Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за полети с прекачване

Министерство на външните работи

Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за полети с прекачване“.
Техническата спецификация съдържа подробно описание на дейностите по предмета на поръчката. Посочените дестинации в образеца на ценово предложение са индикативни и не ангажират възложителя със закупуване на билети по тях, нито го ограничават да купува самолетни билети само в рамките на този списък. Дестинациите, включени в съответния образец на ценово предложение участват при формиране на оценката, по която ще бъдат класирани участниците.
Предметът на поръчката включва самолетни пътувания в чужбина във всички категории на икономична и бизнес класа, за двупосочни и при необходимост еднопосочни полети. Предметът на поръчката не включва осигуряване на хотелски резервации, медицински застраховки, или други видове услуги, свързани с организиране на мероприятия и/или екскурзии.

Краен срок
Срокът за получаване на офертите беше 2023-11-30. Обществената поръчка беше публикувана на 2023-11-15.

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Министерство на външните работи
Национален регистрационен номер: 000695228
Пощенски адрес: ул. Александър Жендов №2
Пощенски град: гр.София
Пощенски код: 1113
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Stanislava Emilova Kostova
Телефон: +359 889101072 📞
Електронна поща: stanislava.kostova@mfa.bg 📧
Факс: +359 889101072 📠
Регион: София (столица) 🏙️
URL: https://www.mfa.bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21457 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/338559 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/338559 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за полети с прекачване”
Продукти/услуги: Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети 📦
Кратко описание:
“Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за полети с...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 1 200 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Самолетните билети автоматично ще се изпращат от сървъра на резервационната система на посочен от възложителя електронен адрес. По изключение ще се доставят...”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Техническата спецификация съдържа подробно описание на дейностите по предмета на поръчката. Посочените дестинации в образеца на ценово предложение са...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 1 200 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24
Допълнителна информация:
“Под „цена“ се разбира сборът от предложените цени за самолетни билети в ценовото предложение, умножени по определените в ценовия образец тегла за...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Участникът трябва да има право да осъществява продажба на самолетни билети, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато участникът...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Възложителят не поставя изискване.
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участниците да имат изпълнени дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участниците трябва да имат поне една изпълнена дейност, идентична или сходна с предмета и обема на настоящата поръчка през последните 3 години, считано от...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура:
“Предвид дейността на МВнР – външна политика, необходимо е провеждане в най- кратки срокове на процедурата за избор на изпълнител на услуги, поради изтичане...”    Покажи повече
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-11-30 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-01 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата
Условия за отваряне на офертите (Информация за упълномощените лица и процедура за отваряне):
“Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП – обърнат ред. Оценката на техническите и ценовите...”    Покажи повече

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“В настоящата процедура ще бъде отстранен участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1, чл. 101, ал.11 от...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Жалба може да се подава в КЗК в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 5 - срещу решението за откриване на процедурата.”
Източник: OJS 2023/S 223-702545 (2023-11-15)