Поръчки: ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ

Една активна обществена поръчка

Неотдавнашни обществени поръчки от ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ

2023-11-13   Deadline 2023-12-14   Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена" – гр. Пловдив по две обособени позиции (ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ)
Предмет на поръчката е доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Кремена", гр. Пловдив по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни продукти”; Обособена позиция 2 „Доставки на месо и месни продукти, риба и яйца”. Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на стоките по обособените позиции, наричани по-нататък „стоки“ и/или „продукти“, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за съответната … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