОВ ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД
2022-10-28   Доставка чрез закупуване на 2 /два/ броя мотоблок-фрези и прикачен инвентар 1 /един/ брой прикачен мулчер и 1 брой... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Продължение на т.II.1.1) Наименование: - “Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване” по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Предметът на обществената поръчката включва доставка на 2 броя мотоблок-фрези, 1 брои прикачен шредер /мулчер/ и 1 брой ремарке. Характеристика на селскостопанската техника се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПРИЗМА - 50 ООД
2022-09-09   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
В предмета на поръчката се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти на трактор „Farmar TV 824 S ” и доставка на необходимите резервни части и аксесоари -диагностика и ремонт на двигатели, горивни уредби /дизел, бензин, газ/, запалителни системи, електрически инсталации, съединители, предавателни и раздатъчни кутии, ходови чести /преден мост, заден мост, окачване/, кормилно управление спирачна уредба, вентилационно- отоплителна и климатична инсталация, хидравлична система, мазилна и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕГЕ-АВТО ЕООД
2022-08-19   Доставка чрез закупуване на 2 /два/ броя мотоблок-фрези и 2 /два/ броя прикачни шредера със средства по процедура... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Продължение на т.II.1.1) Наименование: ....местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване” по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Предметът на обществената поръчката включва доставка на 2 броя мотоблок-фрези и 2 броя прикачни шредера /мулчер/ . Характеристика на селскостопанската техника се съдържа в техническата спецификация към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2022-08-05   Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Предметът на обществената поръчката включва доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС „Ракитово”. Доставката на нетно количество електрическа енергия и координиране на балансираща група се извършва в обектите, стопанисвани от Възложителя, както следва: −Административна сграда на ТП „ДГС Ракитово”, находяща се на адрес гр. Ракитово, ул. … Преглед на обществените поръчки »
2022-06-07   Доставка на зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове за нуждите на ТП ДГС "Ракитово" за срок... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Доставката включва: концентриран фураж – царевица на зърна – 75 тона, която следва да се достави до Възложителя, като същата следва да бъде в насипно състояние, пакетирана в чували по 40 кг. и да бъде със страна на произход Р. България или Европейски съюз. Сочен фураж – ябълки – 4,5 тона. Груб фураж – люцерна – 8,8 тона. Каменна сол – 300 кг. Възложителят има право да заявява допълнителни количества до достигане на максимална стойност от 78 100, 00 лв. /седемдесет и осем хиляди и сто лв./ без … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНИКО ТРЕЙД ЕООД
2022-04-21   „Доставка чрез закупуване на зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове за нуждите на ТП ДГС... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Изпълнителят следва да достави концентриран фураж -царевица на зърна, сочен фураж – ябълки; груб фураж – люцерна на бали; каменна сол. Необходимите количества са описани в техническата спецификация към документацията. Преглед на обществените поръчки »
2021-12-30   „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
Предметът на обществената поръчка включва доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали. Пълно описание на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от тази документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КЕРА ТРЕЙД ООД
2021-11-12   Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО")
По смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, обект на настоящата обществена поръчка е „доставка”. Предметът на обществената поръчката е доставка чрез закупуване на гуми /летни, зимни, all terrain/ за МПС, собственост на ТП ДГС "Ракитово", както и монтаж, демонтаж, баланс, ремонт, изправяне на джанти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Примекс ЕООД