ТТ002321 Доставка и администриране на ваучери

Софийска вода АД

Предмет на обществената поръчка е доставка и администриране на ваучери. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва:
Първа обособена позиция с предмет "Доставка и администриране на ваучери за храна" и
Втора обособена позиция с предмет "Доставка и администриране на ваучери за социални придобивки".

Краен срок
Deadline 2023-12-15

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Софийска вода ад
Национален регистрационен номер: 130175000
Пощенски адрес:
“р-н Красно село, Бизнес Център Интерпред Цар Борис, бул."Цар Борис III" № 159, ет. 2 и 3”
Пощенски град: гр. София
Пощенски код: 1618
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Звезделина Стефанова Борисова
Телефон: +359 879662897 📞
Електронна поща: zborisova@sofiyskavoda.bg 📧
Регион: София (столица) 🏙️
URL: www.sofiyskavoda.bg 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16037 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/335659 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/335659 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: ТТ002321 Доставка и администриране на ваучери ТТ002321
Продукти/услуги: Печатни и други, свързани с печата услуги 📦
Кратко описание:
“Предмет на обществената поръчка е доставка и администриране на ваучери. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: Първа...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 8 647 922 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“ТТ002321 Доставка и администриране на ваучери - Обособена позиция 1: Доставка и администриране на ваучери за храна”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Печатни и други, свързани с печата услуги 📦
Място на изпълнение: София (столица) 🏙️
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на Първа обособена позиция е доставка и администриране на ваучери за храна. Всеки ваучер за храна, предмет на първа обособена позиция следва да...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Цена
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 7 843 920 💰
Продължителност на договора, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Описание
Продължителност: 24
Информация за опциите
Опции
Описание на опциите:
“Когато към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на услугите, предмет на настоящия...”    Покажи повече
Описание
Допълнителна информация: Посочената в т. II.2.6. Прогнозна стойност, включва и стойността на опциите.

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“ТТ002321 Доставка и администриране на ваучери - Обособена позиция 2: Доставка и администриране на ваучери за социални придобивка”
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Описание на обществената поръчка:
“Предмет на Втора обособена позиция е доставка и администриране на ваучери за социални придобивки. Всеки ваучер за социални придобивки, предмет на втора...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 804 002 💰
Информация за опциите
Описание на опциите:
“Когато към момента на изтичане на срока на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на услугите, предмет на настоящия...”    Покажи повече

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:
“Изискване за първа обособена позиция: Участниците следва да притежават валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна,...”    Покажи повече
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор: не се изисква
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“Изисквания за първа и втора обособена позиция: Участниците следва да са изпълнили дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката за съответната...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“Участниците следва да са изпълнили дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция, през последните 3 (три) години,...”    Покажи повече
Списък и кратко описание на правилата и критериите:
“В настоящата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията и условията на...”    Покажи повече
Изисквани депозити и гаранции:
“Размерът на гаранцията за обезпечаване на изпълнението е 3% (три процента) от максималната стойност на договора, без стойността на опциите. Условията й са...”    Покажи повече
Основни условия за финансиране и условия за плащане и/или позоваване на съответните разпоредби, които ги уреждат:
“Всяко плащане по този Договор, се извършва въз основа на следните документи: 1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответния период,...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-15 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 5
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-18 15:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Информация за повторение на заболяването
Това е повтаряща се обществена поръчка
Очаквани срокове за публикуване на допълнителни известия:
“Преди приключване на договора, сключен въз основа на настоящата поръчка, при необходимост, Възложителят ще стартира нова процедура със същия предмет.”
Допълнителна информация

“Икономически най-изгодната оферта за Възложителя ще бъде определена въз основа на критерия „най-ниска цена”, съгласно посочените по-долу показатели и...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане: Жалби могат да бъдат подавани съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
Източник: OJS 2023/S 222-700284 (2023-11-14)