Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската мрежа на Община Куклен по две обособени позиции

Община Куклен

Настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и третиране на общинска пътна мрежа на територията на Община Куклен по седем маршрута за зима 2023-2024 г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия. Основните дейности, предмет на поръчката са: снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен; третиране с пясък и/или смеси на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен.

Краен срок
Deadline 2023-12-14

Кой?

Какво?

Къде?

История на обществените поръчки
Дата Документ
2023-11-14 Обявление за поръчка
Обявление за поръчка (2023-11-14)
Възлагащ орган
Име и адреси
Име: Община куклен
Национален регистрационен номер: 115631816
Пощенски адрес: ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №.43
Пощенски град: гр.Куклен
Пощенски код: 4101
Държава: България 🇧🇬
Лице за контакт: Mariya Georgieva Belcheva
Телефон: +359 888934110 📞
Електронна поща: kmet@kuklen.org 📧
Регион: Пловдив 🏙️
URL: https://kuklen.org/ 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21171 🌏
Комуникация
URL на документите: https://app.eop.bg/today/342270 🌏
URL адрес за участие: https://app.eop.bg/today/342270 🌏

Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие:
“Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската мрежа на Община Куклен по две обособени позиции”
Продукти/услуги: Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги 📦
Кратко описание:
“Настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и третиране на общинска пътна мрежа на територията на...”    Покажи повече
Очаквана стойност без ДДС: BGN 188 750 💰
Информация за партиди
Оферти могат да се подават за всички партиди

1️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Маршрут № 1“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 1
Описание
Допълнителни продукти/услуги: Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги 📦
Място на изпълнение: Пловдив 🏙️
Основен обект или място на изпълнение:
“Маршрут: с. Лясково - с. Яврово - с. Добралък - общински път PDV3016 - от км 9+100.”
Описание на обществената поръчка:
“Настоящата обособена позиция включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и третиране на общинска пътна мрежа на територията на...”    Покажи повече
Критерии за награждаване
Критерий за качество (наименование): „Време за реакция и започване на работа при усложнена зимна обстановка“
Критерий за качество (тежест): 5
Цена (тежест): 95
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 62986.67 💰
Продължителност
Крайна дата: 2024-04-30 📅

2️⃣
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: „Маршрути №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 7“
Заглавие
Идентификационен номер на партидата: 2
Описание
Основен обект или място на изпълнение:
“Общински пътища на територията на община Куклен по Маршрути: 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Техническата спецификация.”
Описание на обществената поръчка:
“Настоящата обособена позиция включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и третиране на общинска пътна мрежа на територията на...”    Покажи повече
Обхват на обществената поръчка
Очаквана обща стойност без ДДС: BGN 125763.33 💰

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: Не са предвидени
Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“През последните 3 приключили финансови години, участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в...”    Покажи повече
Условия за участие

“През последните 3 приключили финансови години, участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в...”    Покажи повече
Технически и професионални способности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
“1. Участникът следва да има опит в изпълнението на поне една услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнена през...”    Покажи повече
Условия за участие
Условия за участие (технически и професионални способности):
“1. Участникът следва да има опит в изпълнението на поне една услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнена през...”    Покажи повече
Условия, свързани с договора
Условия за изпълнение на договора:
“Финансирането на поръчката по обособени позиции се осъществява, както следва: ОП 1 Маршрут № 1. Финансиране - държавна субсидия. ОП 2 Маршрут № 2...”    Покажи повече

Процедура
Вид процедура
Открита процедура
Административна информация
Срок за получаване на офертите или заявленията за участие: 2023-12-14 23:59 📅
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срокът по-долу е изразен в месеци.
Минимален срок, през който оферентът трябва да поддържа офертата: 6
Условия за отваряне на офертите: 2023-12-15 14:00 📅
Условия за отваряне на офертите (място): В системата

Допълнителна информация
Допълнителна информация

“Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на...”    Покажи повече
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
URL: http://www.cpc.bg 🌏
Процедура за преглед
Точна информация за крайния срок (крайните срокове) за процедурите за преразглеждане:
“Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.”
Източник: OJS 2023/S 222-697128 (2023-11-14)