Поръчки: ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" - гр. ПЛОВДИВ

Една активна обществена поръчка

Неотдавнашни обществени поръчки от ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" - гр. ПЛОВДИВ

2023-11-13   Deadline 2023-12-14   „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА”– гр. Пловдив по три обособени позиции“ (ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" - гр. ПЛОВДИВ)
Обществената поръчка е с предмет доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Червената шапчица" – гр. Пловдив и включва три обособени позиции: - обособена позиция № 1 "Доставки на мляко и млечни продукти", - обособена позиция № 2 "Доставки на месо и месни продукти, риба и яйца". и - обособена позиция № 3 "Доставки на плодови и зеленчукови консерви" . Доставките на хранителни продукти са с цел: осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи детското заведение; … Преглед на обществените поръчки »