2023-11-23   Deadline 2024-01-09   Доставка на лагери за електрически двигатели (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка на лагери за електрически двигатели. Предметът на процедурата е разделен на две обособени позиции. Обособена позиция № 1 - Доставка на тежко натоварени лагери за електрически двигатели Обособена позиция № 2 - Доставка на леко натоварени лагери за електрически двигатели Преглед на обществените поръчки »
2023-11-23   Deadline 2024-01-05   Доставка на електрически двигатели (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на електрически двигатели. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на ел. двигатели за средно напрежение; Обособена позиция № 2 - Доставка ел. двигатели с навит ротор за ниско напрежение; Обособена позиция № 3 - Доставка на стандартни ел. двигатели за ниско напрежение с накъсосъединен ротор; Обособена позиция № 4 - Доставка на ел. двигатели за ниско напрежение, подходящи за честотен инвертор. Подробно описание на техническите … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-13   Deadline 2023-12-20   Доставка на станция шарнирна ролкова (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на станции шарнирни ролкови по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Доставка на станция шарнирна ролкова носеща“ Количество: 12 096 броя. обособена позиция № 2: „Доставка на станция шарнирна ролкова поддържаща“ Количество: 6 723 броя. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-13   Доставка на редуктори за задвижване на лентови транспортьори (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка на редуктори за задвижване на лентови транспортьори. Количество - 6 броя. Срок на изпълнение: до 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане/изчерпване на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано. Начин на изпълнение: по заявка Възложителя Срок на изпълнение на заявката в рамките на действащия договор – до 16 месеца от получаването ѝ от Изпълнителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-11   Доставка на костюм студозащитен – тройка (яке, полушуба и панталон) (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на костюм студозащитен – тройка (яке, полушуба и панталон). Подробно описание на техническите изисквания и условия съгласно Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-01   Deadline 2023-12-04   „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St 1600“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на гумено-транспортна лента В1800 St1600 и комплект стиковъчни материали за нея. Количество: - ГТЛ В1800 St1600, 12/8, Х - 13 000 м - К-т стиковъчни материали за ГТЛ В 1800 St 1600, 12/8, Х - 52 броя. Възложителят не е длъжен да заявява изделията, предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Доставка на природен газ за нуждите на обект отдел „Логистика и контрол“ към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка на природен газ за нуждите на обект отдел „Логистика и контрол“ към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, ул. „Заводска“ № 26, имот № 61460.506.6 по одобрена кадастрална карта гр. Раднево, с качество и количество, посочени в техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-10-20   Рехабилитация ход и подмяна системата за управление на насипообразувател (абзетцер) As6300 (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Рехабилитация ход и подмяна системата за управление на насипообразувател (абзетцер) As 6300, № 383 работещ в участък РТНК-2 на рудник „Трояново-3”. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-25   Доставка на товарен автомобил /самосвал/ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на товарен автомобил /самосвал/, с технически характеристики, оборудване и окомплектовка, посочени в техническата спецификация на поръчката. Количество: 11 броя товарен автомобил /самосвал/. Предметът на настоящата поръчка включва и гаранционно поддържане (техническо обслужване) на доставените товарни автомобили /самосвали/. За времето на гаранционния срок на доставените нови товарни автомобили /самосвали/, Изпълнителят осигурява гаранционното им поддържане (техническо обслужване), … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-25   Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на „Мини Марица-изток“ ЕАД (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
​​​​​​Предмет на настоящата обществена поръчка е Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на „Мини Марица-изток“ ЕАД, съгласно изисквания и условия, посочени в техническата спецификация на поръчката и документацията за участие. Предметът на настоящата поръчка включва ежемесечно отпечатване и предоставяне с доставка на ваучери за храна и ваучери за тонизиращи напитки до поделенията на Дружеството по Наредба 11/21.12.2005 г. на МЗ, при спазване на чл. 285 от КТ и … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-15   Доставка на лопати (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на лопати. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и документацията за участие. Предметът на поръчката включва доставка на 5 вида лопати. Количество: 943 броя. