Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет, включващи 5 (пет) обособени позиции

Лесотехнически университет

Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - „Доставка на хранителни продукти за студентски стол - ЛТУ - София“;
Обособена позиция № 2 - „Доставка на хляб и тестени изделия за УОГС Георги Аврамов-Юндола“;
Обособена позиция № 3 - „Доставка на хранителни продукти за УОГС Георги Аврамов-Юндола“;
Обособена позиция № 4 - „Доставка на хранителни продукти за УОГС Петрохан“;
Обособена позиция № 5 - „Доставка на хранителни продукти за Факултет ветеринарна медицина – София”.
Подробно описание на видовете хранителни продукти и прогнозните количества се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Краен срок
Срокът за получаване на офертите беше 2023-12-14. Обществената поръчка беше публикувана на 2023-11-14.

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
2024-01-16 Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Лесотехнически университет
Национален регистрационен номер: 000670634
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА бул. КЛ.ОХРИДСКИ №.10
Пощенски град: гр.София
Пощенски код: 1756
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: инж. Диана Михайлова
Електронна поща: ssoels@abv.bg 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: https://ltu.bg/bg/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1195 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/341627 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/341627 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет, включващи 5 (пет) обособени позиции”
Продукти/услуги: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 📦
Кратко описание:
“Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на хранителни продукти за студентски стол -...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 521 000 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на хранителни продукти за студентски стол - ЛТУ - София
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 📦
Място на изпълнение: София (столица) 🏙️
Основен обект или място на изпълнение: Лесотехнически университет - гр. София, бул. „Кл.Охридски“ № 10.
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обособената позиция включва доставка на хранителни продукти за студентски стол - ЛТУ - София, както следва: 1. Хляб - Добруджа - 0,650 гр...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 70 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на хляб и тестени изделия за УОГС Георги Аврамов-Юндола
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Място на изпълнение: Пазарджик 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“УОГС с. Юндола, адрес: с. Юндола, община Велинград, учебна база „Георги Аврамов“.”
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обособената позиция включва доставка на хранителни продукти за УОГС Юндола, както следва: 1. Хляб - "Добруджа " нарязан х 0,900 гр - 4500...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 25 000 💰

3️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на хранителни продукти за УОГС Георги Аврамов-Юндола
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 3
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обособената позиция включва доставка на хранителни продукти за УОГС Юндола, както следва: 1. Кисело мляко (4,5%) х 0,400 гр - 2000 кг., 2....”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 350 000 💰

4️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на хранителни продукти за УОГС Петрохан
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 4
Описание
Място на изпълнение: Монтана 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“УОГС Пертохан, с. Бързия, адрес: Петрохан - с. Бързия, ул. „Петроханска“ № 1, общ. Берковица, обл. Монтана”
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обособената позиция включва доставка на хранителни продукти за УОГС Петрохан, както следва: 1 Хляб - "Бял" нарязан х 0,650 гр бр 1500 2 Хляб-...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 70 000 💰

5️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Доставка на хранителни продукти за Факултет ветеринарна медицина - София
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 5
Описание
Основен обект или място на изпълнение: Лесотехнически университет - гр. София, бул. „Кл.Охридски“ № 10
Описание на обществената поръчка:
“Предметът на обособената позиция включва доставка на хранителни продукти за Факултет ветеринарна медицина– София, както следва: 1 Месо - телешко...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 6 000 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.”
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Възложителят не поставя изисквания по отношение на техническите и професионалните способности на участниците.”
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) %от стойността на договора. Гаранцията се предоставят...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-14 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 4
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-15 13:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който не отговаря на: 1) общите изисквания за лично...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл.197 от ЗОП в 10-дневен срок от заинтересованите лице, определени съгласно чл.198 от ЗОП”
Източник: OJS 2023/S 222-698107 (2023-11-14)
Обявление за възлагане на поръчка (2024-01-16)
Възлагащ орган
Име и адреси
Телефон: +359 29625791 📞

Обект
Информация за партиди
Този договор е разделен на части

Процедура
Административна информация
Предишна публикация относно тази процедура: 2023/S 222-698107

Възлагане на договор

1️⃣
Идентификационен номер на партидата: 5
Заглавие: Доставка на хранителни продукти за Факултет ветеринарна медицина - София
Информация за продукти, които не са предмет на награда
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са отхвърлени

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Възложителят прекратява процедурата, в частта за Обособена позиция № 5 - „Доставка на хранителни продукти за Факултет ветеринарна медицина – София” на...”    Покажи повече
Източник: OJS 2024/S 014-037914 (2024-01-16)