2023-11-28   Deadline 2024-01-03   Доставка и монтаж на нов роудблокер на КПП-1. Демонтаж на съществуващия амортизиран роудблокер (Министерство на външните работи)
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов роудблокер на КПП-1, с технически характеристики посочени в Техническата спецификация, приложение към документацията за обществената поръчка. Демонтаж на съществуващия амортизиран роудблокер. Поддръжка на новото съоръжение в гаранциония срок, предложен от изпълнителя. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-15   Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за полети с... (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за полети с прекачване“. Техническата спецификация съдържа подробно описание на дейностите по предмета на поръчката. Посочените дестинации в образеца на ценово предложение са индикативни и не ангажират възложителя със закупуване на билети по тях, нито го ограничават да купува самолетни билети само в рамките на този списък. Дестинациите, включени в съответния образец … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-10   Deadline 2023-12-15   „Абонамент за поддръжка и права за обновяване на софтуерни продукти и поддръжка на IP телефонна централа за нуждите на МВнР“ (Министерство на външните работи)
За реализирането на поръчката е необходимо да се извършат следните дейности: Доставка на абонамент за поддръжка на лицензите посочени по-долу за срок от 24 (двадесет и четири) месеца Осигуряване на софтуерна поддръжка и обновяване и хардуерна поддръжка на изброеното по-долу Cisco оборудване, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца : - IP-PABX система CUCM софтуерна версия 11.5, обслужваща 718 бр. потребители (LIC-UCM-11X-ENHP-A) и 40 бр. факса (LIC-CUCM-11X-ESS-A) - Кол център (КЦ) CCX версия 11.5 за 5 … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-08   Deadline 2023-12-14   Застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски” за нуждите на Министерство на външните работи на Република... (Министерство на външните работи)
Предметът на поръчката е: Осигуряване на застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски” за нуждите на служителите на Министерство на външните работи на Република България, при командироване в чужбина. Застраховката е с осигурен асистанс за застрахованите от МВнР (краткосрочно командировани лица и дългосрочно командировани служители за дните на пътуване до приемащата държава при първоначално заминаване). Преглед на обществените поръчки »
2023-11-07   Deadline 2023-12-13   „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за висок стенен монтаж за нуждите на Централно... (Министерство на външните работи)
Предметът на настоящата поръчка включва доставката, монтажа, инсталацията и пускането в експлоатация на всеки от изискваните видове и заявените по време на изпълнение на договора количества климатизатори, както и за гаранционното им обслужване в рамките на гаранционния срок, включващо профилактиката, поддръжката, плановите и аварийните ремонти на съответния климатизатор. Преглед на обществените поръчки »
2023-11-03   Deadline 2023-12-08   Следгаранционно обслужване и поддръжка на Националната визова информационна система /НВИС/ - компонент Клиентска... (Министерство на външните работи)
В обхвата на поръчката ще бъдат включени дейности, насочени към осигуряване на непрекъснато функциониране на Клиентската боза данни и интерфейси (КБДИ) на Националната визова информационна система (НВИС), предоставяща централизирано подаване и обработка на заявления за визи за Република България и други услуги (БДС и консулски услуги) през достъпен уеб базиран интерфейс в режим 24/7. Естеството и обемът на дейностите, предметът на възлагане, както и изискванията за изпълнение на поръчката са подробно … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-02   Deadline 2023-12-05   “Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за... (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите на Министерство на външните работи (МВнР/възложител) и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Преглед на обществените поръчки »
2023-10-25   Осигуряване на сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности (Министерство на външните работи)
Изпълнението на обществената поръчка има за цел осигуряване на сухопътен превоз на товарни пратки (вкл. дипломатически пратки и документални пратки, както и превоз на личен не придружаван багаж на служители на МВнР до цената на 200 кг самолетно карго, съгласно чл. 11, ал. 8 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление на Министерски съвет № 188 от 01.08.2008 г.) от и до гр. София по дестинациите, определени от Възложителя Преглед на обществените поръчки »
2023-10-18   „Извършване на застрахователна услуга на МПС, собственост на МВнР със застраховки „ГО, „Автокаско”и „Злополука на... (Министерство на външните работи)
„Извършване на застрахователна услуга на моторните превозни средства, собственост на МВнР със застраховки „Гражданска отговорност“, „Автокаско” и „Злополука на местата в МПС на служебните автомобили на МВнР-ЦУ“за 2023 г. – 2025г. Застраховка „Гражданска отговорност“ следва да покрива отговорността за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, собственост на Министерство на външните работи, подлежащи на застраховка „Гражданска отговорност“, … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-15   Доставка на технически средства и периферия, необходими за изпълнение на мерките по сигурността в задграничните... (Министерство на външните работи)
