Поръчки: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

6 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от Министерство на регионалното развитие и благоустройството

2023-11-22   Deadline 2024-01-02   „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Осигуряване на мобилни телефонни услуги, чрез които да се осигурява комуникация както между служителите в министерството, така и с гражданите, бизнеса, държавната и общинска администрация, партньори и др. на територията на Република България и извън нея. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-20   Deadline 2023-12-20   „Осигуряване на сървъри, съвременно ИТ оборудване и лицензи“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на обществената поръчка е: „Осигуряване на сървъри, съвременно ИТ оборудване и лицензи“. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-18   ИЗРАБОТВАНЕ, БРАНДИРАНЕ И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на обществената поръчка се състои в изработка, брандиране и доставка на рекламни материали, свързани с провежданите политики от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработване, брандиране и доставка на рекламни материали за нуждите на МРРБ, в това число: 1. изпълнение на всички заложени като минимум мерки като краен продукт, в предвидения обхват и в планираните количествени и качествени параметри; 2. повишаване на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-14   Deadline 2023-12-18   Извършване на проучвания, необходими за актуализиране на нормативните изисквания за проектиране на пречиствателните... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Продължава от II.1.1) Наименование: "при отчитане и на някои изисквания на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека" Извършване на проучвания, необходими за актуализиране на нормативните изисквания за проектиране на пречиствателните станции за питейни води при отчитане и на някои изисквания на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-04   Оборудване за системи за визуализация за нуждите на проект ''Български трансграничен диалог'' - продължение в II.1.4) (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
продължене от II.1.1) - по процедура DFPO-1.005 - Bulgarian Cross-Border Dialogue/Български трансграничен диалог по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 Основните задачи на Изпълнителя за доставката на оборудването са, както следва: - Да извърши доставка на оборудване за системи за визуализация, съгласно приложената техническа спецификация: • медийна станция – 2 броя; • конферента система (камера № 1) – 2 броя; • камера № 2 – 2 … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   Deadline 2023-12-11   „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „БРЕГОУКРЕПВАНЕ В РАЙОНА НА КРАЙБРЕЖНА ПЛАЖНА ИВИЦА НА ГР.... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на поръчката е: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“. Основната цел на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“, съгласно одобрения инвестиционен проект, включващи изграждане на напречно брегозащитно съоръжение – каменно-насипна буна с дължина 200 м, временен транспортен достъп и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   „Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Техническото обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника и съобразно възникналите нужди и включва проверки, текущ и авариен ремонт с доставка на резервни части за извънгаранционно поддържане (при необходимост) на превозните средства по Списък на превозните средства (Приложение № 1) и съгласно Техническата спецификация ( Приложение № 2 ). Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   “РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА / ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Процедура ще осигури адекватно проучване и анализ на опита на други организации и обществени структури по отношение на визуализацията на данни, както и анализ на типовете данни, които се използват за нуждите на визуализацията от различни източници и за различни приложения. На тази база чрез използването на визуални елементи като диаграми, графики и карти и др. ще се осигурят подходящи методични указания за условията и необходимите метаданни за онагледяване на съответната информация. Предложените в … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-13   „ДОСТАВКА НА МОБИЛНИ ПРИНТЕРИ, ЦИФРОВИ ФОТОАПАРАТИ И ДРОНОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
„ДОСТАВКА НА МОБИЛНИ ПРИНТЕРИ, ЦИФРОВИ ФОТОАПАРАТИ И ДРОНОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА 14 БРОЯ МОБИЛНИ ПРИНТЕРА СЪС СОФТУЕР, С НЕЗАВИСИМО ЗАХРАНВАНЕ (НА БАТЕРИЯ), ПОДСИГУРЕНИ С ВСИЧКИ СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУМАТИВИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА 14 БРОЯ ЦИФРОВИ ФОТОАПАРАТА, ПОДСИГУРЕНИ С ВСИЧКИ СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУМАТИВИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „ДОСТАВКА НА 7 БРОЯ ДРОНОВЕ, ПОДСИГУРЕНИ С ВСИЧКИ … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за нередности по програмите за териториално... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