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-24   Доставка на части за роторни багери (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на резервни части за за роторни багери. Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции: Обособена позиции №1: Доставка на зъбен венец за Rs2000 Обособена позиции №2: Доставка на лагер ВГБЧ за Rs2000 Обособена позиции №3: Доставка на пътна шина за Rs1200 Количество, обем: За обособена позиция №1: Доставка на зъбен венец за Rs2000 - 12 броя. За обособена позиция №2: Доставка на лагер ВГБЧ за Rs2000 - 2 комплекта За обособена позиция №3: Доставка на пътна шина за Rs1200 - … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-11   Доставка и монтаж на готово изделие – секции, комплект с ролкови станции (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка и монтаж на готово изделие – секции в комплект с ролкови станции по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на готово изделие – секция междинна стационарна В 2250 комплект с ролкови станции“ Количество: 25 броя. обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на готово изделие – секция шарнирна напречно местима В 2250 комплект с ролкови станции“ Количество: 40 броя. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-07   Извършване на техническа рекултивация за земеделско ползване в рудник „Трояново-3”, с. Медникарово (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Извършване на техническа рекултивация за земеделско ползване в рудник „Трояново-3”, с. Медникарово. Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции, както следва: -Обособена позиция № 1: Техническа рекултивация за земеделско ползване на Външно Насипище „Медникарово”, в рудник „Трояново-3”, площ 0; -Обособена позиция № 2: Техническа рекултивация за земеделско ползване на Външно Насипище „Медникарово”, в рудник „Трояново-3”, площ А; -Обособена позиция № 3: Техническа рекултивация за земеделско … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-07   Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ извършване на техническа рекултивация за... (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ извършване на техническа рекултивация за земеделско ползване на пети насипищен хоризонт на Вътрешни насипища на рудник „Трояново-3” и рудник „Трояново-1“ в землището на с. Обручище, Община Гълъбово и с.Трояново, общ. Раднево, област Стара Загора, съгласно изисквания и условия, посочени в техническата спецификация на поръчката и документацията за участие. Количество/обем: 601 дка. ​​​​​​​ Преглед на обществените поръчки »
2023-08-07   Доставка на тръби (въглеродна стомана) за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на тръби (въглеродна стомана) за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД, съгласно изисквания и условия, посочени в Техническата спецификация на поръчката. Количество тръби (въглеродна стомана), подлежащи на доставка: - Тръба шевна 219,1х6,3 - 600 м; - Тръба шевна 273,0х7,1 - 600 м; - Тръба шевна 323,9х8,0 - 600 м; - Тръба шевна 426,4х8,8 - 4992 м; Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-01   Доставка на хидросъединители за багери (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на хидросъединители за багери по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на хидросъединители за Rs 2000“ Количество: 3 броя. Обособена позиция № 2: „Доставка на хидросъединител за роторен редуктор на Rs 4000“ Количество: 1 брой. Обособена позиция № 3: „Доставка на хидросъединител за роторен редуктор на Rs 1200“ Количество: 3 броя. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-01   Доставка на планетарен роторен редуктор за Rs 1200 (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка на планетарен роторен редуктор за задвижване на роторно колело с кофи за багер Rs 1200 . Количество - 1 брой. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-01   „Доставка на багерни гумено - транспортни ленти с текстилен корд“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на багерни гумено –транспортни ленти с текстилен корд. Количество: ГТЛ B1400 EP1600 - 250 м; ГТЛ В2000 ЕР2000 - 2 250 м. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-01   „Доставка на багерни гумено - транспортни ленти със стоманен корд“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на багерна гумено –транспортна лента със стоманен корд В 2400 St 3150, 14/8 "Х", със защитен РА брекер и комплект стиковъчни материали. Количество: ГТЛ В 2400 St 3150, 14/8 "Х", със защитен РА брекер - 1 230 м; К-т стиковъчни материали за ГТЛ В 2400 St 3150, 14/8 "Х", със защитен РА брекер - 12 броя. Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-01   Извършване на пробивно-взривни работи (ПВР) и извозване на скални маси в рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Извършване на пробивно-взривни работи (ПВР) и извозване на скални маси с цел обезпечаване развитието на минните дейности на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД. Необходимостта от извършването на ПВР се определя от техническите параметри на верижните многокофови багери, с които се отработва съответния забой (заходка) и най-вече от максималните режещи сили на работния орган, без загуба на производителност и при безаварийна експлоатация на тежкото минно оборудване (включително за гумено-лентовите … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-01   Доставка на работно облекло (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на работно облекло. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на костюм работен комплект яке и панталон; Обособена позиция № 2: Доставка на тениска с къс ръкав. Подробно описание на техническите изисквания и условия съгласно Технически спецификации. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-27   Застраховане на работниците и служителите на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Трудова злополука“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Застраховане на работниците и служителите на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Трудова злополука“, регламентирана в Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Подробно описание на техническите изисквания и условия са посочени в техническата спецификация и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-17   Доставка на природен газ за нуждите на обект отдел „Логистика и контрол“ към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка на природен газ за нуждите на обект отдел „Логистика и контрол“ към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, ул. „Заводска“ № 26, имот № 61460.506.6 по одобрена кадастрална карта гр. Раднево, с качество и количество, посочени в техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
2023-07-17   Доставка на ролкови станции (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на ролкови станции по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Доставка на станция шарнирна ролкова носеща В 2250 /гирлянд горен за ГТЛ В2250 – 194 х 6 312/“ Количество: 4040 броя. обособена позиция № 2: „Доставка на станция шарнирна ролкова поддържаща В 2250 /гирлянд долен – поддържащ В 2250/“ Количество: 1125 броя. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-13   „Доставка на два броя полустационарни подстанции 20/6kV, 10MVA“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на полустационарни подстанции 20/6kV 10MVA. За изграждане на полустационарните подстанции 20/6kV 10MVA, е необходимо да бъдат извършени следните дейности, в съответствие с техническото задание: - Проектиране - Изработка на нови електрокъщи - Доставка на оборудване. - Монтаж на доставеното оборудване - Пуск в експлоатация - Обучение на персонала на Възложителя Количество: 2 броя Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-13   Доставка на тръби (полиетилен висока плътност) за водоотливните системи на рудниците към ММИ ЕАД (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на тръби (полиетилен висока плътност) за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица – изток“ ЕАД. Количество: 3 996 метра. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-13   „Доставка на спирално-конусни предавки за ТМО и ГТЛ“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка чрез покупка на спирално - конусни предавки за ТМО и ГТЛ, както следва: Обособена позиции №1: „Доставка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 1800“. Обособена позиции №2: „Доставка на спирално-конусни предавки за багери“. Обособена позиции №3: „Доставка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 2250 – полска система.“ Количество, обем: ОП 1:1 артикул – 8 броя; ОП 2: 11 артикула – 16 броя; ОП 3: 2 артикула – 4 броя; Изискванията на Възложителя към предмета на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ - ЗЛАТАРОВ ТЕХНОКОНТАКТ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ООД
2023-07-13   „Доставка на втечнен въглеводороден газ (пропан-бутан)“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предметът на поръчката включва: Доставка и монтаж на три броя модулни газстанции за надземен монтаж за ползване от Възложителя за целия период на действие на договора, съгласно т.4 от ТС. Обслужване на модулните газ станции. След приключване на договора, Изпълнителят да демонтира и изнесе от обектите на Възложителя модулните газстанции. Доставка чрез покупка на втечнен въглеводороден газ (пропан-бутан) – CPV 09122000-0 Количество: 1 000 000 л. Горепосоченото количество е ориентировъчно. Възложителят с … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-23   Застраховане на МПС, чрез сключване на застраховка „Пълно Kаско”, „Частично Каско” и „Злополука на лицата в МПС” (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Застраховане на МПС чрез сключване на застраховка „Пълно Каско”, „Частично Каско” и „Злополука на лицата в МПС”. Предметът на поръчката включва 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Пълно Каско" и застраховка "Злополука на лицата в МПС" – 120 броя Обособена позиция № 2 - "Частично Каско" и застраховка "Злополука на лицата в МПС" – 106 броя Срок за изпълнение на договора: 12 (дванадесет) месеца. Изтичането на срока на договора за възлагане на обществената поръчка, сключен по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2023-06-20   Доставка на компютърен хардуер за дейта център на „Мини Марица-изток“ ЕАД (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка и монтаж на сървърно оборудване за новоизграждащият се дейта център по киберсигурност на „Мини Марица-изток“ ЕАД.