Доставка на технически средства и периферия, необходими за изпълнение на мерките по сигурността в задграничните представителства на Република България. Материалите и техническите средства са за обезпечаване сигурността на българските задгранични представителства в чужбина. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-29   СЛЕДГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДВА БРОЯ РЕНТГЕНОВИ АПАРАТА (Министерство на външните работи)
Предмет на обществената поръчка е следгаранционно техническо обслужване на два броя рентгенови апарата в Министерството на външните работи. В техническото обслужване се включва техническа поддръжка и проверка на параметрите на два броя рентгенови системи четири пъти годишно. Естетството и обемът на дейностите, предметът на възлагане, както и изискванията за изпълнение на поръчката, са подробно представени в Техническата спецификация заедно със Списък на рентгенови системи. Условията, при които ще се … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-14   "Осигуряване на сателитен канал за свързаност между консулски служби на Република България и Националния визов център“ (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на сателитен канал за свързаност между консулски служби на Република България и Националния визов център“. В контекста на комуникационната свързаност на консулските служби на Република България в трети страни с МВнР е идентифицирана потребност от предоставяне на сателитна услуга за пренос на данни между Националния визов център (НВЦ) към дирекция „Консулски отношения“ на МВнР и консулски служби към задгранични представителства на Република България. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-12   „Разработване на мобилно приложение - Помощ при пътуване” (Министерство на външните работи)
Настоящата обществена поръчка е с предмет „Разработване на мобилно приложение - Помощ при пътуване”, по проект „Доизграждане и оборудване на Центъра за управление на кризи в Министерство на външните работи на Република България“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Изпълнението на проекта включва два етапа: етап 1 – разработване на мобилно приложение с вградена информационна база данни с постоянно обновяване както от страна на МВнР, тако и чрез скрабване на информация от правителствени сайтове на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД
2023-04-28   "СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА МВНР” (Министерство на външните работи)
Необходимостта от изпълнение на дейностите по осигуряване на следгаранционна поддръжка и развитие на АИС-МВнР е продиктувана от изискванията за постоянно развиване, обновяване и надграждане на системата АИС с оглед оптимизиране, улесняване и повишаване на ефективността на работата на съществуващата система, както и създаване на условия за свързване на АИС с други системи в контекста на функционалните и технически стандарти, условия и изисквания за оперативна съвместимост на системите, с които … Преглед на обществените поръчки »
2023-02-22   Осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки и съпътстващи дейности за нуждите на МВнР (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки и съпътстващи дейности за нуждите на МВнР”. Изпълнението на обществената поръчка има за цел осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки (вкл. дипломатически пратки и документални пратки, както и превоз на личен непридружаван багаж на служители на МВнР до цената на 200 кг самолетно карго, съгласно чл. 11, ал. 8 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление на Министерски … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД
2022-12-19   „Реализиране на допълнителни функционалности към системата eConsulate” (Министерство на външните работи)
Естетството и обемът на дейностите, предметът на възлагане, както и изискванията за изпълнение на поръчката, са подробно представени в Техническата спецификация – Приложение № 1 към настоящата документация. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка- Приложение № 2. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бул Ес Ай ООД
2022-12-16   „Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на използвания софтуер на НВИС - СУБД IBM Informix и IBM Spectrum Perfect“ (Министерство на външните работи)
Подновяване на лицензите, съгласно техническата спецификация; Абонаментна поддръжка на софтуерните лицензи, включваща следните услуги: Поддръжка и консултации Актуализиране / Обновяване на продукт Телефонна поддръжка 24 x 7 Дейности за абонаментна поддръжка на лицензите на софтуер за наблюдение/мониторинг ползвани от системата НВИС и Възможност за отваряне на неограничен брой казуси към производителя Дейности за изпълнение: Осигуряване на абонаментна поддръжка на софтуерните лицензи Осигуряване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД
2022-11-25   „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България извън страната и на територията на... (Министерство на външните работи)
„Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България извън страната и на територията на Република България, предоставено за управление на Министерство на външните работи“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България на територията на Република България, предоставено за управление на Министерство на външните работи“ и Обособена позиция № 2 – „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК... Застрахователно акционерно дружество Армеец АД
