Доставчик: АР ВИ СОЛЮШЪНС ЕООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АР ВИ СОЛЮШЪНС ЕООД

2023-04-11   Избор на изпълнител за разработв. на софтуерно приложение за отчитане на здравните медиатори и механизъм за обратна... (Министерство на здравеопазването)
Предметът на обществената поръчка, включва изграждане на уеб-базирана информационна система за отчет на дейността на здравните медиатори, съгласно Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори на министъра на здравеопазването, при спазване на етапите посочени в точка 5 на Техническото задание, Приложение № 1 на документацията. Всички дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката са свързани с изграждането на една информационна система и гаранционна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АР ВИ СОЛЮШЪНС ЕООД
2023-03-17   Проучване, проектиране и изграждане на програмен продукт за проследяване реализацията на завършили студенти в... (Технически университет)
Поръчката включва проучване, предложение на основни функционалности и разработка на програмен продукт от тип уеб-базирана система за проследяване реализацията на завършилите студенти, като задължително се включат описаните в Техническата спецификация от документацията за участие минимални функционални изисквания. Програмният продукт трябва да бъде реализиран на база одобрено от Възложителя предложение на Изпълнителя след задълбочено проучване на подобни съществуващи системи. Необходимо е проучването да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АР ВИ СОЛЮШЪНС ЕООД