„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА”– гр. Пловдив по три обособени позиции“

ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" - гр. ПЛОВДИВ

Обществената поръчка е с предмет доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Червената шапчица" – гр. Пловдив и включва три обособени позиции:
- обособена позиция № 1 "Доставки на мляко и млечни продукти",
- обособена позиция № 2 "Доставки на месо и месни продукти, риба и яйца". и
- обособена позиция № 3 "Доставки на плодови и зеленчукови консерви" .
Доставките на хранителни продукти са с цел: осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи детското заведение; Осигуряване на правилен режим на хранене на децата, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му; Подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на децата; Повишаване на бързината на доставката при необходимост от хранителни продукти.

Краен срок
Deadline 2023-12-14

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-13 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-13)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" - гр. ПЛОВДИВ
Национален регистрационен номер: 000460130
Пощенски адрес: ж.к. "Тракия", ул. "Маестро Георги Атанасов" № 26
Пощенски град: гр. Пловдив
Пощенски код: 4023
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Галина Петкова Недева
Телефон: +359 877667688 📞
Електронна поща: nedevagalina1973@gmail.com 📧
Регион: Пловдив 🏙️
URL: http://chervenata-shapchitsa.com/site/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/30489 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/341492 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/341492 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА”– гр. Пловдив по три обособени позиции“”
Продукти/услуги: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 📦
Кратко описание:
“Обществената поръчка е с предмет доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Червената шапчица" – гр. Пловдив и включва три обособени позиции: -...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 259725.83 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставки на мляко и млечни хранителни продукти
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 📦
Място на изпълнение: Пловдив 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Доставките на хранителните продукти ще се извършват до склад в ДГ "Червената шапчица", гр. Пловдив, в сградата, намираща се на адрес: гр. Пловдив, ул....”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Обособената позиция включва доставки на мляко и млечни хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Червената шапчица“ - гр. Пловдив с цел: осигуряване...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 128285.83 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24
Информация за опциите
Опции
Описание на опциите:
“Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на влизането му...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор;...”    Покажи повече

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставки на месо и месни продукти, риба и яйца
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Основен обект или място на изпълнение:
“Доставките на хранителните продукти ще се извършват до склад за съхранение в ДГ Ч.шапчица", гр. Пловдив, в сградата намираща се на адрес: гр. Пловдив, ул....”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Обособената позиция включва периодични доставки на месо и месни продукти, риба и яйца за нуждите на Детска градина „Червената шапчица“ - гр. Пловдив с цел:...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 108540.83 💰
Информация за опциите
Описание на опциите:
“Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на влизането му...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор;...”    Покажи повече

3️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставки на плодови и зеленчукови консерви
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 3
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Обособената позиция включва периодични доставки на плодови и зеленчукови консерви за нуждите на Детска градина „Червената шапчица“ - гр. Пловдив с цел:...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 22899.17 💰
Информация за опциите
Описание на опциите:
“Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на влизането му...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор;...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“1. Участникът следва да е вписан в публичен национален регистър на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: не се поставят изисквания
Условия за участие
неприложимо
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор: не се поставят изисквания
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности): неприложимо
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Заявките на хранителните продукти ще бъдат предавани на избрания за изпълнител от Директора на детското заведение или упълномощено от него длъжностно лице....”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-14 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-15 12:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Продължение от Раздел III.1. Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър. Документи за доказване:...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП и реда, определен в глава ХХVII от ЗОП.”
Източник: OJS 2023/S 222-699054 (2023-11-13)