С възлагането на обществената поръчка се цели осигуряване на подкрепа на дир. „Управление на териториалното сътрудничество” в качеството ѝ на Управляващ и Национален орган по програмите за териториално сътрудничество, съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез предоставяне на специализирана юридическа помощ в процеса на изпълнение на програми ТГС Интеррег-ИПП (Интеррег-ИПП Р. България-Република Сърбия 2014-2020, Интеррег-ИПП Р. България-Република Турция 2014-2020 и Интеррег-ИПП Р. … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   Специализирани юридически услуги за управляващия орган на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Специализирани юридически услуги за управляващия орган на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 с 2 об. позиции. Предоставяне на специализирана юридическа помощ с цел подпомагане на Управляващия орган на ПРР за ефективно изпълнение на дейностите, свързани с наблюдението и контрола на договори по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г., съгласно Техническата спецификация – Приложение №1 към документацията. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   Извършване на проучване и стат.анализ на наличната инф-ия за параметрите на дъждовете в страната с цел актуал-не на... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Извършване на проучване и статистически анализ на наличната информация за параметрите на дъждовете в страната с цел актуализиране на методиката за определяне на оразмерителните дъждове при проектирането на канализационните системи Преглед на обществените поръчки »
2023-09-04   Доставка на преносими компютри за графична обработка, видео монтажи и стриймване онлайн (5 бр.)за нуждите на проект... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Доставка на преносими компютри за графична обработка, видео монтажи и стриймване онлайн (5 броя) за нуждите на проект „Български трансграничен диалог“ по процедура DFPO-1.005 - Bulgarian Cross-Border Dialogue/Български трансграничен диалог по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-27   „Осигуряване на популяризиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
„Осигуряване на популяризиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. в социалните мрежи и канали” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Създаване, разработване и публикуване на онлайн съдържание чрез популярни лица (инфлуенсъри) в социалните мрежи и канали за Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г.”; Обособена позиция (ОП) № 2: „Изработване на аудио и видео материали за … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-17   Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за нередности по програмите за териториално... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за нередности по програми ТГС Интеррег-ИПП (Интеррег-ИПП Република България-Република Сърбия 2014-2020, Интеррег-ИПП Република България-Република Турция 2014-2020 и Интеррег-ИПП Република България-Република Северна Македония 2014-2020) и Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 и Интерpег V-A Гърция - България 2014-2020 г., както и програми ТГС Интеррег VI-A ИПП (Интеррег VI-A ИПП Република България-Република Сърбия 2021-2027, Интеррег VI-A ИПП … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-14   Осигуряване на рекламни и информационни материали за Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Програма... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
С възлагането на поръчката се цели подпомагане на Управляващия орган (УО) на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. при осигуряване на публичност чрез дизайн, предпечат, изработване, пакетиране и доставка на рекламни и информационни материали на ОПРР и ПРР, съгласно идентифицираните комуникационни нужди на дейностите за информация и комуникация, разписани в Годишния план за действие (ГПД) за дейностите по информация и комуникация на ОПРР и ПРР към Национална комуникационна стратегия за периода 2014-2020 и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
2023-07-11   ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Поръчката обхваща строително-ремонтни работи (СРР) на сградния фонд, предоставен за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в гр.София. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-15   Разработване на последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на настоящата обществена поръчка е разработване на последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за периода 2013 – 2022 г. Основните дейности дейности, свързани с изпълнението на поръчката са: 1. определяне на целите на оценката; 2. същинско извършване на оценката 3.отразяване на всички постъпили коментари от заинтересованите страни по оценката; 4. обобщаване на оценката; 5. разпространение на резултатите от оценката. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-02   Извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г., съгласно Техническата спецификация – Приложение №1 към документацията. Преглед на обществените поръчки »
2023-05-23   Актуализация на Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
* продължение от II.1.1) и Наредба № 1 от 1994 г. за геозащитната дейност и обединяването им в нов подзаконов нормативен акт Предмет на настоящата обществена поръчка е „Актуализация на Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони и Наредба № 1 от 1994 г. за геозащитната дейност и обединяването им в нов подзаконов нормативен акт“. Основна цел на поръчката е създаване на нов нормативен акт – наредба, съответстваща на разпоредбите на чл. 96, ал. 1 и … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-16   „ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Доставка на 10 автомобила, вкл. всички съпътстващи консумативи като разходи, свързани с: транспортни разходи по доставката; такси за регистрация на съответния автомобил в КАТ; дължими вносни мита, данъци, такси и застраховка гражданска отговорност (за 1 календарна година), застраховки автокаско (за 1 календарна година); разходи за доставка и гаранционно обслужване на автомобилите; разходи за труд, резервни части, материали и консумативи по гаранционното обслужване; разходите за отстраняване на всички … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД
