Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-Р Едгар Бороу” – гр. Пловдив по две обособени позиции

ДЕТСКА ГРАДИНА "Д-Р ЕДГАР БОРОУ"

Обществената поръчка е с предмет доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-Р Едгар Бороу” – гр. Пловдив и включва две обособени позиции:
- обособена позиция № 1 "Доставки на мляко и млечни продукти" и
- обособена позиция № 2 "Доставки на месо и месни продукти, риба и яйца".
Доставките на хранителни продукти са с цел: осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи детското заведение; Осигуряване на правилен режим на хранене на децата, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му; Подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на децата; Повишаване на бързината на доставката при необходимост от хранителни продукти.

Краен срок
Deadline 2023-12-15

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Детска градина "д-р едгар бороу"
Национален регистрационен номер: 000461143
Пощенски адрес: ул. "Маестро Георги Атанасов", № 16
Пощенски град: гр. Пловдив
Пощенски код: р-н ”Тракия”, 4023
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Димка Рангелова Христова
Телефон: +359 884202431 📞
Електронна поща: borou@abv.bg 📧
Регион: Пловдив 🏙️
URL: http://odz-edgarborow.com/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/30108 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/341790 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/341790 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-Р Едгар Бороу” – гр. Пловдив по две обособени позиции”
Продукти/услуги: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 📦
Кратко описание:
“Обществената поръчка е с предмет доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-Р Едгар Бороу” – гр. Пловдив и включва две обособени позиции: -...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 248101.73 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставки на мляко и млечни продукти
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 📦
Място на изпълнение: Пловдив 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Доставките на хранителните продукти ще се извършват до склад за съхранение в ДГ "Д-р Едгар Бороу", гр. Пловдив, в сградата, намираща се на адрес: гр....”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Обществената поръчка включва доставки на мляко и млечни продукти за нуждите на Детска градина „Д-Р Едгар Бороу“ - гр. Пловдив с цел: осигуряване на...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 114643.33 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24
Информация за опциите
Опции
Описание на опциите:
“Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на влизането му...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор;...”    Покажи повече

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставки на месо и месни продукти, риба и яйца
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Обществената поръчка включва периодични доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на Детска градина „Д-р Едгар Бороу“ - гр....”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 133458.4 💰
Информация за опциите
Описание на опциите:
“Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на влизането му...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор;...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“1. Участникът следва да е вписан в публичен национален регистър на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: не се поставят изисквания
Условия за участие
неприложимо
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор: не се поставят изисквания
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности): неприложимо
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Заявките на хранителните продукти ще бъдат предавани на избрания за изпълнител от Директора на детското заведение или упълномощено от него длъжностно лице....”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-15 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-18 12:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Продължение от Раздел III.1. Документи за доказване: Съгласно чл. 60 от ЗОП чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП и реда, определен в глава ХХVII от ЗОП.”
Източник: OJS 2023/S 222-697514 (2023-11-14)