Превоз на личен състав до месторабота и обратно

Военновъздушни сили

Обществената поръчка „Превоз на личен състав до месторабота и обратно“ е разделeнa на 3 (три) обособени позиции.
Изпълнението на поръчката включва дейности по ежедневен превоз през работни дни на личния състав на военни формирование 28000 - Граф Игнатиево, военно формирование 26030 - Безмер и военно формирование 52090 - Долна Митрополия.
В „Технически изисквания за предоставяне на услугата „Превоз на личен състав до месторабота и обратно“ (Приложение № 1 към документацията за участие) са посочени изискванията относно вида, количеството, броя на маршрути и прогнозни километри, технически характеристики на пътните превозни средства.
В "Маршрути за превоз" (Приложения № 2.1, 2.2. и 2.3. към документацията за участие) за съответната обособена позиция се посочват спирките и движението на автобусите.

Краен срок
Deadline 2023-12-14

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Военновъздушни сили
Национален регистрационен номер: 129010189
Пощенски адрес: бул. "Ген. Тотлебен"№34
Пощенски град: София
Пощенски код: 1606
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Цветомир Валериев Цветанов
Телефон: +359 29224213 📞
Електронна поща: ts.tsvetanov@armf.bg 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: www.af.armf.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27521 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/341428 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/341428 🌏
Вид на възлагащия орган
Друг тип: възложител по чл.5, ал.2, т.13 от ЗОП, във връзка с чл.60д от ЗОВС на РБ

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Превоз на личен състав до месторабота и обратно
Продукти/услуги: Услуги по даване под наем на автобуси с водач 📦
Кратко описание:
“Обществената поръчка „Превоз на личен състав до месторабота и обратно“ е разделeнa на 3 (три) обособени позиции. Изпълнението на поръчката включва дейности...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 440 000 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формирование 28000 - Граф Игнатиево”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Услуги по даване под наем на автобуси с водач 📦
Място на изпълнение: Пловдив 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Място на изпълнение на услугата - превоз на личен състав съгласно маршрути от гр. Пловдив до военно формирование 28000 - Граф Игнатиево и обратно.”
Описание на обществената поръчка:
“Изпълнението на обособената позиция включва дейности по ежедневен превоз през работни дни на личния състав на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 255 000 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 12

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формирование 26030 - Безмер”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Място на изпълнение: Ямбол 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Място на изпълнение на услугата - превоз на личен състав съгласно маршрути от гр. Ямбол до военно формирование 26030 - Безмер и обратно.”
Описание на обществената поръчка:
“Изпълнението на обособената позиция включва дейности по ежедневен превоз през работни дни на личния състав на военно формирование 26030 - Безмер съгласно...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 143 000 💰

3️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формирование 52090 - Долна Митрополия”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 3
Описание
Място на изпълнение: Плевен 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Място на изпълнение на услугата - превоз на личен състав съгласно маршрута от гр. Плевен до военно формирование 52090 - Долна Митрополия (ул. „Св. Св. Кирил...”    Покажи повече
Описание на обществената поръчка:
“Изпълнението на обособената позиция включва дейности по ежедневен превоз през работни дни на личния състав на военно формирование 52090 - Долна Митрополия...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 42 000 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, издаден от министъра...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: Не е приложимо.
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1. Участникът следва да има опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка за последните 3 (три) години, считано от датата...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“По т.1: Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга с предмет и обем, еднакъв...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-14 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 3
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-15 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата
Условия за отваряне на офертите (Информация за упълномощените лица и процедура за отваряне):
“Действията на комисията по декриптиране, разглеждане на офертите, оценяване и класиране на участниците се извършват по реда на чл. 61 от ППЗОП във връзка с...”    Покажи повече

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: - за когото е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП; - за когото са налице...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100,...”    Покажи повече
Източник: OJS 2023/S 222-698376 (2023-11-14)