„Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2023/2024 г.”

Община Димитровград

Предмет на обществената поръчка е „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2023/2024 г.”
Поръчката включва извършване на дейностите снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа, общинска и републиканска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за зимен сезон 2023/2024 г. Уличната мрежа, общинската и републиканската пътна мрежа, включени в предмета на поръчката са със следния прогнозен обем: общо за зимно поддържане 420 км, от които: улична мрежа с обща дължина - 304,0 км., общинска пътна мрежа с обща дължина - 108,7 и републиканска пътна мрежа с обща дължина - 7,3 км. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

Краен срок
Deadline 2023-12-18

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-15 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-15)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Община димитровград
Национален регистрационен номер: 000903533
Пощенски адрес: бул. Г.С.РАКОВСКИ № 15
Пощенски град: гр.Димитровград
Пощенски код: 6400
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Стефка Римпопова
Телефон: +359 39168237 📞
Електронна поща: zop@dimitrovgrad.bg 📧
Факс: +359 39168235 📠
Регион: Хасково 🏙️
URL: www.dimitrovgrad.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2364 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/341801 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/341801 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“„Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2023/2024 г.””
Продукти/услуги: Услуги по почистване на улици от сняг 📦
Кратко описание:
“Предмет на обществената поръчка е „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 430 000 💰

1️⃣
Място на изпълнение: Хасково 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Място на изпълнение на обществената поръчка са улична мрежа, общинска и републиканска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград.”
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на обществената поръчка е „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 430 000 💰
Продължителност
Крайна дата: 2024-04-30 📅
Описание
Допълнителна информация:
“Финансирането е със средства от републиканския и общинския бюджет в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината от МРР, определени в ЗДБРБ за...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, Възложителят не предвижда изисквания за упражняване на професионална дейност от участниците.”
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, Възложителят не предвижда изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.”
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката”
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, минимум или еквивалентни на тях,...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-18 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-19 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“1.Основания за задължително отстраняване -чл. 54, ал.1, т.1-7 от ЗОП. 2. Освен на посочените основания от чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява и на...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
Източник: OJS 2023/S 223-702055 (2023-11-15)