„Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел Шипка, Териториална дирекция София, ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”

„Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на Хотел Шипка, Териториална дирекция София, ИА "Военни клубове и военно-почивно дело".

Краен срок
Deadline 2023-12-19

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”
Национален регистрационен номер: 129008829
Пощенски адрес: бул. Цар Освободител №7
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Елена Петрова
Електронна поща: elena_petrova@militaryclubs.bg 📧
Регион: България  🏙️
URL: www.militaryclubs.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/22843 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/337875 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/337875 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел Шипка, Териториална дирекция София, ИА "Военни клубове и...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции 📦
Кратко описание:
“„Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на Хотел Шипка, Териториална дирекция София, ИА "Военни клубове и...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 119613.43 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение: гр. София, бул. Ген. Тотлебен, № 34А, Хотел Шипка.
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на обществената поръчката е ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел „Шипка“, Териториална...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 119613.43 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Участниците следва да имат регистриран обект/помещение за производство на храни, съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено от Българска Агенция за...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през последните три...”    Покажи повече
Условия за участие

“Минимално изискване: Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 119 613,43 (сто и...”    Покажи повече
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Минимално изискване: участниците следва да са изпълнили минимум една услуга с предмет сходен или идентичен с предмета на обществената поръчка за последните...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-19 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 8
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-20 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“1.Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.”
Източник: OJS 2023/S 223-702385 (2023-11-15)