2022-10-18   "ТЕХНОЛОГИЧНО И ФУНКЦИОНАЛНО НАДГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (НВИС)“ (Министерство на външните работи)
В рамките на обществената поръчка ще бъдат изпълнени дейности, насочени към разработване на цялостна концепция за развитие и модернизиране на Националната визова информационна система (НВИС), в т.ч. задълбочен правен, бизнес и ИТ анализ на НВИС, дейности по обновяване и надграждане на НВИС в съответствие с новите технологии, привеждане на НВИС в съответствие с EU VIS, посредством актуализиране на съществуващи или разработване на нови функционалности, дейности по осъществяване на връзка със системата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД
2022-09-16   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на МВнР“ (Министерство на външните работи)
Oбхваща доставката на различни видове канцеларски материали. Всички артикули са описани в Образеца на Техническо предложение, както и в Ценовото предложение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кооперация Панда
2022-08-31   Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE... (Министерство на външните работи)
В предмета на обществената поръчка се включва свързване към обществена електронна съобщителна мрежа за осигуряване достъп до услуги, посредством мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерство на външните работи. Подробно описание на дейностите от предмета на обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-08-15   Осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейност (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности”. Изпълнението на обществената поръчка има за цел осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки (вкл. дипломатически пратки и документални пратки, както и превоз на личен непридружаван багаж на служители на МВнР до цената на 200 кг самолетно карго, съгласно чл. 11, ал. 8 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление на Министерски съвет № 188 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД
2022-08-01   „Следгаранционна поддръжка на техническото и програмното осигуряване на Националната визова информационна система“... (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка включва следгаранционна поддръжка на техническото и програмното осигуряване на Националната визова информационна система. В обхвата на Обособена позиция № 1 ще бъдат включени дейности, насочени към поддръжка на базовото програмно осигуряване и на хардуерните ресурси, изграждащи инфраструктурата на НВИС и включващи: мрежова подсистема и комуникации, включително мрежови компоненти на НВИС; сървърна подсистема и лентови библиотеки и дискови масиви. В обхвата на Обособена … Преглед на обществените поръчки »
2022-07-25   “СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА МВНР” (Министерство на външните работи)
Необходимостта от изпълнение на дейностите по осигуряване на следгаранционна поддръжка и развитие на АИС-МВнР е продиктувана от изискванията за постоянно развиване, обновяване и надграждане на системата АИС с оглед оптимизиране, улесняване и повишаване на ефективността на работата на съществуващата система, както и създаване на условия за свързване на АИС с други системи в контекста на функционалните и технически стандарти, условия и изисквания за оперативна съвместимост на системите, с които … Преглед на обществените поръчки »
2022-07-01   „Следгаранционно обслужване и поддръжка на Националната визова информационна система (НВИС) – компоненти Клиентска... (Министерство на външните работи)
В обхвата на поръчката ще бъдат включени дейности, насочени към осигуряване на непрекъснато функциониране на Клиентската база данни и интерфейси (КБДИ) на Националната визова информационна система, предоставяща централизирано подаване и обработка на заявления за визи за Република България и други услуги (БДС и консулски услуги) през достъпен уеб базиран интерфейс в режим 24/7. Естеството и обемът на дейностите, предметът на възлагане, както и изискванията за изпълнение на поръчката са подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бул Ес Ай ООД
2022-03-30   „Абонамент за поддръжка и права за обновяване на софтуерни продукти и поддръжка на IP телефонна централа за нуждите на МВнР“ (Министерство на външните работи)
За реализирането на поръчката е необходимо да се извършат следните дейности: • Доставка и поддръжка на следните лицензи: - IP-PABX система CUCM софтуерна версия 11.5, обслужваща 718 бр. потребители (LIC-UCM-11X-ENHP-A) и 40 бр. факса (LIC-CUCM-11X-ESS-A) - Кол център (КЦ) CCX версия 11.5 за 5 едновременно работещи оператора (CCX-11-N-P-LIC) - VoIP терминал тип 1 607 бр. модел CP-7841-K9 - VoIP терминал тип 2 100 бр. модел CP-8851-K9 - VoIP конферентни станции 10 бр. модел CP-8832-EU-K9 с микрофон … Преглед на обществените поръчки »
2022-03-30   “Доставка на нерециклирана хартия за нуждите на МВнР” (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка включва: “Доставка на нерециклирана хартия за нуждите на МВнР”, във формати А4 и А3 и по количества, подробно описани в Техническата спецификация към документацията на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
