Поръчки: ДЕТСКА ГРАДИНА "Д-Р ЕДГАР БОРОУ"

Една активна обществена поръчка

Неотдавнашни обществени поръчки от ДЕТСКА ГРАДИНА "Д-Р ЕДГАР БОРОУ"

2023-11-14   Deadline 2023-12-15   Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-Р Едгар Бороу” – гр. Пловдив по две обособени позиции (ДЕТСКА ГРАДИНА "Д-Р ЕДГАР БОРОУ")
Обществената поръчка е с предмет доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-Р Едгар Бороу” – гр. Пловдив и включва две обособени позиции: - обособена позиция № 1 "Доставки на мляко и млечни продукти" и - обособена позиция № 2 "Доставки на месо и месни продукти, риба и яйца". Доставките на хранителни продукти са с цел: осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи детското заведение; Осигуряване на правилен режим на хранене на децата, отчитащ изискванията на … Преглед на обществените поръчки »