2023-11-14   Превоз на личен състав до месторабота и обратно (Военновъздушни сили)
Обществената поръчка „Превоз на личен състав до месторабота и обратно“ е разделeнa на 3 (три) обособени позиции. Изпълнението на поръчката включва дейности по ежедневен превоз през работни дни на личния състав на военни формирование 28000 - Граф Игнатиево, военно формирование 26030 - Безмер и военно формирование 52090 - Долна Митрополия. В „Технически изисквания за предоставяне на услугата „Превоз на личен състав до месторабота и обратно“ (Приложение № 1 към документацията за участие) са посочени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАРИ КОМЕРС - НА ООД СТОЙЧЕВ И СИН-ДС ЕООД
2023-09-20   Доставка на нетна активна ел. енергия и избор на координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар... (Военновъздушни сили)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско и средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за обектите от състава на Военновъздушните сили. Доставката включва: доставка на електрическа енергия на ниво ниско и средно напрежение, оформяне на документи и регистрация на смяна на доставчика; планиране и прогнозиране от името на възложителя; изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на възложителя, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕНЕРГЕО ЕООД
2023-07-03   Сервизно обслужване на автобуси, рамково споразумение (Военновъздушни сили)
Обществената поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на автобуси, рамково споразумение“ е разделeнa на 3 (три) обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: „Сервизно обслужване на автобуси в район София“; 2. Обособена позиция №2: „Сервизно обслужване на автобуси в район Пловдив“; 3. Обособена позиция №3: „Сервизно обслужване на автобуси в район Плевен“. Изпълнението на поръчката включва дейности по сервизно обслужване на автобуси, съгласно „Технически изисквания за сервизно обслужване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ем Ойл ЕООД ХЕР 1 ЕООД
2023-06-20   Сервизно обслужване на автомобилна техника, рамково споразумение (Военновъздушни сили)
ОП е разделена на 4 (четири) обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Сервизно обслужване на автомобилна техника в град София”; 2. Обособена позиция № 2: „Сервизно обслужване на автомобилна техника в град Пловдив”; 3. Обособена позиция № 3: „Сервизно обслужване на автомобилна техника в град Ямбол”; 4. Обособена позиция № 4: „Сервизно обслужване на автомобилна техника в град Плевен”; ОП се извършва съгласно: - Технически изисквания за сервизно обслужване на автомобилна техника по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ем Ойл ЕООД ЕТ ХЕЕД 91 - ХРИСТО ПЕТРОВ Карио ООД
2022-11-03   Превоз на личен състав до месторабота и обратно (Военновъздушни сили)
Обществената поръчка „Превоз на личен състав до месторабота и обратно“ е разделeнa на 3 (три) обособени позиции. Изпълнението на поръчката включва дейности по ежедневен превоз през работни дни на личния състав на военни формирование 28000 - Граф Игнатиево, военно формирование 26030 - Безмер и военно формирование 52090 - Долна Митрополия. В „Технически изисквания за предоставяне на услугата „Превоз на личен състав до месторабота и обратно“ (Приложение № 1 към документацията за участие) са посочени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАРИ КОМЕРС - НА ООД ЕТ МИДИЯ-2 - ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ЖЕС ГРУП ООД
2022-08-24   „Доставка на специално и работно облекло за летателния състав във Военновъздушните сили“ (Военновъздушни сили)
Открита процедура за доставка на специално и работно облекло за летателния състав във Военновъздушните сили, с три обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 – Рамково споразумение за 36 (тридесет и шест) месеца – „Доставка на яке, гащеризон, ръкавици летателни и пилотка летателна черна за летателния състав на ВВС”. 2. Обособена позиция №2 – Рамково споразумение за 48 (четиридесет и осем) месеца – „Доставка на обувки летателни, от кожа и текстил“. 3. Обособена позиция №3 – Рамково … Преглед на обществените поръчки »
2022-06-16   Доставка на нетна активна ел. енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран... (Военновъздушни сили)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за обектите от състава на Военновъздушните сили. Доставката включва: доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение, оформяне на документи и регистрация на смяна на доставчика; планиране и прогнозиране от името на възложителя; изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на възложителя, като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електрохолд Трейд ЕАД
2021-11-18   Превоз на личен състав до месторабота и обратно (Военновъздушни сили)
Обществената поръчка „Превоз на личен състав до месторабота и обратно“ е разделeнa на 3 (три) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формирование 28000 - Граф Игнатиево“; Обособена позиция № 2 – „Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формирование 26030 - Безмер“; Обособена позиция № 3 – „Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формирование 52090 - Долна Митрополия“. Изпълнението на поръчката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАРИ КОМЕРС - НА ООД СТОЙЧЕВ И СИН-ДС ЕООД ТОРРЕ ЕООД
2021-08-05   Доставка на нетна активна ел. енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран... (Военновъздушни сили)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за обектите от състава на Военновъздушните сили. Доставката включва: доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение, оформяне на документи и регистрация на смяна на доставчика; планиране и прогнозиране от името на възложителя; изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на Възложителя, като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Чез Трейд България ЕАД
2020-11-27   Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условия на... (Военновъздушни сили)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение и координатор на стандартна балансираща група за военни формирования от състава на Военновъздушните сили за период от 12 месеца. Прогнозно количество консумирана електрическа енергия — 17 555 мВт/ч. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
2020-11-10   Превоз на личен състав до месторабота и обратно по 3 обособени позиции (Военновъздушни сили)
Обществената поръчка „Превоз на личен състав до месторабота и обратно“ е разделeнa на 3 (три) обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формирование 28000 — Граф Игнатиево“, — обособена позиция № 2 Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формирование 26030 — Безмер“, — обособена позиция № 3 „Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формирование 52090 — Долна Митрополия“. Изпълнението на поръчката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Розен — Монов“ ООД „Торре“ ЕООД