ИЗРАБОТВАНЕ, БРАНДИРАНЕ И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Предметът на обществената поръчка се състои в изработка, брандиране и доставка на рекламни материали, свързани с провежданите политики от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработване, брандиране и доставка на рекламни материали за нуждите на МРРБ, в това число: 1. изпълнение на всички заложени като минимум мерки като краен продукт, в предвидения обхват и в планираните количествени и качествени параметри; 2. повишаване на обществената информираност по отношение на политиките, провеждани от МРРБ.

Краен срок
Срокът за получаване на офертите беше 2023-12-18. Обществената поръчка беше публикувана на 2023-11-14.

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" № 17-19
Пощенски град: гр.София
Пощенски код: 1202
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Ренета Казакова
Телефон: +359 29405258 📞
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: https://www.mrrb.bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1152 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/334604 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/334604 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“ИЗРАБОТВАНЕ, БРАНДИРАНЕ И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО”
Продукти/услуги: Услуги по предпечатна подготовка 📦
Кратко описание:
“Предметът на обществената поръчка се състои в изработка, брандиране и доставка на рекламни материали, свързани с провежданите политики от Министерството на...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 83333.33 💰

1️⃣
Допълнителни продукти/услуги: Рекламни печатни материали 📦
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение: Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България.
Описание на обществената поръчка:
“Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработване, брандиране и доставка на рекламни материали за нуждите на МРРБ, в това число: 1....”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 83333.33 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24
Допълнителна информация: Обществената поръчка е запазена по смисъла на чл. 12 от ЗОП.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Възложителят не поставя изисквания по чл. 60 от ЗОП за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, поради което не се представя...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за икономическо и финансово състояние, поради което не се представят информация и доказателства за...”    Покажи повече
Условия за участие
Не поставя изисквания.
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата минимум 1 (една) дейност с предмет*, идентичен или...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата минимум 1 (една) дейност с предмет*, идентичен или...”    Покажи повече
Информация за запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени работилници и икономически оператори, които имат за цел социалната и професионалната интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на възложителя,...”    Покажи повече
Информация за персонала, отговорен за изпълнението на договора
Задължение за посочване на имената и професионалната квалификация на персонала, на който е възложено изпълнението на договора

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 9
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Уч-ците следва да представят следните документи и образци: 1.Док. за личното състояние на уч-ка–Образец №1(ЕЕДОП). 2.Док. за доказване на предприетите мерки...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.”
Източник: OJS 2023/S 222-698554 (2023-11-14)