Доставка на резервни части за транспортьори и багери

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

Доставка на резервни части за транспортьори и багери съгласно спецификации по две обособени позиции:
Първа обособена позиция - Доставка на резервни части за транспортьори;
Втора обособена позиция - Доставка на резервни части за багери.

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-13 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-13)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
Национален регистрационен номер: 123531939
Пощенски адрес: област Стара Загора, община Раднево
Пощенски град: с. Ковачево
Пощенски код: 6265
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Георги Дамянов
Телефон: +359 42662957 📞
Електронна поща: g.damyanov@tpp2.com 📧
Регион: Стара Загора 🏙️
URL: https://www.tpp2.com/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1119 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/339048 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/339048 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на резервни части за транспортьори и багери 23254
Продукти/услуги: Части за транспортни ленти 📦
Кратко описание:
“Доставка на резервни части за транспортьори и багери съгласно спецификации по две обособени позиции: Първа обособена позиция - Доставка на резервни части за...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 274 100 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на резервни части за транспортьори
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Части за транспортни ленти 📦
Място на изпълнение: Стара Загора 🏙️
Основен обект или място на изпълнение: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на резервни части за транспортьори по спецификация. Офертите се изискват за покупка на 10 артикула.”
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 55 900 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 9

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на резервни части за багери
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Машини за товарене или преместване на товари 📦
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на резервни части за багери по спецификация. Офертите се изискват за покупка на 25 артикула.”
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 218 200 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП - кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“1. Кандидатът да е изпълнил минимум една доставка, идентична или сходна с тази на поръчката за последните три години. За идентична или сходна доставка се...”    Покажи повече
Списък и кратко описание на правилата и критериите:
“Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник на следните основания: чл.54, ал.1 от ЗОП, чл.55, ал.1, т.1, 4 и 5 от ЗОП, чл.107 от ЗОП, чл.3,...”    Покажи повече
Изисквани депозити и гаранции:
“1. Гаранция за изпълнение на договора, която е 5% от стойността му без ДДС, закръглена до лев надолу. Представя се преди подписването на договора и се...”    Покажи повече
Основни условия за финансиране и условия за плащане и/или позоваване на съответните разпоредби, които ги уреждат:
“1. Финансирането е със собствени средства. 2. Плащането се извършва до 30 дни след доставка, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Към техническото предложение участниците представят, на основание чл. 39, ал. 3, т.1 буква „ж” от ППЗОП: - декларация, посочваща производителя на изделията...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в конкурс
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 5

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“1. Срок на изпълнение – до 9 (девет) месеца от датата на сключване на договора. 2. Гаранционен срок – 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставка. В...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10 дневен - срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 222-699315 (2023-11-13)