Охрана със сигнално-охранителна техника и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в сгради на ТД на НАП Пловдив, в Пловдив,Карлово,Пазарджик,Хасково,Кърджали и Смолян“, в 4 об. позиции

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ

Охрана със сигнално-охранителна техника и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в сгради на ТД на НАП Пловдив, в гр.Пловдив,Карлово,Пазарджик,Хасково,Кърджали и Смолян, в 4 об. позиции:
Позиция № 1-Охранителни услуги чрез СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив,находящи се в град Пловдив и в град Карлово,включително помещенията и имуществото в тях.
Позиция № 2-Охранителни услуги чрез СОТ в адм.сгради на ТД на НАП Пловдив,находящи се в град Пазарджик, вкл.помещенията и имуществото в тях.
Позиция № 3-Охранителни услуги чрез СОТ в адм.сгради на ТД на НАП Пловдив,находящи се в град Хасково,вкл. помещенията и имуществото в тях и техническо поддържане и ремонт на сигнално-охранителна техника в административна сграда на ТД на НАП Пловдив,находяща се в град Кърджали.
Позиция № 4-Охранителни услуги чрез СОТ и техническо поддържане и ремонт на пожаро- известителна техника в адм.сгради на ТД на НАП Пловдив,находящи се в град Смолян,вкл. помещения и имуществото в тях.

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Териториална дирекция на национална агенция за приходите - пловдив
Национален регистрационен номер: 1310631880039
Пощенски адрес: ул. СКОПИЕ №106
Пощенски град: гр.Пловдив
Пощенски код: 4030
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: С. Тименова
Телефон: +359 32935437 📞
Електронна поща: s.timenova@ro16.nra.bg 📧
Факс: +359 32679757 📠
Регион: България  🏙️
URL: www.nra.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2464 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/335271 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/335271 🌏

Обект

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Охрана със сигнално-охранителна техника и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в сгради на ТД на НАП Пловдив, в...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Услуги чрез сигнално-охранителни системи 📦
Кратко описание:
“Охрана със сигнално-охранителна техника и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в сгради на ТД на НАП Пловдив, в...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 175 000 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Охранителни услуги чрез СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Пловдив и в град Карлово, включително помещенията и имуществото в тях.”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Услуги чрез сигнално-охранителни системи 📦
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“гр. Пловдив: ул. Скопие № 106; ул. Чернишевски № 3; ул. Радецки № 18а; ул. Трети март № 26 до № 28; ул. Победа № 17; и гр. Карлово: ул. Тодор и Ана Пулеви № 1.”
Описание на обществената поръчка:
“Охранителни услуги чрез СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Пловдив и в град Карлово, включително помещенията и...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 102 230 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 48
Допълнителна информация:
“Максимално допустимата стойност без ДДС за изпълнение на поръчката за целия срок на договора за позиция № 1 за извършване на охранителни услуги чрез СОТ не...”    Покажи повече

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Охранителни услуги чрез СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Пазарджик, включително помещенията и имуществото в тях.”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Основен обект или място на изпълнение:
“за гр. Пазарджик: - ул. Асен Златаров № 7; - бул. България № 41; - ул. Гурко № 6, етаж 1.”
Описание на обществената поръчка:
“Охранителни услуги чрез СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Пазарджик, включително помещенията и имуществото в тях. 1....”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 25 000 💰
Описание
Допълнителна информация:
“Максимално допустимата стойност без ДДС за изпълнение на поръчката за целия срок на договора за позиция № 2 за извършване на охранителни услуги чрез СОТ не...”    Покажи повече

3️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Охранителни услуги чрез СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Хасково, включително помещенията и имуществото в тях и...”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 3
Описание
Основен обект или място на изпълнение:
“За гр. Хасково: - пл. Свобода № 2; - бул. България № 152, етаж 8; - ул. Отец Паисий № 25, етаж 2. За гр. Кърджали: - ул. Деспот Слав № 1.”
Описание на обществената поръчка:
“Охранителни услуги чрез СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в град Хасково, включително помещенията и имуществото в тях и...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 27 500 💰
Описание
Допълнителна информация:
“Максимално допустимата стойност без ДДС за изпълнение на поръчката за целия срок на договора за позиция № 3 за извършване на охранителни услуги чрез СОТ не...”    Покажи повече

4️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Охранителни услуги чрез СОТ и техническо поддържане и ремонт на пожаро- известителна техника (ПИТ) в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи...”    Покажи повече
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 4
Описание
Основен обект или място на изпълнение:
“За гр. Смолян: - бул. България № 12, етаж 5; - бул. България № 14, корпус А (приземен етаж-склад).”
Описание на обществената поръчка:
“Охранителни услуги чрез СОТ и техническо поддържане и ремонт на пожаро- известителна техника (ПИТ) в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 20 270 💰
Описание
Допълнителна информация:
“Максимално допустимата стойност без ДДС за изпълнение на поръчката за целия срок на договора за позиция № 4 за извършване на охранителни услуги чрез СОТ не...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на правилата и критериите:
“1.За позиции 1,2,3 и 4: Изпълнена услуга/дейност с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката по съответната обособена позиция, а именно...”    Покажи повече
Информация за определена професия
Запазено за определена професия
Позоваване на съответните законови, подзаконови или административни разпоредби:
“Закон за частната охранителна дейност. Изискване по чл. 60, ал. 2 от ЗОП за годност (правоспособност) на участниците: Участникът следва да притежава валиден...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Размерът на гаранцията за изпълнение на договора за всяка една обособена позиция е 2% от стойността на съответния договор без ДДС. Гаранциите се предоставят...”    Покажи повече
Информация за персонала, отговорен за изпълнението на договора
Задължение за посочване на имената и професионалната квалификация на персонала, на който е възложено изпълнението на договора

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Описание
Основни характеристики на процедурата за възлагане:
“Офертите за участие ще бъдат отворени в системата на 19.12.2023 г. в 14:30 часа. Срок на валидност на офертите - 8 (осем) месеца, от датата, която е...”    Покажи повече
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“1. Валидно за всички обособени позиции.Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл.54, ал.1от ЗОП,и тези по...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относнонеговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 222-696831 (2023-11-14)