Поръчки: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”

4 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”

2023-11-17   Deadline 2023-12-19   Доставка на пътни превозни средства за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
В обхвата на поръчката са включени гаранционно сервизно обслужване, както и регистрация на автомобилите в КАТ. Под гаранционно (сервизно) обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобилите (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок), която да се извършва от Изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Deadline 2023-12-19   „Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел Шипка, Териториална... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
„Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на Хотел Шипка, Териториална дирекция София, ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-18   "Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи,... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Извършването на услугата по приготвянето и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян”, изразяващо се в ежедневно приготвяне и доставяне на ястия – 2 (два) пъти на ден, при уточнено и утвърдено седмично меню. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-12   "Доставка на пътно превозно средство за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Настоящата поръчка има за цел осъществяване на доставка на пътно превозно средство - лек автомобил с нормална проходимост (ЛАНП) с техническа допустима маса до 3,5 т. включително (брой места за сядане 8+1), за обезпечаване дейността на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. В обхвата на поръчката са включени и безплатно гаранционно сервизно обслужване, както и регистрация на автомобилите в КАТ. Под безплатно гаранционно (сервизно) обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-14   „Доставка, демонтаж и монтаж на климатична техника за обекти на Изпълнителна агенция „Военни клубове и... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предметът на обществената поръчката е „Доставка, демонтаж и монтаж на климатична техника за обекти на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1 – Териториална дирекция - София; Обособена позиция № 2 – Териториална дирекция - Пловдив; Обособена позиция № 3 – Териториална дирекция - Варна; Обособена позиция № 4 – Териториална дирекция – Бургас; Обособена позиция № 5 – Централно управление; Обособена позиция № 6 – Централно … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-20   Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи,... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Извършването на услугата по приготвянето и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян”, изразяващо се в ежедневно приготвяне и доставяне на ястия – 2 (два) пъти на ден, при уточнено и утвърдено седмично меню. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-19   Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управлявани от ИА... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управляване от ИА „ВКВПД“ по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали за нуждите на Териториална дирекция (ТД)– София; Обособена позиция № 2: Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали за нуждите на Териториална дирекция (ТД)– Пловдив; Обособена позиция № 3: Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Топ Елана ООД
2023-06-09   "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военн-почивно дело"... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ИА „ВКВПД“. Необходимостта от възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет е продиктувана от предоставяне на основната туристическа услуга „хранене“ в заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към почивните бази и хотели, управлявани от Агенцията и изпълнение на една от основните задачи на ИА "ВКВПД", а именно - осигуряване на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-25   Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи,... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и др. в обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториална дирекция София, хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“, к.к. Боровец запазенa по списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сънденс Клийн ЕООД
2023-03-28   „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Военни клубове и... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е извършване на доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции, ОП№ 1: за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело“, гр. София към МО;ОП № 2: за нуждите на Държавна детска градина „Кокиче“ , гр. Пловдив към МО; ОП № 3: за нуждите на Държавна детска градина „Светлина“ , гр. Карлово към МО; ОП№ 4: за нуждите на Държавна детска градина „Калина“, гр. Стара … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2023-03-10   „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА НА ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е извършване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. Пълно описание на потребностите по вид и специфичните изисквания свързани с предмета на обособените позиции се съдържат в приложената Техническа спецификация – Приложение № 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Давит ЕК ЕООД Тара-Кар ООД ТРЕЙДКАР БГ ЕООД ХЕР 1 ЕООД
2022-11-24   „Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в град Бургас“ (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на настоящата обществена поръчка е обслужване на социалната кухня към МО в гр. Бургас, при условията на действащите нормативни актове за тази дейност, регламентирани в Наредба № Н-10/18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО. Място на изпълнение на обществената поръчка: град Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 48, помещение осигурено от Възложителя.Брой хранещи се: 40 лица. Социалната кухня има за цел създаването на по-добри условия на живот, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУРГАСКИ ПАЗАРИ ЕООД
2022-11-17   „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на ОП е осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към Териториална дирекция – София; Обособена позиция № 2: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към Териториална дирекция – Пловдив; Обособена позиция № 3 - Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към Териториална … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП ООД
2022-11-03   „Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по обособени позиции“ (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Обслужване на соц-ни кухни към МО по ОП, както следва: I-ва ОП: Обслужване на социална кухня към МО в гр. София; II-ра ОП: Обслужване на социална кухня МО в гр. Плевен; III-та ОП: Обслужване на социална кухня МО в гр. Ловеч; IV-та ОП: Обслужване на социална кухня към МО в гр. Банско; V-та ОП: Обслужване на социална кухня към МО в гр. Пловдив; VI-та ОП: Обслужване на социална кухня към МО в гр. Асеновград; VII-ма ОП: Обслужване на социална кухня към МО в гр. Сливен; VIII-ма ОП: Обслужване на социална … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВР МАРИЯНА ЕООД ЕТ АЙВЕРСЪН-3 - ОГНЯН МАНОЛЕВ ЕТ ДЕСИ-92 - МИРЯНА ЙОТОВА ЕТ НИКОЛА КАЛОЯНОВ КЕЙ ЕНД ВИ ООД ЛЕОН - 69 ЕООД Мастър-Пик ЕАД
