2023-11-14   Deadline 2023-12-14   Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската мрежа на Община Куклен по две обособени позиции (Община Куклен)
Настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и третиране на общинска пътна мрежа на територията на Община Куклен по седем маршрута за зима 2023-2024 г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия. Основните дейности, предмет на поръчката са: снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен; третиране с пясък и/или смеси на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен. Преглед на обществените поръчки »
2023-06-26   Доставка на употребяван товарен тристранен самосвал, оборудван с опесъчител и гребло за сняг и употребяван трактор,... (Община Куклен)
​​​​​​​Настоящата обществена поръчка е за доставка на 1 бр. употребяван товарен автомобил тристранен самосвал, оборудван с опесъчител и гребло за сняг и 1 бр. употребяван трактор с гребло за сняг и косачка за тревни площи за нуждите на община Куклен, съгласно приложената техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКОМАШИНИ ЕООД
2022-10-03   „Осъществяване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от Областна и... (Община Куклен)
„Осъществяване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от Областна и Общинска транспортни схеми на Община Куклен". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕТЕЛИНА-ДРИТА ЕООД
2022-09-07   Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската мрежа на Община Куклен по две обособени позиции (Община Куклен)
Настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и третиране на общинска пътна мрежа на територията на община Куклен по шест маршрута за зими 2022-2023 г. и 2023-2024 г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия. Основните дейности, предмет на поръчката са: снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен; третиране с пясък и/или смеси на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен. Срокът … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕР-2009 ООД Пътно почистване ЕООД
2020-06-13   Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската мрежа на община Куклен по 2 обособени позиции (Община Куклен)
Настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и третиране на общинска пътна мрежа на територията на община Куклен по 6 маршрута за зими 2020—2021 и 2021—2022 г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия. Основните дейности, предмет на поръчката, са: снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на община Куклен; третиране с пясък и/или смеси на пътищата от общинската пътна мрежа на община Куклен. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ер-2009“ ООД „Пътно почистване“ ЕООД
2018-09-25   „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим за нуждите на община Куклен“ (Община Куклен)
Доставка фабрично нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим за нуждите на община Куклен, изцяло чрез използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Обществената поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП, т.е. при откриване на процедурата липсва осигурено финансиране. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД
2018-08-20   „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Куклен за зимния период 2018—2019 г.,... (Община Куклен)
Обекта на настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинска пътна мрежа в населените места на територията на община Куклен за зимния период 2018—2019 г., 2019—2020 г, 2020—2021 г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия. Описание на задачите и дейности на поръчката. Основните дейности предмет на поръчката са: — снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен; — … Преглед на обществените поръчки »
2018-05-14   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДГ „Приятели“ в гр. Куклен по обособени позиции (Община Куклен)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставки на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставката и монтажа на различно по вид оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Приятели“ в гр. Куклен по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура — ДГ „Приятели“ в гр. Куклен“. Процедурата е разделена на следните обособени позиции: — обособена позиция № 1: „Мебелно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Mирай-98“ ООД „Хермес Клима“ ЕООД АМО ООД СММ 97 ООД
2018-04-25   Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим за нуждите на Община Куклен (Община Куклен)
Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим за нуждите на Община Куклен, изцяло чрез използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Преглед на обществените поръчки »
2017-11-29   „Доставка на 2 (два) броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на... (Община Куклен)
Доставка на 2 (два) броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Община Куклен, като 1 брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване ще бъде закупен изцяло чрез използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, вторият специализиран автомобил за сметосъбиране и … Преглед на обществените поръчки »
2017-09-26   Доставка на 2 (два) броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на... (Община Куклен)
Доставка на 2 (два) броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Община Куклен, като 1 брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване ще бъде закупен изцяло чрез използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, вторият специализиран автомобил за сметосъбиране и … Преглед на обществените поръчки »