Доставка на станция шарнирна ролкова

МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на станции шарнирни ролкови по обособени позиции, както следва:
обособена позиция № 1: „Доставка на станция шарнирна ролкова носеща“
Количество: 12 096 броя.
обособена позиция № 2: „Доставка на станция шарнирна ролкова поддържаща“
Количество: 6 723 броя.

Краен срок
Deadline 2023-12-20

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-13 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-13)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Мини марица - изток еад
Национален регистрационен номер: 833017552
Пощенски адрес: ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 13
Пощенски град: гр. Раднево
Пощенски код: 6260
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Теменуга Красимирова Узунова
Телефон: +359 41783305/4110 📞
Електронна поща: temenuga.uzunova@marica-iztok.com 📧
Факс: +359 41783305 📠
Регион: Стара Загора 🏙️
URL: https://www.marica-iztok.com/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/10687 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/312912 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/312912 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на станция шарнирна ролкова 71/2023
Продукти/услуги: Минно оборудване 📦
Кратко описание:
“Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на станции шарнирни ролкови по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1:...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 14 267 227 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на станция шарнирна ролкова носеща
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Минно оборудване 📦
Място на изпълнение: Стара Загора 🏙️
Основен обект или място на изпълнение: склад 1007, в рудник „Трояново 1“, с. Трояново
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на станция шарнирна ролкова носеща съгласно чертеж № ССП 1800.01.00.00КМ ММИ. Количество: 12 096 броя. Предназначение или условия на работа: за...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 8 255 520 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на станция шарнирна ролкова поддържаща
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Доставка на станция шарнирна ролкова поддържаща съгласно чертеж № ССП 1800.07.00.00К ММИ. Количество: 6 723 броя. Предназначение или условия на работа: за...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 6 011 707 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: няма изисквания
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: няма изисквания
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“За обособена позиция № 1: Изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Минимален обем за обособена позиция № 1: - носещи ролки – 6 000 броя. Минимален обем за обособена позиция № 2: - поддържащи ролки – 2 000 броя. В случай, че...”    Покажи повече
Списък и кратко описание на правилата и критериите:
“За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване. Участник,...”    Покажи повече
Изисквани депозити и гаранции:
“Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за всяка обособена позиция, без ДДС. Гаранцията се представя...”    Покажи повече
Основни условия за финансиране и условия за плащане и/или позоваване на съответните разпоредби, които ги уреждат:
“Източник на финансиране - собствени средства. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на доставка, на база...”    Покажи повече
Правна форма, която трябва да бъде приета от групата икономически оператори, на които ще бъде възложена поръчката:
“Възложителят не изисква създаване на юридическо лице преди сключване на договор, в случай, че за изпълнител на обществената поръчка бъде определено...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Изделията се изработват по представена от Възложителя конструктивна документация.”

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-20 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Офертата трябва да бъде валидна до: 2024-07-20 📅
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-21 13:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата
Условия за отваряне на офертите (Информация за упълномощените лица и процедура за отваряне):
“Мострите на участниците се отварят на публично заседание на комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП в отдел "Логистика и контрол", гр. Раднево, ул „Заводска” № 26,...”    Покажи повече

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“За двете обособени позиции: 1)Специфични национални основания за отстраняване: -осъждания за престъпления по чл.194–208,чл.213а–217,чл.219–252 и...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл.197, ал.1 т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 – срещу решението за откриване на...”    Покажи повече
Служба, от която може да се получи информация за процедурата по преразглеждане
Име: Мини Марица-изток ЕАД
Пощенски адрес: ул. Георги Димитров № 13
Пощенски град: Раднево
Пощенски код: 6260
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 41783305-4664 📞
Електронна поща: maria.kumanova@marica-iztok.com 📧
Факс: +359 41783363 📠
URL: https://www.marica-iztok.com/ 🌏
Източник: OJS 2023/S 222-699442 (2023-11-13)