"Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян"

Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”

Извършването на услугата по приготвянето и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян”, изразяващо се в
ежедневно приготвяне и доставяне на ястия – 2 (два) пъти на ден, при уточнено и утвърдено седмично меню.

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”
Национален регистрационен номер: 129008829
Пощенски адрес: бул. Цар Освободител №7
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Диана Миткова Ташева
Телефон: +359 2/9221767 📞
Електронна поща: d_tasheva@militaryclubs.bg 📧
Факс: +359 2/9810731 📠
Регион: България  🏙️
URL: www.militaryclubs.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/22843 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/341192 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/341192 🌏

Обект

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“"Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак,...”    Покажи повече
Продукти/услуги: Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна 📦
Кратко описание:
“Извършването на услугата по приготвянето и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 157504.2 💰

1️⃣
Място на изпълнение: България  🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – с. Орешак, община Троян.”
Описание на обществената поръчка:
“Извършването на услугата по приготвянето и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 157504.2 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на правилата и критериите:
“1. Участниците следва да имат регистрация на обект/и от ОДБХ по местонахождение за производство на храни,съгласно изискванията на чл.12 от ЗХ. 2.Участниците...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“При подписване на договора участника, определен за изпълнител по обособената позиция представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора за...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Описание
Основни характеристики на процедурата за възлагане:
“Договорът с избраният изпълнител ще бъде сключен на стойност до определената от Възложителя прогнозна стойност. На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП...”    Покажи повече
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“При разглеждането на офертите, Възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, а именно оценката на техническите и ценовите предложения на...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.”
Източник: OJS 2023/S 222-697085 (2023-11-14)