​​​​​​​ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-06-13   Доставка на кислород в бутилки (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка на кислород в бутилки. Кислородът, сгъстен под налягане в бутилки ще се използва за газово рязане на метали. Количество: 60 000 м3. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2023-06-06   Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за 2023-2024 година за леки, товарни, специални автомобили (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за 2023-2024 година за леки, товарни, специални автомобили, покриваща щети нанесени на друго превозно средство или други лица при ПТП, по вина на водача на собствения автомобил. Количество - 177 броя автомобили. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца. Застраховащият има право да възложи опция в размер до 40 на сто, от стойността на договора, за предоставяне на допълнителни услуги по застраховане от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, в случай на необходимост … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2023-05-16   Доставка на костюм водозащитен (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на костюм водозащитен – яке с качулка и панталон. Подробно описание на техническите изисквания и условия съгласно Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-05-10   Доставка на автогрейдер на колесен ход (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
​​​​​​Доставка чрез покупка на автогрейдер на колесен ход, с технически характеристики, оборудване и окомплектовка, посочени в техническата спецификация на поръчката. Количество: 3 броя автогрейдер на колесен ход. Предметът на настоящата поръчка включва и гаранционно поддържане (техническо обслужване) на доставените автогрейдери. За времето на гаранционния срок на доставените автогрейдери, Изпълнителят осигурява гаранционното им поддържане (техническо обслужване), съгласно предписанията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-04-13   Ремонт на автомобили (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е разделен на 8 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Извънгаранционен ремонт на автомобили Фолксваген“. Количество: 27 броя автомобили; Обособена позиция №2: „Извънгаранционен ремонт на автомобили Тойота“. Количество: 12 броя автомобили Обособена позиция №3: „Извънгаранционен ремонт на товарни и специални автомобили“. Количество: 18 броя автомобили; Обособена позиция №4: „Извънгаранционен ремонт на автомобили Грейт Уолл“. Количество: 57 броя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОХИТ 2000 ООД ЕВРО СТАРТ 2005 ЕООД Еуратек ауто ООД КАЛЕ АУТО ЕООД
2023-04-05   Доставка на лагери (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка на лагери. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на леко натоврени лагери Обособена позиция № 2 - Доставка на тежко натоварени лагери и втулки Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТИВИ ГРУП ИНДЪСТРИ ООД
2023-04-05   Доставка на резервни части за автомобили ЛАДА НИВА (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили ЛАДА НИВА по видове, количества и каталожни номера, подробно описани в техническата спецификация на процедурата. Доставката включва 191 вида резервни части за автомобили ЛАДА НИВА по спецификация. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на заявката – до 3 /три/ месеца от получаване на заявката от Изпълнителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-03-24   Доставка на гуми за високопроходими автомобили, ремаркета и пътно-строителни машини, с повишен риск от ненавременна... (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на гуми за високопроходими автомобили, ремаркета и пътно-строителни машини, с повишен риск от ненавременна доставка, приемане на излезли от употреба гуми. Количество гуми, подлежащи на доставка: 288 броя гуми, разпределени в 14 размера гуми съгласно Техническата спецификация на поръчката. Количествата гуми, посочени в техническата спецификация, са фиксирани. Приемане на излезли от употреба гуми: Изпълнителят се задължава да осигури възможност за приемане на ИУГ от Възложителя, като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медина Мед ООД
2023-03-24   Ремонт на тягов ел. двигател за електрически локомотиви (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Ремонт на 9 броя тягови ел. двигатели. Ремонтните операции са съгласно Спецификация на ремонтните операции към Техническата спецификация на поръчката за пълен ремонт на 1 брой тягов ел. двигател тип GBM 350kW/1500V. Срок на изпълнение на ремонта за всеки тягов ел. двигател – не повече от 40 календарни дни. Преглед на обществените поръчки »
2023-03-01   Ремонт на възли и агрегати за тежкото минно оборудване и ГТЛ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на възли и агрегати за тежкото минно оборудване и ГТЛ в съответствие с условията и изискванията на техническата спецификация. Оборудването, което възложителят притежава и при необходимост негови възли и агрегати ще бъдат предавани за ремонт по договора, е: - багери – SRs 4000, SRs 2000,KWK 2000, SRs 1301, SRs 1200, ERs 710, SRs 470, K400, KWK 400 L; - насипообразуватели А2RsB 12500, A2RsB 6300, АRs 5000; - претоварачи - Bs 2000, BRs 1800, BRs 1600, BRs … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2023-02-28   Доставка на вулканизационни материали за топли вулканизации и възстановителен ремонт (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на вулканизационни материали, предназначени за съединяване на гумено-лентови платна чрез топла вулканизация и за локални ремонти. Количество: 11 вида артикули по спецификация. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Каучук АД