2023-04-03   "Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинска собственост и информационна система за неговото обслужване в изпълнение изискванията на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г., мярка 27 от Приложение № 1 – Обединяване на регистри и изграждане на единни регистри по тематични области и договор № BG05SFOP001-1.019-0001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-28   Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на канцеларски материали, съгласно Техническата спецификация – Приложение №1 към документацията. Основната цел на обществената поръчка е осигуряване на необходимите видове канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Всички артикули са описани в Образеца на Техническо предложение, както и в Ценовото предложение, намиращи се в ЦАИС ЕОП. Посочените количества в Техническата спецификация към настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД
2023-03-13   „СЪЗДАВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕДИНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Създаване, внедряване и поддръжка на Единен публичен регистър по устройство на територията и информационна система за неговото обслужване“ във връзка с изпълнение Договор № BG05SFOP001-1.018-0001-С01/18.03.2021 г. за предоставяне на БФП по ОПДУ. В изпълнение изискванията на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г., мярка 3 от Приложение № 1 – Обединяване на регистри и изграждане на единни регистри по тематични области и на мерки 104 и … Преглед на обществените поръчки »
2023-02-03   „Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за нередности по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, с... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
С възлагането й се цели осигуряването на подкрепа на Управляващия орган (УО) чрез предоставяне на специализирана юридическа помощ в процеса на изпълнение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР). Възлагането на обществената поръчка ще допринесе за постигане на следната специфична цел: Осигуряване на по-ефективно и ефикасно изпълнение на програмата, чрез оказване на правна помощ при администриране на нередности. Проектът е пряко насочен към подпомагане на Управляващия орган на ОПРР за … Преглед на обществените поръчки »
2023-01-03   Текущ ремонт и поддръжка на сградния фонд, предоставен за управление на Министерството на регионалното развитие и... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Поръчката обхваща строително-ремонтни работи (СРР) на сградния фонд, предоставен за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в гр.София. Преглед на обществените поръчки »
2022-11-09   „Изработване на техническо задание за създаване на Единна информационна система за устройство на територията,... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. (мярка № 30 от Приложение № 1 – Мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност) на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е възложено изпълнение на мярка за създаване на Единната система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, чрез която да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГАП КОНСУЛТ ООД
2022-11-01   Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на канцеларски материали, съгласно Техническата спецификация – Приложение №1 към документацията. Основната цел на обществената поръчка е осигуряване на необходимите видове канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Посочените количества в Техническата спецификация към настоящата документация са прогнозни на база статистика от предходни години и са посочени единствено с цел определяне прогнозния обем … Преглед на обществените поръчки »
2022-09-09   „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, извън обхвата на... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, извън обхвата на рамкови споразумения. Основната цел на обществената поръчка е осигуряване на необходимите консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Посочените количества в Техническата спецификация към документацията са прогнозни на база статистика от предходни години и са посочени … Преглед на обществените поръчки »
2022-07-14   „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА В МРРБ, -... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на настоящата обществена поръчка е извънгаранционна абонаментна сервизна поддръжка и доставка на резервни части за компютърна и офис техника в МРРБ, регионалните отдели в страната в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2022-06-02   „ДОСТАВКА НА НЕРЕЦИКЛИРАНА КОПИРНА ХАРТИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на обществената поръчка е доставката на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съгласно Техническата спецификация на възложителя. Основната цел на обществената поръчка е oсигуряване на копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството до сключване на договор с избран изпълнител въз основа на Рамково споразумение на Централния орган за покупки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-04-21   „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ И ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Продължение от от поле II.1.1 ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” Настоящата обществена поръчка е във връзка с реализиране на проект, който ще доведе до изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост, чието създаване е предвидено в мярка 66 от Актуализираната пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г. Със създаването на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНДРЕЙ ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ - СИЕЛА
2022-04-21   Анализ на нормативната уредба, текущото състояние на поддържаните регистри и работните процеси, свързани с... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Изготвяне на предложения за нормативни промени и проект на техническо задание за създаването на Единен публичен регистър.Ще се извърши преглед и цялостен анализ на съществуващата нормативна уредба в областта на устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството. Да се идентифицират всички разпоредби, които предвиждат предоставяне на документи, удостоверяващи информация и данни, които да бъдат вписвани в единния регистър. Вследствие на извършения анализ, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Национален център за териториално развитие ЕАД