2022-10-04   „Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката включва абонаментна поддръжка на отоплителните инсталации и газови съоръжения в обектите на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както и подмяна в случай на необходимост на части и/или материали необходими за нормалното функциониране на съоръженията. Видовете отоплитилени инсталации и газови съоръжения са подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация (Приложение №1), неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГАЗТЕХ БГ ЕООД КЛАС - БОЙЧЕВ ЕООД ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД ТЕМОНТ ЕООД
2022-08-16   "Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособебни позиции" (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция: Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Пазарджик, до 40 човека; II-ра обособена позиция: Обслужване на социална кухня Министерство на отбраната в гр. Чирпан, до 30 човека; III-та обособена позиция: Обслужване на социална кухня Министерство на отбраната в гр. Велико Търново, до 40 човека; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АК и Ко ЕООД
2022-05-12   "Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособебни позиции" (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция: Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Пазарджик, до 40 човека; II-ра обособена позиция: Обслужване на социална кухня Министерство на отбраната в гр. Чирпан, до 30 човека; III-та обособена позиция: Обслужване на социална кухня Министерство на отбраната в гр. Велико Търново, до 40 човека; Преглед на обществените поръчки »
2022-05-03   "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни и алкохолни напитки за нуждите на ИА „Военни клубове и... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е доставка на хранителни продукти и безалкохолни и алкохолни напитки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции, както следва: I–ва обособена позиция–"Доставка на хранителни продукти за Териториална дирекция – София“; II–ра обособена позиция –"Доставка на безалкохолни и алкохолни напитки за Териториална дирекция – София“; III–та обособена позиция –„Доставка на хранителни продукти за Териториална дирекция – Пловдив“; IV–та обособена … Преглед на обществените поръчки »
2022-04-29   „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции", както следва: Обособена позиция № 1: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към ТД – София; Обособена позиция № 2: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към ТД – Пловдив; Обособена позиция № 3 - Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към ТД – Варна; Обособена позиция № 4 - … Преглед на обществените поръчки »
2022-04-29   „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Военни клубове и... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е извършване на доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции:ОП № 1: Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело“;ОП № 2: Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДДГ „Кокиче“ гр. Пловдив– към МО;ОП № 3: Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2021-12-22   „Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната“ по обособени позиции“ (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, по обособени позиции“, както следва: - I-ва обособена позиция: Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната за гр. Пазарджик. - II-ра обособена позиция: Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната за гр. Чирпан. Преглед на обществените поръчки »
2021-12-01   Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Велико Търново (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Велико Търново - до 40 човека. Необходимата услуга е описана подробно в Техническа спецификация – Приложение 1 Преглед на обществените поръчки »
2021-11-30   „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции, както следва:ОП № 1: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към ТД София - 11 обекта, 12 поста;ОП № 2: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към ТД Пловдив - 8 обекта, 9 поста;ОП № 3 - Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти към ТД Варна - 9 обекта, 15 поста;ОП № 4 - … Преглед на обществените поръчки »
2021-10-25   "Поддръжка на отоплителните инсталации и съоръжения в обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Предмет на обществената поръчката е поддръжка на отоплителните инсталации и съоръжения в обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции, както следва: I–ва обособена позиция – Военен клуб – Казанлък; II–ра обособена позиция – Военен клуб – Карлово; III–та обособена позиция – Военен клуб – Пазарджик; IV–та обособена позиция – Военен клуб – Смолян; V–та обособена позиция – хотел „Хармония“; VI–та обособена позиция – хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“; VII–ма обособена позиция – хотел … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АПОЛОН МР ЕООД КЛАС - БОЙЧЕВ ЕООД ПОЛИ ИН 95 ЕООД
2021-10-12   Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи,... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
„Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и др. в обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за: ПС „Картела“, местността „Картела“, община Батак, запазена по списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)“, приет с Решение на МС № 591 от 18.07.2016 г., предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2021-09-23   „Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело “по... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
„Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело “по обособени позиции“, които са подробно описани в Техническите спецификации. Преглед на обществените поръчки »
2021-09-13   "Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
"Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост в обекти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", по обособени позиции”, както следва: I-ва обособена позиция – Териториална дирекция София - ,хотел „Олимп”, II–ра обособена позиция - Териториална дирекция София - хотел „Рибарица”, III-та обособена позиция - Териториална дирекция Пловдив - хотел „Хармония”; IV-та обособена позиция – Териториална … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Нола 7 ООД СПА ЛУКС ЕООД
2020-04-28   Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция социална кухня гр. Айтос; II -ра обособена позиция социална кухня гр. Лом; III-та обособена позиция социална кухня гр. Бургас; IV-та обособена позиция социална кухня гр. Хасково; Предмет на обществената поръчката е приготвяне и доставяне на обяди през работната седмица на пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ВНП Фасилити“ ЕООД „Хитекс“ ЕООД