Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена" – гр. Пловдив по две обособени позиции

ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ

Предмет на поръчката е доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Кремена", гр. Пловдив по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни продукти”;
Обособена позиция 2 „Доставки на месо и месни продукти, риба и яйца”.
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на стоките по обособените позиции, наричани по-нататък „стоки“ и/или „продукти“, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията. Доставката на хранителни продукти за нуждите на детска градина „Кремена“ е с цел: осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи детското заведение; Осигуряване на правилен режим на хранене на децата, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му; Подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на децата.

Краен срок
Deadline 2023-12-14

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-13 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-13)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ
Национален регистрационен номер: 000459719
Пощенски адрес: р-н ”Тракия”, ул. „ Цар Светослав Тертер” № 29
Пощенски град: гр. Пловдив
Пощенски код: 4023
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Борислава Иванова Вичева
Телефон: +359 884202436 📞
Електронна поща: kremena@dg.plovdiv.bg 📧
Регион: България  🏙️
URL: http://cdgkremena.com/wp/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/30568 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342355 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342355 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена" – гр. Пловдив по две обособени позиции.”
Продукти/услуги: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 📦
Кратко описание:
“Предмет на поръчката е доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Кремена", гр. Пловдив по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 152179.08 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Доставки на мляко и млечни продукти”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 📦
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Доставките на хранителните продукти ще се извършват до склад за съхранение на продуктите в детска градина "Кремена“ - гр. Пловдив, ЖР „Тракия“, ул. „Цар...”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Обществената поръчка включва доставки на мляко и млечни хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Кремена“ - гр. Пловдив с цел: осигуряване на...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 90284.72 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24
Информация за опциите
Опции
Описание на опциите:
“Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на влизането му...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор;...”    Покажи повече

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Доставки на месо и месни продукти, риба и яйца”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Обществената поръчка включва периодични доставки на месо и месни продукти, риба и яйца за нуждите на Детска градина „Кремена“ - гр. Пловдив с цел:...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 61894.36 💰
Информация за опциите
Описание на опциите:
“Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на влизането му...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация:
“Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор;...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“1. Участникът следва да е вписан в публичен национален регистър на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Не се поставят изисквания
Условия за участие
Неприложимо
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Не се поставят изисквания
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности): Неприложимо
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Заявките на хранителните продукти ще бъдат предавани на избрания за изпълнител от Директора на детското заведение или упълномощено от него длъжностно лице....”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-14 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-15 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Продължение от Раздел III.1. Документи за доказване: Съгласно чл. 60 от ЗОП чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП и реда, определен в глава ХХVII от ЗОП.”
Източник: OJS 2023/S 222-699991 (2023-11-13)
Свързани търсения 🔍