2022-04-12   "Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административните сгради на Министерство на регионалното... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
„Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административните сгради на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и на обекти, предоставени на МРРБ“, с четири обособени позиции: Обособена позиция 1 „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, гр. София, прилежащите паркинги и подземен гараж“ Обособена позиция 2 „Организиране и осъществяване на денонощна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСО СОФИЯ ООД ФОРС-ДЕЛТА ООД
2022-01-05   „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение (СрН и НН) по свободно договорени цени за... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предмет на обществената поръчка е доставката на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение (СрН и НН) по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2021-11-10   „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предмет на обществената поръчка е доставката на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елком 2008 АД
2021-11-08   „Консултантски услуги за осигуряване на качеството и текущ контрол на изпълнението на регионални прединвестиционни... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Консултантски услуги за осигуряване на качеството и текущ контрол при изпълнението на договорите, сключени след провеждането на обществена поръчка: „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 1: РПИП за „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново; Обособена позиция 2: РПИП за „ВиК“ ООД, Габрово; Обособена позиция 3: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Плевен; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КТК 6 РПИП
2021-11-02   „Прединвестиционни проучвания и обща брегоукрепителна схема на морски залив Ахелой, община Поморие“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Прединвестиционни проучвания и обща брегоукрепителна схема на морски залив Ахелой, община Поморие“. Основната цел на поръчката е извършване на прединвестиционни проучвания включващи специализирано геодезическо заснемане на сушата, подводния брегови склон и съществуващите брегоукрепителни съоръжения, анализ на съществуващото положение и инженерно-геоложка характеристика на надводния и подводния брегови склон, математическо моделиране и анализ на процесите в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПРОЕКТ ТРОЙ ЕООД СТРОЙ ПРОЕКТ Стройнорм ЕООД
2021-10-29   „Осигуряване на 24-часова охрана на строителен обект: „Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) гр. Сливен“ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Настоящата обществена поръчка e за избор на изпълнител за организиране и осъществяване на 24-часова денонощна, физическа, въоръжена охрана на обект ПСПВ гр. Сливен и обхваща извършване на охранителна услуга при нормална и усложнена обстановка на сградния фонд, движимото имущество и прилежащите терени на обекта. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛИТКОМ 95 ЕАД
2021-10-18   "Обследване на извършеното строителство и изготвяне на проектна документация за завършване на пречиствателна станция... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Ппреглед на наличната документация, обследване и заснемане на изпълненото строителство, изготвяне на необходимата проектна документация в съответствие с действащата нормативна уредба за завършване на пречиствателна станция за питейни води, гр. Сливен. Предвид дългия период на спиране на строителство, продължаването на строително-монтажните работи (СМР) на обекта трябва да бъде предшествано от пълно комплектоване на строителната документация, съхранявана през годините във всички участници в строителството … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕЛФИН ПРОЕКТ-ЕКОТЕХНИКА ООД
2021-09-13   Предостав. на далекосъобщ. услуги чрез общ. далекосъобщ. подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с нац.... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Българска телекомуникационна компания ЕАД
2021-07-29   „Разработване на проект на наредба за проектиране на мостове" (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Основната цел на изпълнението на услугата е разработване на проект на наредба за проектиране на мостове въз основа на анализ на приложимите нормативни актове и указания за проектиране на всички видове мостови съоръжения, на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции, както и на нормативни актове и документи прилагани в държави членки на Европейския съюз (ЕС) и/или на други … Преглед на обществените поръчки »
2021-07-26   Изсл. на потенциала за планиране и управление на компл. мерки за добро управление на местно ниво съгл. евр.... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Основната цел на обществената поръчка е осигуряване на условия и подкрепа за постигане на добро демократично управление на местно ниво в съответствие с европейските стандарти и принципи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД
2021-04-09   Разр. на Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г за изгр. или монт. в/у платното за движ. на... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Основните дейности, които ще се осъществяват при изпълнението предмета на поръчката, имат за цел разработване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях на основание изготвени анализи с оглед подобряване приложимостта на разпоредбите и контрола на тяхното изпълнение и повишаване на изискванията за безопасност … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА...