2023-02-23   Доставка на обувни изделия (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на обувни изделия. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на работни обувки, тип „Половинки”; Обособена позиция № 2 - Доставка на ботуши миньорски (високи); Обособена позиция № 3 - Доставка на работни обувки обхващащи глезена, тип „Кубинки”. Подробно описание на техническите изисквания и условия съгласно Технически спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултекс 99 ЕООД
2023-02-17   Специализиран превоз на работници и служители от „Мини Марица-изток“ ЕАД, направление - Управление, гр. Раднево (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Автотранспортна услуга – превоз на работници и служители от „Мини Марица - изток“ ЕАД, гр. Раднево от местоживеене до месторабота и обратно – направление „Управление“ гр. Раднево. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГАМЕР ЕООД ЕВРО БЕГС ЕООД ЕТ ЗДРАВКО ТЕНЕВ ЕТ ИЛИЯ ИЛИЕВ - СВЕДИ МИНКО-ГЛАВАНЧЕТО - КОЛЕВИ И СИЕ СД ПРЕВОЗИ - УПРАВЛЕНИЕ - 2023 ТОНИ-Г.М.Г.ГЕНАКА ООД
2023-02-13   Доставка на гуми за леки автомобили с размер на джантата 15" и 16" (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на пневматични гуми за леки автомобили и приемане на излезлите от употреба гуми с размер на джантата 15ʺ и 16ʺ, съгласно изисквания и условия, посочени в тех. спецификация. Количество: 445 броя гуми, разпределени в 25 вида гуми, съгласно тех. спецификация на поръчката. Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя. Срок за изпълнение на конкретна заявка в рамките на действащия договор – до 15 (петнадесет) работни дни от получаването ù от Изпълнителя.Изпълнителят се задължава да … Преглед на обществените поръчки »
2023-02-03   Възстановяване сглобка на зъбно колело (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Възстановяване сглобка на зъбно колело чрез подмяна на износената втулка: - центроване на главината по бази А и В - разстъргване на отвор ф470х 450 - изработка на нов втулка - монтаж на втулката с течен азот . - уточняване на вътрешният диаметър “d” - заварка челото на втулката - транспорт на колелото (18тона) от рудник „Трояново-3“ до базата на изпълнителя и обратно. Количество: един брой възстановяване сглобка на зъбно колело. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС ООД
2023-01-19   Доставка на багер еднокофов (с обратна кофа) на верижен ход със специфично налягане по-малко от 0,5 kg/cm2 (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на багер еднокофов (с обратна кофа) на верижен ход със специфично налягане по-малко от 0,5 kg/cm2, с технически характеристики, оборудване и окомплектовка, посочени в техническата спецификация на поръчката. Количество: 2 броя еднокофови багери на верижен ход. Предметът на настоящата поръчка включва и гаранционно поддържане (техническо обслужване) на доставените еднокофови багери. За времето на гаранционния срок на доставените еднокофови багери, Изпълнителят осигурява гаранционното … Преглед на обществените поръчки »
2023-01-12   Доставка на челен товарач на колесен ход с кофа 2,8 m3 (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на челен товарач на колесен ход с кофа 2,8 куб.м., с технически характеристики, оборудване и окомплектовка, посочени в техническата спецификация на поръчката. Количество: 2 броя челни товарачи на колесен ход. Предметът на настоящата поръчка включва и гаранционно поддържане (техническо обслужване) на доставените челни товарачи. За времето на гаранционния срок на доставените челни товарачи, Изпълнителят осигурява гаранционното им поддържане (техническо обслужване), съгласно … Преглед на обществените поръчки »
2022-12-20   Доставка на мобилен кран на колесен ход с товароподемност 46 тона (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на мобилен кран на колесен ход с товароподемност 46 тона, с технически характеристики, оборудване и окомплектовка, посочени в техническата спецификация на поръчката.Количество: 3 броя мобилен кран на колесен ход. Предметът на настоящата поръчка включва и гаранционно поддържане (техническо обслужване) на доставените мобилни кранове. За времето на гаранционния срок на доставените мобилни кранове, Изпълнителят осигурява гаранционното им поддържане (техническо обслужване), съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосол България АД
2022-12-19   Доставка на лагери (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка на лагери. Предметът на процедурата е разделен на три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на леко натоварени лагери Обособена позиция № 2 - Доставка на тежко натоварени лагери и втулки Обособена позиция № 3 - Доставка на сачми лагерни Преглед на обществените поръчки »