2022-02-25   "Технологично и функционално надграждане на Националната визова информационна система" (НВИС) (Министерство на външните работи)
В обхвата на поръчката са включени дейности, насочени към разработване на цялостна концепция за развитие и модернизиране на Националната визова информационна система (НВИС), в т.ч. задълбочен правен, бизнес и ИТ анализ на НВИС, дейности по обновяване и надграждане на НВИС в съответствие с новите технологии, привеждане на НВИС в съответствие с EU VIS посредством актуализиране на съществуващи или разработване на нови функционалности, дейности по осъществяване на връзка със системата за обмен на информация … Преглед на обществените поръчки »
2021-12-20   „Абонаментно техническо поддържане и ремонт на климатични системи на МВнР“ (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка по двете обособени позиции е, както следва: 1. Обособена позиция № 1 е с предмет: „Абонаментно техническо поддържане и ремонт на климатичните системи, намиращи се в работните помещения в сградата на МВнР-ЦУ, в сървърното помещение на Национален визов център в сградата на МВнР-ЦУ, в сървърното помещение на Резервния визов център в Резиденция „Бояна" – Дом № 8 и в административната сграда на МВнР на ул. „Алфред Нобел" № 2”“; 2. Обособена позиция № 2 е с предмет: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виксо ЕООД
2021-11-25   „Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на стандартен софтуер на НВИС, включващ продукти на Microsoft“ (Министерство на външните работи)
Министерство на външните работи стартира "открита процедура" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на стандартен софтуер на НВИС, включващ продукти на Microsoft“, с които ще се осигури възможност за ползване на най-новите версии на програмните продукти, което предпоставя подобрения в кода, използваемостта, производителността и сигурността. Посредством постигането на комплекса от цели ще се реализират очакваните общи и конкретни резултати за непрекъснато … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Софтлайн ЕООД
2021-11-02   „ПОДНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ ЗА ЛИЦЕНЗИ НА СТАНДАРТЕН СОФТУЕР НА НВИС, ВКЛЮЧВАЩ ПРОДУКТИ НА IBM” (Министерство на външните работи)
Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на стандартен софтуер на НВИС, включващ продукти на IBM“. Изпълнението на предмета на поръчката включва подновяване на следните софтуерни лицензирани продукти, изграждащи инфраструктурата на НВИС: 1. Софтуер за управление на бази данни - Необходимо е да се осигури абонаментна поддръжка на софтуерни лицензи и да се предоставят услуги, описани в ТС , неразделна част от настоящата документация).2. Софтуер за архивиране и възстановяване - Всички системи в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД
2021-10-22   „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности в страната и чужбина, свързани... (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности в страната и чужбина, свързани с изпълнение на дейности по проекти на МВнР“ и се възлага във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на консулските служители и служителите от ЦУ на”, финансиран по линия на договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 812108-44/08.08.2019 г. (номер на договор за БФП в ИСУН BG65ISNP001-1.002-0001-C01/12.08.2019 г.) в рамките на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: България Ер и Посока
2021-10-21   Технологично и функционално надграждане на Националната визова информационна система (Министерство на външните работи)
В обхвата на поръчката са включени дейности, насочени към разработване на цялостна концепция за развитие и модернизиране на Националната визова информационна система (НВИС), в т.ч. задълбочен правен, бизнес и ИТ анализ на НВИС, дейности по обновяване и надграждане на НВИС в съответствие с новите технологии, привеждане на НВИС в съответствие с EU VIS посредством актуализиране на съществуващи или разработване на нови функционалности, дейности по осъществяване на връзка със системата за обмен на информация … Преглед на обществените поръчки »
2021-10-19   Застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски” за нуждите на служителите на Министерство на външните работи... (Министерство на външните работи)
Осигуряване на застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски” за нуждите на служителите на Министерство на външните работи на Република България, при командироване в чужбина. Застраховката е с осигурен асистанс за застрахованите от МВнР (краткосрочно командировани лица и дългосрочно командировани служители за дните на пътуване до приемащата държава при първоначално заминаване). Обществената поръчка е продиктувана от необходимостта за предоставяне на застрахователна закрила на интересите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД
2021-10-18   „Доставка на оборудване, кабели, крепежни елементи и консумативи необходими за изграждане на системите за... (Министерство на външните работи)
Предмета на поръчката включва доставка на материали и технически средства за обезпечаване сигурността на българските представителства в чужбина за нуждите на Министерство на външните, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение №1 към документацията. Изпълнителят осигурява гаранционен срок на материалите и техническите средства от минимум 24 месеца от приемането на доставката, които се посочват в Предложението за изпълнение на поръчката - Образец № 1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД
2021-10-01   „Осигуряване на сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности“ (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности“. Изпълнението на обществената поръчка има за цел осигуряване на сухопътен превоз на товарни пратки (вкл. дипломатически пратки и документални пратки, както и превоз на личен не придружаван багаж на служители на МВнР до цената на 200 кг самолетно карго, съгласно чл. 11, ал. 8 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление на Министерски съвет № … Преглед на обществените поръчки »
2021-09-15   „Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за... (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите на Министерство на външните работи (МВнР/възложител) и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПАУЪР СИСТ ЕООД
2021-09-13   „Абонаментно поддържане, профилактика на интегрирана система, осигуряваща гарантирана непрекъсваемост на... (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е: „Абонаментно поддържане, профилактика на интегрирана система, осигуряваща гарантирана непрекъсваемост на токоподаването на центровете за обработка на данни на МВнР“. Предмет на обществената поръчка е извънгаранционното техническо обслужване на два броя дизел генератори и четири броя UPS непрекъсваеми токозахранващи устройства, намиращи се на територията на МВнР. Обслужването включва отстраняване на неизправности и възникнали повреди по време на експлоатацията, както и … Преглед на обществените поръчки »
2021-09-13   „Абонаментно поддържане, профилактика на интегрирана система, осигуряваща гарантирана непрекъсваемост на... (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е: „Абонаментно поддържане, профилактика на интегрирана система, осигуряваща гарантирана непрекъсваемост на токоподаването на центровете за обработка на данни на МВнР“. Предмет на обществената поръчка е извънгаранционното техническо обслужване на два броя дизел генератори и четири броя UPS непрекъсваеми токозахранващи устройства, намиращи се на територията на МВнР. Обслужването включва отстраняване на неизправности и възникнали повреди по време на експлоатацията, както и … Преглед на обществените поръчки »
2021-08-26   „Абонаментно обслужване и специализиран технически сервиз за 3 броя дизел генератори за автономно захранване,... (Министерство на външните работи)
„Абонаментно обслужване и специализиран технически сервиз за 3 броя дизел генератори за автономно захранване, находящи се на територията на МВнР” . Избраният за изпълнител участник следва да осигури абонаментно обслужване на три броя дизел-генератори за автономно захранване с променливо токова мощност достигаща до 1000kVa - Специализирана поддръжка на дизел-агрегатите, огледи, почистване, измерване, изпитания и настройки и подмяна на консумативи по двустранно съгласуван график уточнен от страните по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕВРОГРУП - 33 ЕООД МИВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
2021-08-20   „Реализиране на допълнителни функционалности към системата eConsulate” (Министерство на външните работи)
Изпълнението на предмета на обществената поръчка „Реализиране на допълнителни функционалности към системата eConsulate” е свързано с осигуряване на непрекъснато, надеждно и сигурно функциониране на Клиентска база данни с уеб интерфейс за крайни потребители (КБДИ), предоставяща централизирано подаване и обработка на заявления за визи, заявления за български документи за самоличност и консулски услуги за Република България през достъпен уеб базиран интерфейс в режим 24/7. Предметът на поръчката е свързан с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бул Ес Ай ООД
2021-07-29   “Доставка на оригинален тонер марка Brother TN-3480” (Министерство на външните работи)
Предмета на поръчката включва доставка на оригинални тонери - марка Brother TN-3480 за използваните в Министерство на външните работи мултифункционални устройства BROTHER MFC-L5750DW и BROTHER DCP-L5500DN, подробно описани в Заданието с условията за възлагане на обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диджитъл Солюшънс Къмпани ЕООД
2021-07-21   Осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е „осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности“. Изпълнението на обществената поръчка има за цел осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки (вкл. дипломатически пратки и документални пратки, както и превоз на личен непридружаван багаж на служители на МВнР до цената на 200 кг самолетно карго съгласно чл. 11, ал. 8 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление на Министерски съвет № 188 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД
2021-06-30   Извършване на застрахователна услуга на моторните превозни средства, собственост на МВнР, със застраховки... (Министерство на външните работи)
Застраховка „Гражданска отговорност“ следва да покрива отговорността за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, собственост на Министерство на външните работи, подлежащи на застраховка „Гражданска отговорност“, подробно описани в списък в Техническата спецификация. Застраховка „Автокаско” и „Злополука на местата в МПС“ следва да покрива пълна или частична щета на МПС, собственост на Министерство на външните работи, подлежащи на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК...