2021-04-09   Проучване и анализ на необх. от актуализиране на изискв. на Нар. № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Прод. от разд. II.1.1) за постигане на съответствие с изискванията на европейското техническо законодателство, европейските стандарти и нац. условия на прилагането им, и изготвяне на мот. техн. предложения за подобряване на изискв. на Нар. Осн. дейности, които ще се извършат при изпълн. на поръчката са разд. на два етапа: в етап I се изв. „Събиране на инф-я за акт. нац. условия на прилагане на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, актуалните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И...
2021-04-08   Доставка на оборудване с/и софтуерни продукти за изпълнение на целите на проект с 6 обособени позиции (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предметът на обществената поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на специализирано и компютърно оборудване и прилежащи софтуерни продукти за изпълнение на дейности, свързани с осигуряването на наблюдения, анализи и оценка на резултатите от извършени подробни инженерно-геоложки, хидрогеоложки проучвания, инженерно-геодезически измервания и наблюдения на изградени стационарни реперни мрежи и контролно-измервателни системи от изпълнението на проект … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕНТРА ООД Сиенсис АД СОЛИТЕХ АД Темпекс ЕООД
2021-04-02   Предоставяне на фиксирана телефонна услуга, заедно с допълнителни услуги, позволяваща — продължението е в раздел... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предмет на поръчката е предоставяне на услуги на междуградска телефония за нуждите на МРРБ за срок от 24 месеца, както следва: предоставяне на фиксирана телефонна услуга, заедно с допълнителни услуги, позволяваща осъществяването на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и осъществяване на връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република БЪЛГАРИЯ, съгласно изискванията на възложителя. Услугата включва: осигуряване на фиксирана телефонна услуга, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Българска телекомуникационна компания ЕАД
2021-03-16   Организация и провеждане на мероприятия за обмяна на опит и добри практики за нуждите на проект „Подпомагане... (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
МРРБ чрез дирекция „Водоснабдяване и канализация“ изпълнява проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК — етап 2“ (проекта/ът), финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г. (ОПОС 2014—2020 г.) по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № Д-34-120/14.11.2019 г. (BG16M1OP002-1.018-0001-С01). Обществената поръчка е за избор на изпълнители за организиране и провеждане на семинари, работни посещения в страна — членка на Европейския съюз за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРУЖЕСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОТРАСЪЛ ВиК
2021-03-05   Прединвестиционни проучвания и актуализация на общата брегоукрепителна схема на морски залив Ахелой, община Поморие (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Основната цел на поръчката е извършване на прединвестиционни проучвания, включващи специализирано геодезическо заснемане на сушата, подводния брегови склон и съществуващите брегоукрепителни съоръжения, анализ на съществуващото положение и инженерно-геоложка характеристика на надводния и подводния брегови склон, математическо моделиране и анализ на процесите в бреговата зона; разработване на варианти на обща брегоукрепителна схема във фаза „ИП“ при съобразяване с разработената през 1999 г. обща … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