2021-06-29   „Следгаранционно обслужване и поддръжка на Националната визова информационна система (НВИС) – компоненти Клиентска... (Министерство на външните работи)
Предметът на обществената поръчка е: "Следгаранционно обслужване и поддръжка на Националната визова информационна система (НВИС) – компоненти Клиентска база данни и интерфейси (КБДИ)". В обхвата на поръчката ще бъдат включени дейности, насочени към осигуряване на непрекъснато функциониране на Клиентската база данни и интерфейси (КБДИ) на Националната визова информационна система, предоставяща централизирано подаване и обработка на заявления за визи за Република България и други услуги (БДС и консулски … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бул Ес Ай ООД
2021-04-29   „Доставка и гаранционно обслужване на 21 броя преносими компютри тип 1, окомплектовани с докинг станции, и на 7 броя... (Министерство на външните работи)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и гаранционно обслужване на 21 броя преносими компютри тип 1, окомплектовани с докинг станции, и на 7 броя преносими компютри тип 2, окомплектовани с докинг станции, за нуждите на МВнР“. Предметът на обществената поръчка включва доставка на компютърната техника до мястото на изпълнение – Министерство на външните работи, гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, и извършване на гаранционно сервизно обслужване на доставената компютърна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ССАРМ ЕООД
2021-04-20   Доставка на специализирано оборудване (части и компоненти) за нуждите на биометричните гишета на консулските служби... (Министерство на външните работи)
Доставка на специализирано оборудване (части и компоненти) за нуждите на биометричните гишета на консулските служби с 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на 40 броя скенери за снемане на пръстови отпечатъци“ Обособена позиция № 2: „Доставка на 50 броя скенери за лични документи“ Обособена позиция № 3: „Доставка на 32 броя таблети за подпис“ Обособена позиция № 4: „Доставка на 20 броя фотоапарати“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Контракс“ АД
2021-04-02   Изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа, осигуряваща свързаност между НВЦ и консулските служби в... (Министерство на външните работи)
Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект и изграждане на независим канал за сателитна връзка между МВнР, централно управление, дом № 8 — Резиденция „Бояна“ и 9 бр. консулски служби в задгранични представителства на Република БЪЛГАРИЯ (Техеран, Бейрут, Кайро, Алжир, Тунис, Пекин, Истамбул, Анкара и Москва), чрез доставка на сателитно и мрежово оборудване и тестване. Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури изпълнител, който чрез възложените дейности следва да постигне … Преглед на обществените поръчки »
2021-03-31   Доставка на високоскоростни документни скенери за подмяна на излезли от употреба такива — 5 бр., и 1 бр. скенер за книги (Министерство на външните работи)
Доставка на високоскоростни документни скенери за подмяна на излезли от употреба такива — 5 бр., и 1 бр. скенер за книги. „Доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл.3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, свързана с доставка на високоскоростни документни скенери. Предметът на настоящата поръчка включва доставката, монтажа, инсталацията и пускането в експлоатация на всеки от изискваните видове и заявените по време на изпълнение на договора … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Смарт Софт“ ЕООД
2021-03-29   Следгаранционна поддръжка на техническото и програмното осигуряване на Националната визова информационна система по... (Министерство на външните работи)
Министерство на външните работи открива процедура на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Следгаранционна поддръжка на техническото и програмното осигуряване на Националната визова информационна система“ по 2 обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Следгаранционна поддръжка на техническото и базовото програмно осигуряване на Националната визова информационна система“, — обособена позиция № 2 с наименование „Следгаранционна поддръжка на приложното програмно осигуряване на … Преглед на обществените поръчки »
Свързани търсения 🔍